Магистерски труд
06.06.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Катерина Марковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на адвокатот во вонпарничната постапка со посебните постапки" од кандидатот Катерина Марковска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 19.06.2019 (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 10:00 часот

 
Останати настани