Menu Close

Малолетничко казнено право – Резултати од I колоквиум и II колоквиум- Јуни 2020
Право на осигурување – Конечни резултати од I поправен и II колоквиум- Јуни 2020
Граѓанско и стварно право – Конечни резултати од I поправен и II колоквиум- Јуни 2020
Криминалистика – Прелиминарни резултати- Јуни 2020
Организиран криминал и корупција – Прелиминарни резултати- Јуни 2020
Алтернативни начини на решањање на споровите – Резлтати од континуирано оценување- Јуни 2020
Социјална патологија – Резлтати од континуирано оценување- Јуни 2020
Пенологија – Резлтати од континуирано оценување- Јуни 2020
Локална самоуправа – Резлтати од I полравен и II колоквиум- Јуни 2020
Уставно право – Резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Административно право и административна постапка – Резултати од I поправен и II колоквиум- Јуни 2020
Судски систем – Резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Судски систем – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Јуни 2020
Меѓународно приватно право  – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Јуни 2020
Право на осигурување  – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Јуни 2020
Граѓанско и стварно право  – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Јуни 2020
Социјална Патологија  – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јуни 2020
Пенологија  – Резултати од II колоквиум и I поправен- Јуни 2020
Meѓународна економија  – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Meѓународна економија  – Резултати од II колоквиум и I поправен- Јуни 2020
Семејно право  – Резултати од II колоквиум и I поправен- Јуни 2020
Уставно право  – Резултати од I поправен и II колоквиум – Јуни 2020
Право на интелектуална сопственсот  – Прелиминарни резултати – Јуни 2020
Јавна и државна администрација  – Прелиминарни резултати – Јуни 2020
Криминалистика  – Конечни резултати од I поправен и II колоквиум – Јуни 2020
Казнено право  – Конечни резултати од I поправен и II колоквиум – Јуни 2020
Малолетничко казнено право – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Локална самоуправа  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Малолетничко казнено право – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Право на интелектуална сопственост  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Граѓанско и стварно право  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Право на осигурување – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Француски јазик 2- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Меѓународно приватно право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Алтернативни начини на решавање на споровите- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Социјална патологија  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Административно право и постапка – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Граѓанско и стварно право  – Прелиминарни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Англиски јазик 2 – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Право на осигуривање – Прелиминарни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Организиран криминал и корупција- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Применета економија- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Јавна и државна администрација- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Семејно право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Меѓународна економија- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Трговско право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Трудово право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Судски систем- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Пенологија- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Криминалистика- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Уставно право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Казнено право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Поени за доставените ЕСЕИ по предметот Пенологија – Мај 2020
Поени за доставените ЕСЕИ по предметот Социјална патологија – Мај 2020
Меѓународно приватно право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Наследно право- Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Дипломатско и конзуларно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Локална самоуправа – Одлукa од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2020
Дипломатско и конзуларно право – Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Дипломатско и конзуларно право – Прелиминирани резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем- Прелиминирани резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно казнено право– Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Локална самоуправа – Одлуки од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Вовед во право- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Административно право и постапка- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Римско право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Арбитражно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право – Проф.д-р Елена Темелковска – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Применета економика –Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Јавни финансии –Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Човекови права – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Семејно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно правно – Rезултати  од испит и II колоквиум– Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем и право на Е.У- Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Право на конкуренција – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Вовед во право- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Административно право и постапка- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Наука за политика- Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Дипломатско конзуларно- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Уставно право- Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Стварно право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Граѓанско право- Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Наслено право- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Социологија на право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Социологија на право- Резултати од II есеј – Февруарска испитна сесија 2020
Социологија на право- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Административно право и постапка – Резултати од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународна економија – Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Криминологија – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Социјална патологија – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Еколошко право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно казено право- Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Социјална патологја – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Резултати од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2020
Арбитражно право – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Човекови права – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Римско право – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Вонпранично извршно право – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Стварно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Основи на економија- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Основи на економија- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународна економија- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Историја право – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Семејно право – Резултати од испит и II колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Уставно право- Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Применета економика – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни финансии – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни служби- Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Јавна и државна администрација – Конечни резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем и право на Е.У- Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем и право на Е.У – Конечни резултати од колоквиумско оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Уставно право – Резултати од испит и II колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем и право на Е.У – Резултати од испит и II колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Мултилатерална дипломатија –  Резултати од испит – Зимски семестар Академска 2019-2020
Пенологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународен тероризам –  Резултати од испит – Зимски семестар Академска 2019-2020
Судски систем – Прелиминарни  резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Филозофија на право – Прелиминарни  резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Еколошко право – Прелиминарни  резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Пенологија – Резултати од испит  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Криминологија – Резултати од испит и II колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Социјална патологоја – Резултати од испит  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Информатика – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Основи на економија- Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Основи на економија – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Социологија на право- Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Римско право – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Човекови права – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Криминологија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Семејно право- Резултати од континуирано оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Семејно право – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународен тероризам – Прелиминарни резултати – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно јавно право – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Англиски јазик I – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем и право на Е.У – Резултати од континуирано оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Криминологија – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Облигационо право – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународен тероризам – Резултати од IIколоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Информатика – Резултати  од I и II колоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Социологија на право – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Наследно право – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Еколошко право – Континуирано оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Вовед во правото – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020

