Menu Close

6ти КОРОНА Дијалози

На 10.06.2020 година (среда) во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола се одржаа шестите по ред Корона дијалози на тема: „Криминолошките и криминалистички…

Повеќе

Корона дијалози

„Влијанието на новите политички и правни предизвици од пандемијата“. На 27.05.2020 година во 20.00 часот се одржа серијалот КОРОНА ДИЈАЛОЗИ за влијанието на пандемијата врз општественото живеење и секојдневните текови. Темата се однесуваше на „Влијанието...

Повеќе

Виртуелна тркалезна маса

„Човековите права во време на коронавирусот: Криминално однесување, владеење на правото и демократија“ Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во соработка со Mediterranea Меѓународниот центар за истражување на ...

Повеќе

За студентите:

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и Струга ве известува дека и во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни студенти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  во прва година на прв циклус студии на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

ПОВИК ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Термин за полагање – Трудово право
30.06.2020
Полагањето по предметот Трудово право наместо на 17 .07 ќе се одржи на 09.07. 2020 со почеток во 11 часот, во просториите на Правен факултет Кичево 

Термин за полагање – Политички систем и право на ЕУ
29.06.2020
Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Политички систем и право на ЕУ за Кичево, ќе се одржи на ден 13.07.2020 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево 


Kомисиско полагање- Јавни финансии
29.06.2020

Се известуваат студентите со број на индекс 692 и 776 дека комисиското полагање по предметот Јавни финансии ќе се одржи на ден 10.07.2020 година (петок) со почеток во 11.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево 

.
Од комисијата

Известување: За реализирање на практична настава
26.06.2020
Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека практичната настава и потврдата за кредитите кои таа ги носи се задолжителен предуслов за запишување на семестар Правниот факултет за таа цел организира on line практични обуки. Листа на редослед по години

 Известување: Услови за полагање на колоквиум
25.06.2020

Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“.

За студентите кои се запишани во академската 2019/2020 важи новиот Правилник за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот каде во Член 42 се вели  „Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми. Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, истиот може да го полага уште еднаш на поправен колоквиум организиран надвор од термините за настава. Студентот има право да полага втор колоквиум доколку го има положено првиот колоквиум. Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, истиот може да го полага само уште еднаш, и тоа во првиот нареден испитен рок. Доколку не го положи, полага завршен испит во наредните испитни рокови“.

Kомисиско полагање- Меѓународно јавно право
22.06.2020
Се известува студентот со бр на индекс 276 дека Комисиското полагање на предметот МЈП се закажува за 09 07.2020 со почеток во 11 часот
Од комисијата

Регистрација за полагање
18.06.2020
Се известуваат студентите на Правен факултет – Кичево дека поради потребата за ефикасно и прецизно организирање на термините за полагање втор колоквиум и испит, потребно е најдоцна до 25 јуни 2020 год. да се регистрираат за полагање на следниот линк: http://pfk.uklo.edu.mk/web/registracija/

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
03.06.2020
Ве известуваме дека Јунскиот испитен рок ќе се спроведе од 29.06.-22.07., во една декада. 
Распоредите ќе бидат дополнително изготвени. 


РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

Соопштение – CEEPUS
12.05.2020
Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2020/2021 година.
Повеќе информации

Отворен оглас за есеи
05.05.2020
Член 1 – Институт за глобални политики и право“ како истражувачка организација сака да придонесе кон апелот граѓаните да се придржуваат до социјалното дистанцирање и да поминуваат повеќе време дома. Оттаму, решивме да го отвориме овој повик за есеи, со желба да допринесеме кон збогатување на дебатата за влијанието на COVID19 врз соработката на меѓународните актери, но и кон акцијата #СедиДома #ОстаниДома.
Генрални информации

Kомисиско полагање- Јавни финансии
29.06.2020
Се известува студентот со број на индекс 926/Б дека комисиското полагање по предметот Јавни финансии ќе се одржи на ден 09.07.2020 година (четврток) со почеток во 11.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии во Битола.
Од комисијата

Kомисиско полагање- Меѓународно приватно право
29.06.2020
Комисиското полагање по предметот Меѓународно приватно право ќе се одржи на 06.07.2020 во 11:00 часот.
Од комисијата

Известување: За реализирање на практична настава
26.06.2020
Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека практичната настава и потврдата за кредитите кои таа ги носи се задолжителен предуслов за запишување на семестар Правниот факултет за таа цел организира on line практични обуки. Листа на редослед по години

 Известување: Услови за полагање на колоквиум 
25.06.2020

Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“.

