Магистерски труд
08.05.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Андријана Стојановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Застапеноста на кривичните дела против културното наследство и природните реткости во РМ-појави,причини и препораки " од кандидатот Андријана Стојановска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 13.05.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 12:00 часот

 
Останати настани