Дипломска работа
09.10.2019
 

Одбрана на Дипломска работа - Мериха Шахин

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : ",Жените како сторители на сериски убиства" од кандидатот/ката Мерита Шахин, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 10.10.2019 (четврток)  во просториите на Правниот факултет Кичево, Дисперзирани студии Битола  со почеток во 10:00 часот.

 
Останати настани