Дипломска работа
04.12.2018
 

Одбрана на дипломски труд - Николина Манеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Правни карактеристики на договорот франсиза" од кандидатот/ката Николина Манеска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 13.12.2018 година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии во Струга во Предавална бр. 1, со почеток во 14:00 часот.

 
Останати настани