Menu Close

Елизабета Тошева

е-пошта:
elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk

ПРЕДМЕТИ

Прв циклус
Меѓународна економија
Претприемништво и бизнис
Монетарна економија

Втор циклус
Деловно комуницирање
Основи на менаџмент

ПОСЕТНИ ЧАСОВИ:
Битола
Среда
Кичево
Петок
Струга
Понеделник

ОБРАЗОВАНИЕ


Доктор  на економски науки 
УКИМ, Економски институт – Скопје (2009-2011)

Магистер на Бизнис администрација – МБА менаџмент
УКЛО, Економски факултет – Прилеп (2002 – 2008)    

Дипломиран економист
УКЛО Економски факултет – Прилеп (1989 – 1993)    


МОМЕНТАЛНА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

Наставник во звањето Доцент од областа Меѓународна економија и Деловни финансии во рамките на научното поле економски науки


ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Правен факултет – Кичево ,   2013-    
Доцент од областа на економските науки    Настава по предметите: Меѓународна Економија, Деловни финансии на додипломските студии, консултации по предметите, менторирање на изработката на дипломски проекти по предметите, организатор и координатор на судската практика во Основен суд Битола
Универзитет Св. Климент Охридски,

Правен факултет – Кичево    2011-2013
Асистент од областа на економските науки    Спроведување на вежби со студенти, по предметите: Основи на Економија, Јавни финансии, Применета економика и Деловни финансии на додипломските студии, консултации по предметите, менторирање на изработката на дипломски проекти по предметите, координатор на судската практика во Основен суд Битола

Педагошки факултет- Битола    1999-2011
Извршител на сметководствено – финансиски работи    Финансиско и материјално и сметководство, изготвување на финансиски планови, изработка на буџети, завршни сметки, периодични пресметки, јавни набавки, изработка на плати, извршување на трезорски плаќања, подготвување извештаи и сл.

НАУЧНИ ТРУДОВИ (СЕЛЕКТИРАНИ)

–    Тошева Е. (2008), “Улогата на стратегиите за развој и менаџмент на човечките ресурси во ефикасното работење на претпријатијата“ – Економски факултет Прилеп, магистерски труд

–    Тошева Е. (2008), “Стратегиски менаџмент на човечки ресурси – поврзување на луѓето со стратегиските потреби на бизнисот“- научно списание “Хоризонти “- Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, декември, 2008 год.

–    Тошева Е. (2009), “Стратегиски versus традиционален менаџмент на човечки ресурси“ – научно списание “Економија и бизнис“ – Скопје, март, 2009

–    Тошева Е. (2009), “Улогата на ефективното лидерство во креирањето успешна група за учење“, февруари, списание “Просветен работник“ – Скопје, бр. 963 .

–    Toseva Е. (2009), “Развивање институционална поддршка на надарените и талентираните ученици преку креативно лидерство“, – First International Science Conference: The Gifted and Talented Creators of Progress, (Theory and Practice), 16-17.10,  Ohrid 

–    Тошева Е. (2009), “Улогата на менаџментот на човечки ресурси во креирање одржлива конкурентска предност“- научно списание “Хоризонти “- Универзитет Св. Климент Охридски- Битола, декември, 2009 год. 

–    Toseva Е. (2010), “OBTAINING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH CREATION, TRANSFER AND KNOWLEDGE INSTITUTIONALIZATION“- International Science Conference: “ECONOMY AND BUSSINES IN POST RECESION“, Faculty of economics, 27 Oct. 2010, Prilep, R. Macedonia

–    Тошева Е. (2011), “Менаџментот на перформанси – средство за имплементација на организациската стратегија“, – научно списание “Економија и бизнис“- Скопје, март  2011, бр.134

–    Toseva Е. (2011), “GLOBALIZATION AND KONCEPT OF MORALITY OF THE GIFTED EDUCATION” – Меѓународна конференција и 17. округли стo: “ДАРОВИТОСТ И МОРАЛНОСТ” во организација на Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, 01.07.2011, Вршац, Р. Србија

