СООПШТЕНИЈА:


Конкурс за избор на Студентски правобранител на УКЛО


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Слободанка Поповска

25.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломскиот труд со наслов: ,,Основи принципи,карактеристики и значење на човековите права и обврски од кандидатот/ката Слободанка Поповска , констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 29.11.2021 година (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии-Битола, со почеток во 11:00 часот.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Ангела Пишмановска

23.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломскиот труд со наслов: ,,ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА ПОЛОЖБАТА НА ДЕТЕТО ВО КРИВИЧНОТО ПРАВО од кандидатот/ката Ангела Пишмановска , констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 26.11.2021 година (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии-Битола, со почеток во 13:30 часот.


РЕТОРИКА И ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА КОЛОКВИУМ
22.11.2021

НА БАРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА И ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК – ПРВИОТ КОЛКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ РЕТОРИКА И ПРАВО СЕ ПРЕЗАКАЖУВА ЗА 02.12.2021 година (четврток) СО ПОЧЕТОК ВО 12:00 часот.

ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА – КОМИСИСКИ ИСПИТ
21.11.2021

Се известува студентот со број на индекс 975/Б да го контактира претседателот на комисијата на mail aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Радмила Јовановска
17.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломскиот труд со наслов: ,,Насилниот екстремизам во Република Северна Македонија и појавата на феноменот странски борци повратници од кандидатот/ката  Радмила Јованоска , констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 24 .11.2021 година (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии-Битола, со почеток во 12.00 часот.


ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА КОЛОКВИУМ
18.11.2021

Им се соопштува на студентите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии во Битола, дека првиот колоквиум по предметот “Царинско казнено право“ наместо на ден 26.11.2021 година (петок) ќе се одржи на ден 30.11.2021 година (вторник) со почеток во 11часот!


Меѓународно јавно право- комисиско полагање
17.11.2021

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право за студентот со Број  на индекс 447/Б се закажува за 23.11.2021 година со почеток во 10 00 часот
Од комисијата

Меѓународно приватно право- комисиско полагање
17.11.2021
Комисиското полагање  по  предметот Меѓународно приватно право за студентот со број на индекс 991/Б се закажува на ден 24.11.2021 година (среда) во 9 часот.


МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА КОЛОКВИУМ
17.11.2021
Полагањето на првиот колоквиум по предметот Меѓународно јавно право за студентите од дисперзираните студии во Битола, закажан за ден 24.11.2021 година (среда) ќе се одвива во две групи и тоа: прва група со почеток во 9:00 часот, а втора група со почеток во 10:15 часот.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД –Наталија Атанасовска
17.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломскиот труд со наслов: ,,МАСОВНИТЕ  МЕДИУМИ КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА ПОЈАВА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО“ од кандидатот/ката  Наталија Атанасовска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 18.11.2021 година (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии-Битола, со почеток во 12.00 часот.


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА ИСПИТ
17.11.2021

Испитот по предметот Локална самоуправа во ноемвриски испитен рок ќе одржат по следниот распоред:
19.11.2021 петок – ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ВО БИТОЛА во 12.30часот
22.11.2021 понеделник – ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ВО СТРУГА во 11 часот
22.11.2021 вторник – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО во 10.30часот

 


СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА КОЛОКВИУМ
14.11.2021
Им се соопштува на студентите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии во Битола, дека првиот колоквиум по предметот “Социологија на право“ закажан на ден 23.11.2021 година (вторник) со почеток во 11:00 часот се одложува!

За новиот термин за полагање студентите ќе бидат дополнително известени
ОД ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР


ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА ИСПИТ
17.11.2021

Се известуваат студентите од четврта година на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, дека испитот по Граѓанско процесно право во ноемвриската сесија ќе се одржи на 22.11.2021 година (понеделник) во 13.00 часот
Од предметниот професор


ПРАВО НА КОНКУРЕНЦИЈА – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА КОЛОКВИУМ
14.11.2021

Првиот колоквиум по предметот Право на конкуренција ќе се одржи на 29.11.2021 година (понеделник) во 11.00 часот


 Граѓанско процесно и Вонпарнично- комисиско полагање
15.11.2021
Kомисиско полагање по предметите Граѓанско процесно и Вонпарнично извршно право се закажува за ден 18.11.2021 год. Четврток со почеток во 12:00 часот во Битола.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД –Викторија Митревска
13.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломскиот труд со наслов: ,,Начелото на судење во разумен рок во парнична постапка во Република Северна Македонија“ од кандидатот/ката Викторија Митевска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 18.11.2021 година (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии-Битола, со почеток во 13.00 часот.