За студентите кои се запишани во академската 2019/2020 важи новиот Правилник за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот каде во Член 42 се вели  „Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми. Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, истиот може да го полага уште еднаш на поправен колоквиум организиран надвор од термините за настава. Студентот има право да полага втор колоквиум доколку го има положено првиот колоквиум. Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, истиот може да го полага само уште еднаш, и тоа во првиот нареден испитен рок. Доколку не го положи, полага завршен испит во наредните испитни рокови“.

Регистрација за полагање
18.06.2020
Се известуваат студентите на Правен факултет – Кичево дека поради потребата за ефикасно и прецизно организирање на термините за полагање втор колоквиум и испит, потребно е најдоцна до 25 јуни 2020 год. да се регистрираат за полагање на следниот линк: http://pfk.uklo.edu.mk/web/registracija/

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
03.06.2020
Ве известуваме дека Јунскиот испитен рок ќе се спроведе од 29.06.-22.07., во една декада. 
Распоредите ќе бидат дополнително изготвени. .

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

Соопштение – CEEPUS
12.05.2020
Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2020/2021 година.
Повеќе информации

Отворен оглас за есеи
05.05.2020
Член 1 – Институт за глобални политики и право“ како истражувачка организација сака да придонесе кон апелот граѓаните да се придржуваат до социјалното дистанцирање и да поминуваат повеќе време дома. Оттаму, решивме да го отвориме овој повик за есеи, со желба да допринесеме кон збогатување на дебатата за влијанието на COVID19 врз соработката на меѓународните актери, но и кон акцијата #СедиДома #ОстаниДома.
Генрални информации:

Промена на термин за испит – МПП 
01.07.2020
Испитот по предметот Меѓународно приватно право кај Вон.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска се презакажува за 04.07.2020 година (сабота) во 10 часот.

Промена на термин за испит – МПП и Арбитражно право
29.06.2020
Испитите по предметите МПП и Арбитражно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 20.07.2020 во 10:00 часот.

Известување: Услови за полагање на колоквиум
25.06.2020

Известување: За реализирање на практична настава
26.06.2020
Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека практичната настава и потврдата за кредитите кои таа ги носи се задолжителен предуслов за запишување на семестар Правниот факултет за таа цел организира on line практични обуки. Листа на редослед по години

Известување: За реализирање на практична настава
26.06.2020
Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека практичната настава и потврдата за кредитите кои таа ги носи се задолжителен предуслов за запишување на семестар Правниот факултет за таа цел организира on line практични обуки. Листа на редослед по години

 Известување: Услови за полагање на колоквиум 
25.06.2020

Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“.

За студентите кои се запишани во академската 2019/2020 важи новиот Правилник за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот каде во Член 42 се вели  „Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми. Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, истиот може да го полага уште еднаш на поправен колоквиум организиран надвор од термините за настава. Студентот има право да полага втор колоквиум доколку го има положено првиот колоквиум. Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, истиот може да го полага само уште еднаш, и тоа во првиот нареден испитен рок. Доколку не го положи, полага завршен испит во наредните испитни рокови“.

Промена на термин за испит – Уставно право 
25.06.2020
Се иѕвестуват студентите дека испитот по предметот Уставно право наместо 29.06.2020 ќе се одржи на ден 30.06.2020 во вторник.

Известување: Услови за полагање на колоквиум
25.06.2020

Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“.

За студентите кои се запишани во академската 2019/2020 важи новиот Правилник за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот каде во Член 42 се вели  „Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми. Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, истиот може да го полага уште еднаш на поправен колоквиум организиран надвор од термините за настава. Студентот има право да полага втор колоквиум доколку го има положено првиот колоквиум. Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, истиот може да го полага само уште еднаш, и тоа во првиот нареден испитен рок. Доколку не го положи, полага завршен испит во наредните испитни рокови“.