–    Тошева Е. (2011), “Улогата на конфигурацискиот пристап кон стратегискиот менаџмент на човечки ресурси во постигнување одржлива конкурентска предност”, УКИМ, Економски институт Скопје – докторска дисертација
–    Tosheva E./Atanasoska T. (2011), “Motivation and barriers for women entrepreneurship in Republic of Macedonia”, 2nd International Balkan Countries Women & Business Conference, December 22nd, Edirne, Turkey

–    Тошева Е. (2011), “ФОРМУЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ – меѓународно научно списание на УКЛО, Хоризонти, декември, 2011

–    Toseva Е. (2012), ”MANAGING THE HUMAN RESOURCE ARHITECTURE FOR KNOWLEDGE – BASED COMPETITION”, Scientific Conference “Challenges of Science in knowledge-based Economy – Current Situation and Prospects” 30.05.2012, Skopje, Republic of Macedonia
–    Тошева, Е./Пановски, А. (2012), “ПРИСТАП ЗА ОДРЖЛИВА КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ БАЗИРАН НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ”, International Scientific Conference: „Contemporary Management Challenges  and the Organizational Sciences“ with focus of Management and Company Competition, organized by BAS – Institute of Management Bitola, 21 and June, 2012, R. Macedonia 
–    
–    TOSHEVA, E. (2012), “MANAGING KNOWLEDGE FOR SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE”, X međunarodna konferencija ”NA PUTU KA DOBU ZNANJA”, Tema INTELEKTUALNI KAPITAL, 28. i 29. septembar 2012   godinа во Sremski Karlovci, Fakultet za menadžment – Novi Sad, R. Serbia, , ISBN : 978-86-85067-43-3, pp 314

–    POPOVSKI, V./TOSHEVA, E. (2012), “MIGRATORY MOVEMENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND LABOUR MARKET: IMPLICATIONS FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT”, International scientific conference “MIGRATION AND LABOUR MARKET”, Hotel “Montana palace”, Krushevo, R. Macedonia, October 19-20, 2012

–     Tosheva, E. (2013), ”CONFIGURATIONS OF PRACTICES FOR STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA”- International scientific magazine “Horizons”, ISSN 1857-856X, Year IX, Volume 10,  May, 2013, Bitola UDC 005.95/96(497/7).

–    TOSHEVA ELIZABETA (2013), “THE CONCEPTS OF FIT AND FLEXIBILITY IN THE STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORDER TO ATTAIN SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE”, ISBN: 978-86-6305-006-8, UNIVERSITY OF BELGRADE, TECHNICAL FACULTY IN BOR, MANAGEMENT DEPARTMENT, INTERNATIONAL MAY CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT, International May Conference on Strategic Management – IMKSM2013, 24-26. May 2013, Bor, Serbia

–    Tosheva E. & Tilovska K.E. (2013) ”INSTITUTIONS AND ECONOMIC GROWTH”, International Conference Young Scientists 16-18 June, 2013, Plovdiv, Bulgaria

–    Tilovska K. E. & Tosheva E. (2013), “The future of the European Union: Managing globalization”, International Conference Young Scientists 16-18 June, 2013, Plovdiv, Bulgaria

–    TOSHEVA ELIZABETA (2013), “ACHIEVING SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE BY ENHANCING ORGANIZATIONAL DISTINCTIVE COMPETENCIES” Journal of Economic Development 1-2/2013, Institute of Economics – Skopje

–    Тошева, Е./Пановски, А. (2013), ”CREATING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE ERA OF CONTINUOUSLY CHANGING ENVIRONMENTS”, The Second International Scientific Conference “CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES”, Thematic focus: CONTRIBUTION OF HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL CHANGE TO SUSTAINABLE COMPANY COMPETITIVENESS, organized by BAS – Institute of Management Bitola, 2013, Bitola R. Macedonia

–    Тошева Е. (2013), “Трансформирање на глобалното присутство во глобална конкурентска предност“, труд Годишник на УКЛО, Правен факултет – Кичево
 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

–    Модернизација на образованието, во организација на Бирото за развој на образованието и МОН – Скопје; 

–    Обука на директори; Бирото за развој на образованието и МОН – Скопје и Педагошкиот факултет – Битола. 

–    Влијанието на организациската култура и клима врз подобрувањето на меѓусебните односи на учесниците во образовниот процес; во реализација на УКЛО Педагошки факултет – Битола.