На седница на Наставно научниот совет на Правниот факултет одржана на 24.01.2023 година е комплетирано раководството на истиот, односно се избрани тројца продекани, и тоа:
– продекан за настава, доц. д-р Ивона Шушак Лозановска;
– продекан за наука и меѓународна соработка, вон. проф. д-р Ангелина Станојоска; и
– продекан за развој и институционална соработка, вон. проф. д-р Ице Илијевски.