Дипломска работа
16.04.2019
 

Одбрана на Дипломска работа - Ивона Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговија со луѓеод кандидатот/ката Ивона Божиновска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 23.04.2019 (вторник) година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии Струга во Предавална бр. 1, со почеток во 10:00 часот.

 
Останати настани