Арбитражно право –  I  колоквиум – Зимски семестар Академска  2019-2020
Човекови права – II колоквиум и I поправен колоквиум – Зимски семестар Академска  2019-2020
Римско право – II колоквиум и I поправен колоквиум – Зимски семестар Академска  2019-2020
Јавни финансии – II колоквиум и I поправен колоквиум – Зимски семестар Академска  2019-2020
Казнено  право – II колоквиум и I прв поправен (конечни) – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено процесно право – II колоквиум и I прв поправен (конечни) – Зимски семестар Академска 2019-2020
Историја на право – II колоквиум и I прв поправен (конечни) – Зимски семестар Академска 2019-2020
Француски  јазик I- Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем и право на Е.У – II колоквиум и I поправен колоквиум – Зимски семестар Академска  2019-2020
Јавни служби – Резултати од континуирано оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Дипломатско и конзуларно – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем  – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Локална самоуправа – Резултати од комисиско полагање – Симона Талевска – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Локална самоуправа – Резултати од комисиско полагање – Лилјана Трајковска – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Граѓанско право- Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Наследно право- Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Англиски јазик II- Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Англиски јазик I- Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено процесно право – Конечни резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународен тероризам – Резултати од поправен Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Административно право и постапка – Резултати од испит и Iколоквиум – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Конечни Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Римско право – Конечни Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Применета Економика – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Политички систем – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Применета Економика – Резултати од комисиско полагање – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Римско право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Наследно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено процесно право – Резултати од комисиско полагање – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Облигационо право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Уставно право – Конечни резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно јавно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Човекови права – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Римско право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно приватно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни служби – Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Јавна и државна администрација – Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и IIколоквиум – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Семејно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Право на интелектуална сопственост – Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Криминалистика – Конечни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Социјална патологија – Конечни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Судски систем – Резултати од испит и IIколоквиум – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Мегународен тероризам – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Стварно право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Применета економија – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Криминологија – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено процесно право – Конечни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Казнено право – Конечни резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Историја на право – Конечни резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни служби – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Уставно право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Вовед во право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни финансии – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Уставно право -Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Криминалистика -Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Социјална патологија – Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Oснови на економија – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Социологија на право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено право – Прелиминарни резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Септемвриска сесија 2018-2019
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Уставно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Социологија на право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Локална самоуправа – Комисиско полагање – Септемвриска испитна сесија 2018 – 19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати  – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Римско право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати  – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Казнено право – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Социјална патологија – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Криминологија – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Стварно право – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Јавни финансии – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Применета економија – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Уставно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Казнено право – Конечни резултати од испит и II колоквиум- Септемвриска испитна сесија 2018-19
Граѓанско процесно право – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Вовед во право – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Основи на економија – Резултати од комисиско полагање – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Судски систем – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Вовед во право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Социјална патологија – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Политички систем – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Локална самоуправа – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Римско право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Наследно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Наследно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Граѓанско право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Јавни служби – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Семејно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Право на интелектуална сопственост – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Применета економија – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Јавни финансии – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Социјална патологија – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Наука за политиката – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Уставно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Стварно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Казнено право применета програма – Резултати од комисиско полагање – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска сесија 2018/19
Еколошко право – Конечни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Криминологија – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Судски систем – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Политички систем – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска сесија 2018/19
Казнено право – Комисиско полагање – Септември 2019
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Уставно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Применета економија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Финансиско право – Прелиминарни резултати од испит и континуирана проверка  – Јуни Летен семестар 2018/19
Деловно и договорно право – Прелиминарни резултати од испит и континуирана проверка  – Јуни Летен семестар 2018/19
Римско право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Англиски јазик – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Наследно право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Наука за политиката – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од комисиско полагање – Јуни 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Арбитражно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Вовед во право – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Вовед во право – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Применета економија – Комисиско полагање – Јуни 2019
