Menu Close

Меѓународно јавно право- Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Уставно право –Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Уставно право – Резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Локална самоуправа – Одлуки од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Вовед во право- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Административно право и постапка- Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно правно – Проф д-р Мирјана Ристовска – Конечни резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно правно – Конечни резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно правно – Прелиминарни резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јанавно право – Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Применета економика – Резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Основи на економија– Резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународна економија – Резултати од испит– Февруарска испитна сесија 2020
Наслено право- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Вовед во право- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Административно право и постапка- Резултати од испит и II поправен колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем и право на Е.У – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Казнено право – Конечни резултати  од испит и II колоквиум  – Февруарска испитна сесија 2020
Јавна и државна администрација-  Резултати од испит – Зимски семестар Академска 2019-2020
Мултилатерална дипломатија –  Резултати од испит – Зимски семестар Академска 2019-2020
Криминологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Стварно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Облигационо право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Политички систем и право на Е.У – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Криминологија – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2020
Семејно право– Резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020
Криминологија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Јавни служби – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Човекови права – Резултати од континуирано оценување – Зимски семестар Академска 2019-2020
Наследно право – Резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Криминологија – Резултати  од II колоквиум и I  поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем – Резултати  од II колоквиум и I поправен  – Зимски семестар Академска 2019-2020
Човекови права – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено  право – II колоквиум и I прв поправен (конечни) – Зимски семестар Академска 2019-2020
Дипломатско и конзуларно – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Политички систем и правото на ЕУ – Резултати од IIколоквиум и I поправен – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни служби – Резултати од IIколоквиум и I поправен (прелиминарни) – Зимски семестар Академска 2019-2020
Облигационо право – Резултати од IIколоквиум и I поправен (прелиминарни) – Зимски семестар Академска 2019-2020
Локална самоуправа – Резултати од комисиско полагање – Соња Миленкоска – Ноемвриска (вонредна) сеисја 2019-2020
Јавни финасии – Резултати од Iколоквиум – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Административно право и постапка – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Меѓународно приватно право – Конечни Резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Уставно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Облигационо право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно јавно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Применета економика – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Човекови права – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено право – Конечни резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено процесно право – Конечни резултати – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Мегународно приватно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) сесија 2019-2020
Криминологија – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Применета економија – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Наследно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Семејно право – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Јавни служби – Резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Облигационо право – Rезултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Казнено право -Прелиминарни резултати од Iколоквиум – Зимски семестар Академска 2019-2020
Основи на економија – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Применета економија – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Јавни финансии – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Граѓанско право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Наследно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Римско право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Казнено право – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Основи на економија – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Применета економија – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Вовед во право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Локална самоуправа – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Политички систем – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Казнено право применета програма – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-19
Судски систем – Конечни резултати  од испит и II колоквиум- Септемвриска испитна сесија 2018 -19
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018/19
Право на интелектуална сопственост – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Уставно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Локална самоуправа – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Политички систем – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и II колоквиум – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Криминологија – Резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2018-2019
Еколошко право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Стварно право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Облигационо право – Прелиминарни резултати од испит – Септемвриска сесија 2018-2019
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Англиски јазик – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Римско право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Наследно право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Уставно право – Прелиминарни резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Уставно право – Конечни резултати од колоквиумско оценување – Јуни 2019
Уставно право – Резултати од колоквиумско оценување – Јуни 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Арбитражно право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Вовед во право – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од испит и II колоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Трудово право – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Применета економија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Основи на економија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Криминалистика – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Криминалистика – Резултати од испит – Јуни Летен семестар 2018/19
Судски систем – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Казнено право – Конечни резултати од испит и IIколоквиум – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од Континуирано оценување- Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од комисиско полагање – Јуни Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Социјална патологија, Човекови права – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Политички систем – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Применета економија – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Применета економија – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Основи на економија – Континуирано оценување – Јуни Летен семестар 2018/19
Основи на економија – Резултати од испит – Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
Меѓународна економија – Конечни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати од испит  – Јуни Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Прелиминарни резултати – Јуни Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Локална самоуправа – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Право на интелектуална сопственост – Резултати од испит – Јуни 2019
Реторика на право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Реторика на право – Резултати од I поправен колоквиум – Летен семестар 2018/19
Трговско право – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Римско право – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Континуирано оценување – Летен семестар 2018/19
Уставно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Конечни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Римско право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Англиски јазик – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Административно право и административна постапка – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Применета економија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – резултати од IIколоквиум и Iпоправен – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Резултати од Втор есеј  – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар 2018/19
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Судски систем – Резултати од II колоквиум и I поправен – Мај 2019
Англиски јазик 2 – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Политички систем – Прелиминарни резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено право, Казнено процесно право, Казнено пра… – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Трудово право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Јавни служби – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Судски систем – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Казнено процесно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Казнено право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Наследно право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Основи на економија – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Реторика на право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Трговско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Облигационо право – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Политички систем – Резултати од I колоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Римско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Меѓународно приватно право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Политички систем и право на ЕУ – Резултати од испит – Вонредна априлска сесија 2018/19
Човекови права – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Уставно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Административно право и административна постапка – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Применета економија – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Граѓанско право – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Јавна и државна администрација – Резултати од I колоквиум – Летен семестар 2018/19
Стварно право – Прелиминарни резултати од Iколоквиум – Летен семестар 2018/19
Социјална патологија – Резултати од I колоквиум – Вонредна априлска сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Наследно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Облигационо право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Стварно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Основи на економија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Казнено процесно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Вонпарнично и извршно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Основи на економија – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународна економија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Применета економија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Вовед во право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Римско право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско процесно право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Февруари 2019
Меѓународно приватно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Трудово право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Социологија на право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Социологија на право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем и право на ЕУ – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Вонпарнично и извршно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Административно право и административна постапка – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Вовед во право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Казнено право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Политички систем – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Трговско право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Меѓународно трговско право – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Меѓународна економија – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Применета економија – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Основи на економија – Прелиминарни резултати – Февруарска испитна сесија 2018/19
Наследно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Римско право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Граѓанско право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија 2019
Политички систем – Континуирано оценување – Зимски семестар – Јануари 2019
Човекови права – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Човекови права – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Политички систем и право на ЕУ – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Криминологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Пенологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Јавни служби – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија 2019
Облигационо право – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Стварно право – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Политички систем – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Пенологија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Криминологија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Семејно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Семејно право – Конечна листа – Јануари 2019
Еколошко право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија 2019
Еколошко право – Континуирано оценување – Зимски семестар – Академска 2018-19
Политички систем – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Наследно право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Меѓународно јавно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Еколошко право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Еколошко право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Вовед во право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Социологија на право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Социологија на право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Семејно право – Континуирано оценување – Јануари 2019
Семејно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Основи на економија – Континуирано оценување – Јануари 2019
Основи на економија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Вовед во правото на ЕУ – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Наследно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Криминологија – Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
Казнено право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Криминологија – Резултати од II колоквиум – Јануари 2019
Облигационо право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Јануари 2019
Јавни служби – Прелиминарни резултати – Јануари 2019