Menu Close

Основи на економија – Конечни резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од континуирано оценувањe– Јуни 2020
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од континуирано оценувањe– Јуни 2020
Казнено право – Прелиминарни резултати од континуирано оценувањe– Јуни 2020
Казнено право Применета програма – Прелиминарни резултати од континуирано оценувањe– Јуни 2020
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценувањe– Јуни 2020
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценувањe– Јуни 2020
Основи на економија – Конечни резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Основи на економија – Резултати  од испит – Јуни 2020
Граѓанско процесно право – Резултати  од континуирано оценување – Јуни 2020
Административно право и постапка – Резултати од континуирано оценувањe– Јуни 2020
Граѓанско процесно право – Резултати  од испит – Јуни 2020
Вовед во право – Резултати  од испит – Јуни 2020
Адмнистративно право и административна постапка – Резултати  од испит и II колоквиум– Јуни 2020
Право на осигурување – Конечни резултати – Јуни 2020
Право на осигурување – Прелиминарни резултати – Јуни 2020
Граѓанско и стварно право – Конечни резултати – Јуни 2020
Меѓународно приватно право  – Конечни резултати од испит – Јуни 2020
Вонпарнично извршно право  – Конечни резултати од испит – Јуни 2020
Алтернативни начини на решавање на спорови – Резултати  од испит и II колоквиум – Јуни 2020
Наследно право – Резултати  од испит и II колоквиум – Јуни 2020
Римско право – Резултати  од испит и II колоквиум – Јуни 2020
Граѓанско право – Резултати  од испит – Јуни 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати  – Јуни 2020
Социологија на право – Конечни резултати  – Јуни 2020
Реторика на право – Конечни резултати  – Јуни 2020
Социјална патологија – Конечни резултати  – Јуни 2020
Пенологија – Конечни резултати  – Јуни 2020
Криминологија – Конечни резултати  – Јуни 2020
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Јуни 2020
Право на конкуренција – Резултати од испит – Јуни 2020
Заштита на потрошувачите – Резултати од испит – Јуни 2020
Дипломатско и конзуларно право. – Конечни резултати од континуирана проверка- Јуни 2020
Дипломатско и конзуларно право. – Резултати од испит – Јуни 2020
Политички систем и право на Е.У. – Резултати од испит – Јуни 2020
Применета економија – Резултати од испит – Јуни 2020
Семејно право – Конечни резултати од континуирано оценување- Јуни 2020
Судски систем – Конечни резултати од континуирано оценување- Јуни 2020
Пенологија – Резултати од испит и II колоквиум- Јуни 2020
Криминологија – Резултати од испит и II колоквиум- Јуни 2020
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Јуни 2020
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит – Јуни 2020
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит – Јуни 2020
Вонпарнично извршно право – Прелиминарни резултати од испит – Јуни 2020
Трговско право – Прелиминарни резултати од испит – Јуни 2020
Право на осигурување – Прелиминарни резултати од испит – Јуни 2020
Стврарно право – Прелиминарни резултати од испит – Јуни 2020
Казнено право  – Резултати од II колоквиум и испит – Јуни 2020
Меѓународно приватно право  – Резултати од II колоквиум и испит – Јуни 2020
Трудово право – Резултати од континуирана проверка – Јуни 2020
Човекови права – Резултати од испит и II поправен колоквиум – Јуни 2020
Трудово право – Резултати од испит – Јуни 2020
Право на интелектуална сопственост – Резултати од континуирана проверка – Јуни 2020
Судски систем – Резултати од Прелиминарна континуирана проверка – Јуни 2020
Семејно право – Резултати од Прелиминарна континуирана проверка – Јуни 2020
Семејно право – Резултати од испит – Јуни 2020
Судски систем – Резултати од испит – Јуни 2020
Социјална политика – Резултати од испит – Јуни 2020
Социјална патологија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Уставно право – Резултати од колоквиумско оценување – Јуни 2020
Алтернативни начини на решањање на споровите – Резлтати од I поправен и II колоквиум – Јуни 2020
Уставно право – Резултати од колоквиумско оценување – Јуни 2020
Казнено право – Резултати од I поправен и II колоквиум- Јуни 2020
Административно право и административна постапка – Резултати од I поправен и II колоквиум- Јуни 2020
Граѓанско и стварно право – Резултати од I поправен и II колоквиум- Јуни 2020
Трудово право – Резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Трудово право – Прелиминарни резултати од I поправен и II колоквиум- Јуни 2020
Право на интелектуална сопственост – Прелиминарни резултати од I колоквиум – Јуни 2020
Реторика на право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Јуни 2020
Социјална Патологија  – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јуни 2020
Судски систем  – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јуни 2020
Семејно право  – Резултати од II колоквиум и I поправен- Јуни 2020
Меѓународно приватно право  – Резултати од II колоквиум и I поправен- Јуни 2020
Пенологија  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Јавна и државна администрација  – Прелиминарни резултати – Јуни 2020
Уставно право  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Меѓународно приватно право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Алтернативни начини на решавање на споровите- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Трудово право- Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Казнено право – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Административно право и постапка – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Англиски јазик 2 – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Право на осигуривање – Прелиминарни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Реторика на право  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Социјална патологија  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Граѓанско и стварно право  – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Судски систем – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Семејно право – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Јавна и државна администрација – Конечни резултати од I колоквиум- Јуни 2020
Казнено право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Дипломатско и конзуларно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Дипломатско и конзуларно право – Прелиминирани резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Уставно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Локална самоуправа – Одлуки од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Граѓанско процесно право- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно правно – Прелиминарни резултати  – Февруарска испитна сесија 2020
Јавнa и државна администрација– Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Јавни служби – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Арбитражно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно правно – Прелиминарни резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Право на конкуренција – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Уставно право- Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Граѓанско право- Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Наслено право- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Административно право и постапка- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Вовед во право- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Криминологија – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Криминалистика – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем и право на Е.У – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Еколошко право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Вонпранично извршно право – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Арбитражно – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународен тероризам –  Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати  од I поправен колоквиум и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Основи на економија– Континуирано оценување– Зимски семестар Академска 2019-2020
Основи на економија– Резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Основи на економија– Конечни резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Човекови права – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Трудово право – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Човекови права – Прелиминарни резултати  од континуирано оценување  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Човекови права – Прелиминарни резултати  од испит и II колоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Пенологија – Резултати  од испит  – Февруарска испитна сесија 2020
Малолетничко казнено право – Резултати  од испит  – Февруарска испитна сесија 2020
Криминалистика – Резултати  од испит  – Февруарска испитна сесија 2020
Криминологија – Резултати  од испит и II колоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем и право на Е.У- Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Социологија на право- Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право– Резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Семејно право– Конечни резултати  од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Семејно право– Конечни резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Јавни служби – Прелиминарни  резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Континуирано оценување  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Облигационо  право – Прелиминарни резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право– Конечни резултати  од   I поправен колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Основи на економија– Резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Трудово право – Прелиминарни резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Еколошко право – Прелиминарни резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Англиски I – Резултати  од II колоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Римско право – Резултати  од II колоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Наследно право – Резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем – Резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Облигационо право – Резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Информатика – Резултати  од I и II колоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Семејно  право – Континуирано оценување  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Семејно  право – Резултати од IIколоквиум  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Социологија на право – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Дипломатско и конзуларно право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Еколошко право – Континуирано оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Вовед во правото – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено право – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем и правото на ЕУ – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Човекови права – Континуирано оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Човекови права – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Локална самоуправа – Резултати од комисиско полагање – Христијан Грујоски – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Локална самоуправа – Резултати од комисиско полагање – Радмила Алексоска – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Англиски јазик I- Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Криминологија – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни финасии – Резултати од Iколоквиум – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Административно право и постапка – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Конечни Резултати – Проф. д-р Елена Темелковска Аневска – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Арбитражно право – Конечни Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Конечни Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Вонпарнично извршно право – Конечни Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Уставно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Проф. д-р Мирјана Ристовска – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Вонпарнично извршно право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Облигационо право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Пенологија – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Човекови право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Oснови на економија – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно јавно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Вовед во право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Римско право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Наследно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни служби – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Семејно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Социјална политика – Резултати од Испит – Зимски семестар Академска 2019-2020
Судски систем – Конечни Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Судски систем -Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Криминалистика -Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Социологија на право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Основи на економија – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Уставно право – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Социологија на право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Јавни финансии – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Човекови права – Прелиминарни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Меѓународно јавно право – Конечни резултати  – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Граѓанско право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Наследно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Римско право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Јавни финансии – Резултати од комисиско полагање – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Вовед во право – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Основи на економија – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Вовед во право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Политички систем – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Локална самоуправа – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Казнено право – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Човекови права – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Право на интелектуална сопственост – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Јавни служби – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Политички систем – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Уставно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Локална самоуправа – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Трудово право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Семејно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Социјална политика – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Основи на економија – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Англиски јазик – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Римско право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Наследно право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Наука за политиката – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Уставно право – Прелиминарни резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Уставно право – Конечни резултати од колоквиумско оценување – Јуни 2019
Уставно право – Резултати од колоквиумско оценување – Јуни 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Филозофија на право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Вовед во право – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Вовед во право – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Филозофија на право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Криминологија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Социологија на право – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Компаративно граѓанско право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Граѓанско право применета програма – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Трговско право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Стварно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено право – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Криминологија – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Криминалистика – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Казнено процесно право – Резултати од комисиско полагање – Јуни Летен семестар 2018/19
Стварно право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Деловно и договорно право – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународна економија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Основи на економија – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Право на интелектуална сопственост – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Судски систем – Конечни резултати – Летен семестар 2018/19
Судски систем – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Резултати од I поправен колоквиум – Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Трговско право – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Римско право – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Уставно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Конечни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Римско право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Трудово право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Англиски јазик – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Јавни финансии – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Стварно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Судски систем – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Судски систем – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Трудово право – Резултати од II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Применета економија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Резултати од II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Политички систем – Конечни резултати – Вонредна Априлска сесија 2019
Стварно право – Резултати од II есеј по Стварно право
Стварно право – Прелиминарни резултати од II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Прелиминарни резултати од I поправен колоквиум – Летен семестар 2018/19
Вовед во право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Англиски јазик 2 – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Човекови права – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено право, Казнено процесно право, Казнено пра… – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Јавни служби – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Човекови права – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Резултати од I колоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено процесно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Наследно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Деловно и договорно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Политички систем – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Социјална патологија – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Трговско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Меѓународна економија – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Основи на економија – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Римско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Трудово право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Прелиминарни резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Резултати од Есеј  – Летен семестар 2018/19
Уставно право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Уставно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Административно право и административна постапка – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Судски систем – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Применета економија – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од I колоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Англиски јазик – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Информатика – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено процесно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Наследно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Стварно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Локална самоуправа – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Основи на економија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Човекови права – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Арбитражно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Римско право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Вовед во право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Деловно и договорно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Трудово право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Социологија на право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Социологија на право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Облигационо право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Човекови права – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Основи на економија – Континуирано оценување – Зимски семестар – Академска 2018-19
Основи на економија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Административно право и административна постапка – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Вовед во право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Уставно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Казнено право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Јавни служби – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Локална самоуправа – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Европската унија во меѓународните односи – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Деловно и договорно право – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Наследно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Римско право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Јавни финансии – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Континуирано оценување – Зимски семестар – Јануари 2019
Англиски јазик 1 – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Политички систем – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Семејно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Социјална политика – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Семејно право – Конечна листа – Јануари 2019
Облигационо право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Криминологија – Резултати од I поправен колоквиум – Јануари 2019
Еколошко право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Наследно право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од  I поправен колоквиум – Јануари 2019
Човекови права – Континуирано оценување – Јануари 2019
Вонпарнично и извршно право – Резултати од II колоквиум – Јануари 2019
Вовед во право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Социологија на право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Социологија на право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Семејно право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Семејно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Основи на економија – Континуирано оценување – Јануари 2019
Основи на економија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Наследно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Јавни служби – Прелиминарни резултати – Јануари