Магистерски труд
15.05.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Лаура Е. Бајрами

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Корисните модели во правото на интелектуална сопственост " од кандидатот Лаура Е. Бајрами констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 22.05.2019 (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот

 
Останати настани