Menu Close

Социологија на право – Конечни резултати
Социологија на право – Резултати од втор поправен колоквиум
Социологија на право – Јануарска испитна сесија 2018
Социологија на право – Резултати од есеј
Трудово право – Конечни резултати
Социјална патологија – Јануарска испитна сесија 2018
Меѓународно јавно право – Јануарска испитна сесија 2018
Трговско право – Прелиминарни резултати-Јануари 2018
Облигационо право – Прелиминарни резултати-Јануари 2018
Информатика – Јануарска испитна сесија 2018
Монетарна економија – Јануарска испитна сесија 2018
Монетарна економија – Прелиминарни резултати-Јануари 2018
Претприемништво и бизнис – Прелиминарни резултати-Јануари 2018
Основи на економија – Резултати – Испит, Јануари 2018
Основи на економија – Прелиминарни резултати-Јануари 2018
Меѓународно казнено право – Резултати – Испит, Јануари 2018
Казнено право – Прелиминарни резултати-Јануари 2018
Трудово право – Конечна листа, Јануари 2018
Криминологија – Јануарска испитна сесија 2018
Судски систем – Јануарска испитна сесија 2018
Еколошко право – Континуирано оценување
Казнено право – Јануарска испитна сесија 2018 – Конечни
Казнено процесно право – Јануарска испитна сесија 2018 – Конечни
Наследно право – Јануарска испитна сесија 2018 – Конечни
Стварно право – Прелиминарни резултати – Испит, Јануари 2018
Деловно и договорно право – Јануарска испитна сесија 2018
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати – Испит, Јануари 2018
Криминалистика – Јануарска испитна сесија 2018 – Конечни
Политички систем – Јануарска испитна сесија 2018
Семејно право – Јануарска испитна сесија 2018 – Конечни
Семејно право – Јануарска испитна сесија 2018
Локална самоуправа – Јануарска испитна сесија 2018
Наследно право – Испит и  Втор колоквиум
Уставно право – Јануарска испитна сесија 2018
Политички систем – Конечна листа – Колоквиумско оценување Јануари 2018
Применета економија – Јануарска испитна сесија 2018
Јавни финансии – Прв поправен и втор колоквиум
Вовед во право – Прелиминарни резултати, декември 2017
Информатика – Колоквиум
Човекови права – Прелиминарни резултати, декември 2017
Политички систем – Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2017
Наследно право – Континуирано оценување, декември 2017
Меѓународно приватно право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Човекови права – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Вонпарнично и извршно право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Англиски јазик 1 – Втор колоквиум, декември 2017
Политички систем – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Семејно право – Континуирано оценување, декември 2017
Семејно право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Социологија на право – Втор колоквиум, декември 2017
Социологија на право – Прв поправен колоквиум, декември 2017
Еколошко право – Континуирано оценување, декември 2017
Еколошко право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Претприемништво и бизнис – Прелиминарни резултати, декември 2017
Основи на економија – Прелиминарни резултати, декември 2017
Претприемништво и бизнис – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Основи на економија – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Монетарна економија – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Меѓународно јавно право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Вовед во право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Наследно право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Казнено право – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Јавни служби – Прелиминарни резултати, декември 2017
Политички систем и право на ЕУ – Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
Јавни финансии – Прелиминарни резултати, декември 2017
Локална самоуправа – Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
Административно право и административна постапка – Ноемвриска испитна сесија 2017, континуирано
Англиски јазик 1 – Прв колоквиум, ноември 2017
Политички систем – Прв колоквиум, ноември 2017
Граѓанско процесно право – Континуирано оценување, ноември 2017
Уставно право – Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
Политички систем и право на ЕУ – Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
Стварно право – Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
Вонпарнично и извршно право – Прв колоквиум, ноември 2017
Меѓународно приватно право – Прв колоквиум, ноември 2017
Човекови права – Прв колоквиум, ноември 2017
Облигационо право – Прв колоквиум, ноември 2017
Јавни финансии – Прв колоквиум, ноември 2017