Дипломска работа
23.04.2019
 

Одбрана на дипломски труд - Бенито Петрески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Системот на казни во Република Македонијаод кандидатот/ката Бенито Петрески, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 25.04.2019 (четврток)  во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии Битола во Предавална бр. 1, со почеток во 10:00 часот.

 
Останати настани