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Римско право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Конечни резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Социологија на право – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Граѓанско право применета програма – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно трговско право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Облигационо право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Трудово право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Трговско право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Стварно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународна економија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Уставно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Криминологија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Пенологија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Криминалистика – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Пенологија – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Уставно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Уставно право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Вовед во право – Резултати од комисиско полагање – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено право применета програма – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено право – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Семејно право – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Јавни служби – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Претприемништво и бизнис – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Судски систем – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Криминалистика – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Стварно право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Конечни резултати од континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Применета економија – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Мултилатерална дипломатија – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Судски систем – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Судски систем – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Криминологија – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Применета економија – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Прелиминарни резултати испит – Јуни 2019 (Летен семестар 2018/19)
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Уставно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Човекови права – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Реторика на право – резултати од I поправен колоквиум – Летен семестар 2018/19
Трудово право – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Трговско право – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Граѓанско право – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Конечни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Римско право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Уставно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Англиски јазик – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Казнено право – Резултати од комисиско полагање – Мај 2019
Применета економија – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Резултати од  Втор есеј  – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати – Вонредна Априлска сесија 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Политички систем – Конечни резултати – Вонредна Априлска сесија 2019
Судски систем – Резултати од II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Социологија на право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Човекови права – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Вовед во право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Англиски јазик 2 – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Прелиминарни резултати од II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Криминологија – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено право, Казнено процесно право, Казнено пра… – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Јавна и државна администрација – Резултати од I колоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Јавни служби – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Казнено право применета програма – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено право – Резултати од испит и IIколоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено процесно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Наследно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Криминологија – Резултати од испит и II колоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Трговско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Трудово право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Резултати од комисиско полагање – Априлска испитна сесија 2019
Политички систем – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Реторика на право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Основи на економија – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Римско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Семејно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит и II колоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Применета економија – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Судски систем – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Резултати од Есеј
Стварно право – Прелиминарни резултати од Iколоквиум – Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Англиски јазик – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Информатика – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено процесно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Применета економија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Јавни финансии – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Наследно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Уставно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Стварно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2019
Административно право и административна постапка – Резултати од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2019
Наука за политиката – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Вовед во право – Резултати од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2019
Локална самоуправа – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Применета економија – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Јавни финансии – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Казнено право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Римско право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Социологија на право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Социологија на право – Резултати од испит и II колоквиум и Есеј – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Вовед во право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Јавни финансии – Резултати од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2019
Стварно право – Резултати од испит (поправен) – Февруарска испитна сесија 2019
Трудово право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Римско право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Социјална патологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Семејно право – Конечни резултати континуирано оценување- Февруарска испитна сесија 2019
Семејно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Вовед во право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Уставно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруари 2019
Меѓународна економија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународна економија – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Февруари 2019
Француски јазик 2 – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Наука за политиката – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Криминологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Пенологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Криминалистика – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Јавни финансии – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум- Февруарска испитна сесија 2018/19
Применета економија – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум- Февруарска испитна сесија 2018/19
Претприемништво и бизнис – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Наследно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Вовед во право – Прелиминарни резултати од Комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2018/19
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Казнено право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Уставно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем и право на ЕУ – резултати од испит и II колоквиум – Февруари 2019
Социјална патологија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Криминалистика – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Трговско право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Граѓанско право применета програма – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Локална самоуправа – Резултати од испит – Зимски семестар – Јануари 2019
Политички систем – Континуирано оценување – Зимски семестар – Јануари 2019
Стварно право – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Човекови права – Континуирано оценување – Зимски семестар – Јануари 2019
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Јавни служби – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Човекови права – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Мултилатерална дипломатија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Англиски јазик 1 – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Човекови права – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Основи на економија – Континуирано оценување – Зимски семестар – Јануари 2019
Основи на економија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Основи на економија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Судски систем – Континуирано оценување – Зимски семестар – Јануари 2019
Еколошко право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Јануари 2019
Еколошко право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Судски систем – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Прелиминарни резултати од Континуирано отценување – Јануари 2019
Пенологија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Криминологија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Наследно право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Вонпарнично и извршно право – Резултати од II колоквиум – Јануари 2019
Меѓународно приватно право – Резултати од II колоквиум – Јануари 2019
Криминологија – Континуирано оценување – Јануари 2019
Облигационо право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Наследно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Семејно право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Семејно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Вовед во право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Социологија на право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Социологија на право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Јавни финансии – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Основи на економија – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Казнено право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Еколошко право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Еколошко право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Криминологија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Јавни служби – Прелиминарни резултати – Јануари 2019