Дипломска работа
12.06.2019
 

Одбрана на дипломски труд - Милчо Дочовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Предмет на управен спор и видови управни спорови"од кандидатот/ката Милчо Дочовски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 19.06.2019 (среда)  во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии Битола во Предавална бр. 1, со почеток во 15:00 часот.

 
Останати настани