Ве известуваме дека УКЛО  го објави отворениот интерен повик за аплицирање за индивидуални мобилности на студенти и кадри во рамките на КА 131 (со институции од земјите членки во ЕУ и земјите асоцирани во Програмата, односно програмските земји) за академската 2024/2025 година ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата – Универзитет Св. „Климент Охридски“ Битола (uklo.edu.mk), со краен рок за реализација на сите мобилности до 31 јули 2025.
Повеќе информации имате на наведениот линк, со рок за онлајн апликација до 04.03.2024 година: https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus-2024/
Како и кај факултетската координаторка, вон. проф. д-р Ангелина Станојоска на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk