СООПШТЕНИЈА:


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Ивона Андонова
05.12.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на П.Ф.во Кичево,Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов:,,Поим за семејно насилство и убиство при семејно насилство”од кандидатката Ивона Андонова констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 07.12.2022 година во просториите на Правниот факултет во Кичево-дисперзирани студии Битола со почеток во 11 часот.

Право на конкуренција – Прв колоквиум
27.11.2022

Првиот колоквиум по предметот Право на конкуренција ќе се одржи на ден 02.12.2022 година (петок) со почеток во 12.00 часот во просториите на Правен факултет – дисперзирани студии во Битола

Претприемништво и бизнис – термин за колоквиум
21.11.2022
Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат првиот колоквиум по предметот “Претприемништво и бизнис” дека полагањето ќе се одржи на ден 29.11.2022 (вторник) со почеток во 12.00 часот на ПФК дисп. студии во Битола.


Политички систем и право на ЕУ – термин за колоквиум
16.11.2022
Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат првиот колоквиум по предметот “Политички систем и право на ЕУ” дека полагањето ќе се одржи на ден 02.12.2022 (петок) со почеток во 10.00 часот во амфитеатарот на ПФК дисп. студии во Битола.


Право на конкуренција – Промена на термин за испит
12.11.2022
Им се сооопштува на студентите од четврта година дека првиот колоквиум по предметот Право на конкуренција ќе се одржи на 30.11.2022 година (среда) со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК – ДС Битола