Дипломска работа
23.04.2019
 

Одбрана на дипломски труд - Јован Јаневски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Обврските на субјектите во меѓународното тргувањеод кандидатот/ката Јован Јаневски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 02.05.2019 (четврток)  во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии Битола во Предавална бр. 1, со почеток во 11:00 часот.

 
Останати настани