Разно
13.02.2019
 

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Втор циклус студии-сите насоки

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 година.

 

Истовремено е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска со изборните предмети. Студентите за Анкетните листи да се обратат до студентска служба во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 год.

 

Исто така Студентите  задолжително да извршат анкетирање за самоевалуација на Анкетен прашалник за академски кадар, Анкетен прашалник за соработници, Анкета за програма  во Iknow системот. Анкетата е  овозможена од 11.02.2019 год. (без извршена анкета за самоевалуација студентот не може да завери семестар).

 
Останати настани