Menu Close

Казнено право – Резултати од есеј
Меѓународно јавно право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Уставно право – Конечни резултати – Вонредна Ноемвриска сеисја 2018
Казнено право – Конечни резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Облигационо право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Казнено право, Казнено процесно право, Казнено пра… – Конечни резултати – Вонредна Ноемвриска сесија 2018/19
Криминологија – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Јавни финансии – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19  
Човекови права – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Политички систем – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Семејно право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Вовед во право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Основи на економија – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Јавни служби – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Казнено право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Ноември 2018
Наследно право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Социологија на право – Резултати од прв колоквиум – Зимски семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од прв колоквиум – Ноемвриска сесија 2018
Монетарна економија – Конечни резултати – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Уставно право – Резултати од испит  – Вонредна ноемвриска сесија 2018
Криминологија – Резултати од испит  – Вонредна ноемвриска сесија 2018
Меѓународно приватно право – Резултати од испит  – Вонредна ноемвриска сесија 2018
Стварно право – Прелиминарни резултати – Ноември 2018
Казнено процесно право – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Локална самоуправа – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Политички систем – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Судски систем – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Право на интелектуална сопственост – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Криминологија – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Локална самоуправа – Резултати  од испит – Септемвриска испитна сесија 2018
Граѓанско право – Резултати од испит – Вонредна Ноемвриска сесија 2018
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Септември 2018
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Септември 2018
Политички систем – Конечни резултати – Септември 2018
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Септември 2018
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Септември 2018
Уставно право – Конечни резултати – Септември 2018
Казнено право, Казнено процесно право, Казнено пра… – Конечни резултати – Септември 2018
Граѓанско процесно право – Континуирано оценување – Септември 2018
Вовед во право – Континуирано оценување – Септември 2018
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Септември 2018
Стварно право – Конечни резултати – Септември 2018
Политички систем – Прелиминарни резултати – Септември 2018
Основи на економија – Конечни резултати – Септември 2018
Локална самоуправа – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Казнено право, Казнено процесно право, Казнено пра… – Прелиминарни резултати кај проф д-р Никола Тунтевски – Септември 2018
Римско право – Резултати – Септември 2018
Граѓанско право – Резултати – Септември 2018
Вовед во право – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Политички систем – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Казнено право применета програма – Конечни резултати – Септември 2018
Казнено право – Конечни резултати – Септември 2018
Казнено процесно право – Конечни резултати – Септември 2018
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Меѓународна економија – Конечни резултати – Септември 2018
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – Септември 2018
Човекови права – Прелиминарни резултати – Септември 2018
Криминологија – Конечни резултати – Септември 2018
Стварно право – Прелиминарни резултати – Испит, Септември 2018
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Монетарна економија – Континуирано оценување – Испит, Септември 2018
Основи на економија – Континуирано оценување – Септември 2018
Основи на економија – Резултати од 2 поправен колоквиум и испит – Септемвриска сесија 2018
Монетарна економија – Континуирано оценување – Септември 2018
Монетарна економија – Резултати од 2 поправен колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018
Јавни финансии – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Наука за политиката – Прелиминарни резултати – Испит, Септември 2018
Уставно право – Прелиминарни резултати – Испит, Септември 2018
Уставно право – Конечни резултати – Колоквиумско и Испитно отценување Септември 2018
Уставно право – Прелиминарни резултати – Колоквиумско и Испитно отценување Септември 2018
Криминологија – Резултати од испит – Септемвриска сесија 2018
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Јуни 2018
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Јуни 2018
Англиски јазик – Конечни резултати – Англиски јазик I и II –  Јуни 2018
Трудово право – Конечни резултати – Јуни 2018
Римско право – Конечни резултати – Јуни 2018
Граѓанско право – Конечни резултати – Јуни 2018
Јавни финансии – Конечни резултати – Јуни 2018
Човекови права – Конечни резултати – Јуни 2018
Арбитражно право – Конечни резултати – Јуни 2018
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Јуни 2018
Уставно право – Резултати од испит и втор колоквиум  –  јунска испитна сесија 2018
Реторика на право – Конечни резултати – Јуни 2018
Социјална патологија – Конечни резилтати – Јуни 2018
Социјална патологија – Резултати од испит и втор колоквиум  –  јунска испитна сесија 2018
Казнено право – Комисиско полагање – Јуни 2018
Политички систем – Конечни резилтати – Јуни 2018
Разно – Конечни резултати по предметите кај Проф.д-р Никола Тунтевски
Стварно право – Конечни резилтати – Јуни 2018
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – јуни 2018
Граѓанско процесно право – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Административно право и административна постапка – Резултати од испит и втор колоквиум  –  јунска испитна сесија 2018
Вовед во право – Резултати од испит и втор колоквиум  –  јунска испитна сесија 2018
Малолетничко казнено право – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Граѓанско право – Резултати од испит и втор колоквиум  –  јунска испитна сесија 2018
Римско право – Резултати од испит и втор колоквиум  –  јунска испитна сесија 2018
Монетарна економија – Конечни резилтати – Јуни 2018
Основи на економија – Конечни резилтати – Јуни 2018
Претприемништво и бизнис – Конечни резилтати – Јуни 2018
Криминологија – Конечни резилтати – Јуни 2018
Јавни служби – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Јавна и државна администрација – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – јуни 2018
Човекови права – Прелиминарни резултати – јуни 2018
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – јуни 2018
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – јуни 2018
Меѓународно јавно право – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Меѓународно приватно право – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит – јуни 2018
Казнено процесно право – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Казнено право – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Криминологија – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Политички систем – Прелиминарни резултати – јуни 2018
Применета економија – Континуирано оценување – јуни 2018
Применета економија – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Стварно право – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Јавни финансии – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Вовед во правото на ЕУ – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Право на интелектуална сопственост – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Локална самоуправа – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Политички систем – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Судски систем – Континуирано оценување – јуни 2018
Судски систем – Резултати од испит –  јунска испитна сесија 2018
Монетарна економија – Резултати од Испит –  јунска испитна сесија 2018
Монетарна економија – Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
Меѓународна економија – Резултати од Испит –  јунска испитна сесија 2018
Основи на економија – Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
Основи на економија – Резултати од Испит –  јунска испитна сесија 2018
Претприемништво и бизнис – Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
Претприемништво и бизнис – Резултати од Испит –  јунска испитна сесија 2018
Локална самоуправа – Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
Англиски јазик 2 – Резултати од втор колоквиум и прв поправен – Летен семестар 2017/18
Локална самоуправа – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Социјална патологија – Континуирано оценување (Конечни резултати) – Мај 2018
Реторика на право – Континуирано оценување (прелиминарни резултати) – Мај 2018
Социјална патологија – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Меѓународно приватно право – Резултати од втор колоквиум и прв поправен – Летен семестар 2017/18
Римско право – Континуирано оценување – Мај 2018
Граѓанско право – Континуирано оценување – Мај 2018
Меѓународна економија – Резултати од втор колоквиум и прв поправен – Летен семестар 2017/18
Судски систем – Континуирано оценување – Мај 2018
Трговско право – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Граѓанско право – Резултати од втор колоквиум и прв поправен – Летен семестар 2017/18
Судски систем – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Стварно право – Прелиминарни резултати – втор колоквиум Мај 2018
Стварно право – Резултати од прв поправен колоквиум – Мај 2018
Стварно право – Резултати од есеј II – Maj 2018
Човекови права – Конечни резултати од испит – Априлска сесија
Административно право и административна постапка – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од испит – Априлска сесија
Применета економија – Резултати од прв поправен колоквиум – Мај 2018
Применета економија – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Римско право – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Април 2018
Уставно право – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Наука за политиката – Резултати од испит – Априлска сесија
Вонпарнично и извршно право – Резултати од испит – Априлска сесија
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Априлска сесија
Јавна и државна администрација – Резултати од втор колоквиум – Летен семестар 2017/18
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Априлска сесија
Англиски јазик 2 – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Казнено право – Конечни резултати од испит – Априлска сесија
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит – Априлска сесија
Политички систем – Резултати од испит – Априлска сесија
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Априлска сесија
Јавни служби – Резултати од испит – Априлска сесија
Криминологија – Резултати од испит – Априлска сесија
Трудово право – Прелиминарни резултати-Април 2018
Семејно право – Резултати од испит – Априлска сесија
Применета економија – Резултати од испит – Априлска сесија
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит – Априлска сесија
Судски систем – Резултати – Вонредна априлска сесија
Уставно право – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Граѓанско право – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Римско право – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Јавна и државна администрација – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Административно право и административна постапка – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Меѓународно приватно право – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Локална самоуправа – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Трговско право – Резултати од колоквиум – летен семестар 2017/18
Меѓународна економија – Резултати од колоквиум – летен семестар 2017/18
Применета економија – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Судски систем – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Реторика на право – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Социјална патологија – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Стварно право – Резултати од колоквиум – Летен семестар 2017/18
Стварно право – Есеј – Резултати
Меѓународно јавно право – Конечни резултати, Јануари 2018
Англиски јазик 1 – Резултати од испит
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати
Локална самоуправа – Конечни резултати, Јануари 2018
Уставно право – Конечни резултати, Јануари 2018
Римско право – Конечни резултати, Јануари 2018
Меѓународно приватно право – Конечни резултати, Јануари 2018
Човекови права – Конечни резултати, Јануари 2018
Арбитражно право – Конечни резултати, Јануари 2018
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати, Јануари 2018
Јавни финансии – Конечни резултати – Јануари 2018
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување-Јануари 2018
Вовед во право – Континуирано оценување-Јануари 2018
Монетарна економија – Конечна листа, Јануари 2018
Основи на економија – Конечна листа, Јануари 2018
Претприемништво и бизнис – Конечна листа, Јануари 2018
Стварно право – Конечна листа, Јануари 2018
Деловно и договорно право – Конечна листа, Јануари 2018
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати – Јануари 2018
Казнено право – Конечна листа, Јануари 2018
Казнено процесно право – Конечна листа, Јануари 2018
Меѓународно приватно право – Јануарска испитна сесија 2018
Политички систем и право на ЕУ – Конечна листа, Јануари 2018
Криминалистика – Конечна листа, Јануари 2018
Граѓанско процесно право – Јануарска испитна сесија 2018
Вовед во право – Јануарска испитна сесија 2018
Административно право и административна постапка – Јануарска испитна сесија 2018
Меѓународна економија – Јануарска испитна сесија 2018
Јавна и државна администрација – Конечна листа, Јануари 2018
Јавни служби – Конечна листа, Јануари 2018
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Испит, Јануари 2018
Човекови права – Прелиминарни резултати – Испит, Јануари 2018
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – Испит, Јануари 2018
Римско право – Прелиминарни резултати – Испит, Јануари 2018
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – Испит, Јануари 2018