Магистерски труд
07.12.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Бобан Шајкароски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративна правна анализа на кривичните дела “Давање награда за противзаконито влијание“ и “Примање награда за противзаконито влијание“ со посебен осврт на Република Македонијаод кандидатот/ката Бобан Шајкароски констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 14.12.2018 (петок) година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирании студии во Битола  со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани