На седницата на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево одржана на ден 06.12.2022 година за декан (мандатен период декември 2022 – јули 2024 година) е избрана проф. д-р Светлана Вељаноска.