Магистерски труд
06.06.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Ѓорѓи Менкиноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Осигурување на моторни возила и патничко осигурување во Република Северна Македонија" од кандидатот Ѓорѓи Менкиноски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 19.06.2019 (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 11:30 часот

 
Останати настани