Регистрација за полагање
18.06.2020
Се известуваат студентите на Правен факултет – Кичево дека поради потребата за ефикасно и прецизно организирање на термините за полагање втор колоквиум и испит, потребно е најдоцна до 25 јуни 2020 год. да се регистрираат за полагање на следниот линк: http://pfk.uklo.edu.mk/web/registracija/

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

Соопштение – CEEPUS
12.05.2020
Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2020/2021 година.
Повеќе информации

Отворен оглас за есеи
05.05.2020
Член 1 – Институт за глобални политики и право“ како истражувачка организација сака да придонесе кон апелот граѓаните да се придржуваат до социјалното дистанцирање и да поминуваат повеќе време дома. Оттаму, решивме да го отвориме овој повик за есеи, со желба да допринесеме кон збогатување на дебатата за влијанието на COVID19 врз соработката на меѓународните актери, но и кон акцијата #СедиДома #ОстаниДома.
Генрални информации

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани  студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и Струга ве известува дека и во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за студенти на студиските програми по “Казнено право и Криминологија” , “Бизнис право”, “Административно право и администрација”, “Меѓународно право и меѓународни односи” и “Човекови права и односи”
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  во прва година на прв циклус студии на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

Повик за меѓународна научна коференција

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Сузбивање на современи форми на криминал
24.06.2020
Полагањето по предметот Сузбивање на современи форми на криминал наместо на  01.07.2020 ќе се одржи на  13.07.2020  со почеток во 11 часот

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Царинско казнено право и Казнено материјално право
24.06.2020
Се известуваат студентите кои имаа пријавено испит по предметите Царинско казнено право и Казнено материјално право да достават и мејл адреса кај предметните професори. Предметот Казнено материјално право ќе се полага на 20 07 2020.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
23.06.2020

Се известуваат студентите дека е објавен распоредот на испити на Јунска испитна сесија во Академската 2019/2020 година , во делот на Распоред на испити II циклус

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
03.06.2020
Ве известуваме дека Јунскиот испитен рок ќе се спроведе од 29.06.-22.07., во една декада. 
Распоредите ќе бидат дополнително изготвени. 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

Соопштение – CEEPUS
12.05.2020
Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2020/2021 година.
Повеќе информации

Отворен оглас за есеи
05.05.2020
Член 1 – Институт за глобални политики и право“ како истражувачка организација сака да придонесе кон апелот граѓаните да се придржуваат до социјалното дистанцирање и да поминуваат повеќе време дома. Оттаму, решивме да го отвориме овој повик за есеи, со желба да допринесеме кон збогатување на дебатата за влијанието на COVID19 врз соработката на меѓународните актери, но и кон акцијата #СедиДома #ОстаниДома.
Генрални информации

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Јован Чоневски
29.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Системот на пенитенцијарни установи во Република Северна Македонија“ од кандидатот Јован Чоневски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 10.07.2020 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:30 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Евгенија Чукалевa
29.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Трговија со луѓе во РСМ – поим, појавни облици и карактеристики“ од кандидатот Евгенија Чукалевa констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 06.07.2020 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 14:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Анита Котевска
29.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Криминолошки аспекти на parricude“ од кандидатот Анита Котевска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 06.07.2020 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 12:30 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Катерина Димитровска
29.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Системот на прекршоците против јавниот ред и мир во правото на Република Северна Македонија“ од кандидатот Катерина Димитровска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 10.07.2020 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 12:00 часот

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Царинско казнено право и Казнено материјално право
24.06.2020
Се известуваат студентите кои имаа пријавено испит по предметите Царинско казнено право и Казнено материјално право да достават и мејл адреса кај предметните професори. Предметот Казнено материјално право ќе се полага на 20 07 2020.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
23.06.2020
Се известуваат студентите дека е објавен распоредот на испити на Јунска испитна сесија во Академската 2019/2020 година , во делот на Распоред на испити II циклус

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Александар Георгиевски
16.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Трговски друштва во Република Македонија со акцент на Акционерски друштва и странски директни инвестиции во општина Прилеп“ од кандидатот Стефанија Натева  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 26.06.2020 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 12:00 часот

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
03.06.2020
Ве известуваме дека Јунскиот испитен рок ќе се спроведе од 29.06.-22.07., во една декада. 
Распоредите ќе бидат дополнително изготвени. 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

Соопштение – CEEPUS
12.05.2020
Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2020/2021 година.
Повеќе информации

Отворен оглас за есеи
05.05.2020
Член 1 – Институт за глобални политики и право“ како истражувачка организација сака да придонесе кон апелот граѓаните да се придржуваат до социјалното дистанцирање и да поминуваат повеќе време дома. Оттаму, решивме да го отвориме овој повик за есеи, со желба да допринесеме кон збогатување на дебатата за влијанието на COVID19 врз соработката на меѓународните актери, но и кон акцијата #СедиДома #ОстаниДома.
Генрални информации

ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
30.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов: „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите . 
Комисија за оценка на докторскиот труд:
 -Проф.д-р Владимир Ортаковски, редовен професор во пензија, Факултет за безбедност-Скопје, vladimir.ortakovski@gmail.com
-Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска, Правен факултет-Кичево,   elena.temelkovska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Светлана Велјановска, Правен факултет-Кичево,   svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Горан Илиќ, Правен факултет-Кичево,   goran.ilik@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Никола Тунтевски, Правен факултет-Кичево,   nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА  ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Бр. 02 – 248 / 1
29.05.2020 година
К И Ч Е В О

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018 година), во врска со член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) и член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр. 134/2020), Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на ден 29.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Член 1
Се утврдува начинот за спроведување на полагање на колоквиуми и испити на прв, втор и трет циклус студии по редовен пат односно со физичко присуство на наставниците, соработниците и студентите во согласност со Распоредот за полагање на Правен факултет – Кичево и Студентскиот календар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 2
По исклучок поради оправдани причини полагањето може да биде спроведено и по електронски пат (on line).

Како оправдани причини се сметаат следните:

 • Студенти чие место на живеење е подалеку од 50 км од местото каде што истите се запишани на правни студии на Правниот факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга одноцно во Кичево, Битола или Струга;
 • Студенти кои имаат хронични болести (приложуваат медицинска белешка од доктор специјалист);
 • Студенти кои се мајки на деца до 10 годишна возраст (приложуваат Извод од матичната книга на родените од детето);
 • Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

Член 3
Поради опрвданите причини наведени во член 2 студентот е должен во најкус временски рок да поднесе Барање до предметниот наставник кој треба да одобри  закажување на термин за полагање по електронски пат во рамки на колоквиумската недела при полагање на колоквиуми или во рамки на испитната сесисија при полагање на испити.

Член 4
При спроведување на полагањето на колоквиуми или испити по електронски пат предметниот наставник пред почетокот на полагањето на колоквиумите или испитите треба да ги информира студентите дека полагањето може да се снима поради евиденција на истото.

Во рок од 3 (три) дена по завршувањето на полагањето по електронски пат предметниот наставник задолжително доставува писмен Извештај до Деканатската управа на Правен факултет – Кичево со јасно наведување на студентите кои полагале на таков начин, оправданите причини поради кои е дозволено полагањето по електронски пат, дигиталната платформа која се користела при спроведување на полагањето и начинот на испитување (усно или писмено).

Член 5
При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

 • огласна табла;
 • web страна на Факултетот;
 • сите наставници и соработници;
 • Претседателот на ФСС на ПФК.

Декан,
Вон. Проф. Д-р Горан Илиќ

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА БИТОЛА

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
27.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.12.2019
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
16.12.2019
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
– ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА МЕНТОР
– ПРИЈАВЕН ЛИСТ – ОБРАЗЕЦ III ЦИКЛУС
– ЛИСТА НА МЕНТОРИ ЗА III ЦИКЛУС
– СООДВЕТНИ СТУДИИ ЗА III ЦИКЛУС

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕНКОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
11.11.2019
КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
08.11.2019
ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020

uklo
eprint
ebsco
ceepus_logo