Драги матуранти, објавен е Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
➡️ На Правниот факултет има вкупно 265 слободни места на студиската програма Правни студии и тоа:
– 75 слободни места во Кичево;
– 145 слободни места во Битола;
– 45 слободни места во Струга.
➡️ Оваа студиска година, Правниот факултет нуди и втора програма на првиот циклус студии, и тоа Политички науки и дипломатија со вкупно 100 слободни места, односно:
– 30 слободни места во Кичево;
– 50 слободни места во Битола;
– 20 слободни места во Струга.
💻 Повеќе информации за уписните рокови и потребните документи во Конкурсот