Магистерски труд
04.10.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Стевчо Кекелевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов КРИВИЧНО ПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИЛУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА од кандидатот Стевчо Кекелевски, констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана

Одбраната се закажува за ден 10.10.2019 година (четврток) во просториите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии Битола, со почеток во 12.30 часот.

 
Останати настани