Јавни финансии- комисиско полагање
11.11.2021
Комисикото полагање по предметот Јавни финансии за ДС Битола ќе се одржи на ден 15.11.2021 година (понеделник) во 10 часот.


Применета економија – комисиско полагање
11.11.2021
Комисикото полагање по предметот Применета економија за ДС Битола ќе се одржи на ден 15.11.2021 година (понеделник) во 10 часот.


Администативно право и постапка- комисиско полагање
08.11.2021
Им се соопштува на студентите со реден број на индекс 447/б, 450/б и 936/б дека комисиското полагање по предметот Административно право и постапка, за Битола, во рамките на Ноемвриска испитна сесија, ќе се одржи на ден 19.11.2021 година (петок), со почеток во 10:00


Казнено процесно право – комисиско полагање
08.11.2021
Се известуваат студентите со број на индекс 623/Б и 450/ Б дека комисиското полагање по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на ден 15.11.2021 ( понеделник) со почеток во 13:00 часот.


Се известуваат студентите од Правен факултет Кичево и ДС Битола и Струга дека гласањето за членови и претседател на Студентското собрание ќе се одвиваат на 29.10.2021 (петок) во Трите градови каде функционира факултетот во периодот од 09:00 часот до 13:00 часот
Од Комисијата за спроведување на гласањето


Право на конкуренција – предавања
24.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Право на конкуренција во зимскиот семестар дека предавања се закажани за среда, 27.10.2021 г. во 11.00 часот online преку платформата Google meet. За да им биде испратен линк за предавањата студентите да достават своја e-mail адреса на aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

Политички систем и Локална самоуправа – консултации
24.10.2021

Почитувани колеги,

консултации по предметите Локална самоуправа и Политички систем ќе се одржат во следните термини:
25.10.2021
1. Правен факултет Кичево во 10.30часот
2. Дисперзирани студии во Струга во 13часот
26.10.2021
Дисперзирани студии во Битола во 11часот
Во овие термини треба да се јават и студентите кои се повикани на дополнително полагање.

ИКТ одделение за подготовка на правници
20.10.2021

ВНЕСУВАЊЕ ОЦЕНИ ВО ИНДЕКС КАЈ ВОН. ПРОФ.Д-Р  МИРЈАНА РИСТОВСКА
19.10.2021
Внесувањето на оценките во индекс по предметите кај вон.проф. д-р Мирјана Ристовска се закажува на ден 21.10.2021 година (четврток) во 11:00 часот.

Семејно право– Консултации
05.10.2021
Им се соопштува на студентите кои се повикани на консултации по предметот “Семејно право“ на Правен факултет – Кичево – дисперзирани студии во Битола, дека истите ќе се спроведат на ден 08.10.2021 година (петок) со почеток во 15:00 часот преку мрежата meet google com.. Студентите треба да испратат e:mail до предметниот професор

Претприемништво и бизнис – предавања
05.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Претприемништво и бизнис во зимскиот семестар кај Проф. д-р Елизабета Тошева, да достават e-mail адреси) на e-mail:  elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Борка Клењоска
05.10.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Нормативна анализа на Њујоршка конвенција за признавање и извршување странски одлуки” од кандидатот/ката Борка Клењоскасе констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 07.10.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 13:00 часот


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Христина Вељаноска
05.10.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Тужба во парнична постапка” од кандидатот/ката Христина Вељаноска, се констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 07.10.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 13:00 часот


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Марија Димитриевска
05.10.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Жалба и право на жалба” од кандидатот/ката Марија Димитриевска, се констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 07.10.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 12:00 часот


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Наташа Јанеска
05.10.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Повреда на правата поради непреземање мерки за спречување на појави што доведуваат до загадување на животната средина” од кандидатот/ката Наташа Јанеска,  секонстатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 07.10.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 11:00 часот


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Лилјана Трајковска
05.10.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Алтернативно решавање на споровите” од кандидатот/ката Лилјана Трајковска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 07.10.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 10:00 часот


ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА 1 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
05.10.2021
Право да се пријават на огласот за членови на Факултетското собрание и за председател на Факултетското собрание  на Правен факултет – Кичево  имаат сите  студенти  на Факултетот кои имаат запишано летен семестар во академската 2020/21 и зимски семестар во академската 2021/22. ПОВЕЌЕ…

Царинско казнено право – предавања
05.10.2021
Се известуваат студентите дека консултативната средба со физичко присуство за предметот Царинско казнено право ќе се одржи на 08.10.2021 година со почеток во 11:00 часот.  За време на средбата ќе се почитуваат протоколите за заштита од инфекција со COVID-19.

Арбитражно право – предавања
02.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Арбитражно право во седми семестар да се обратат кај предметниот наставник, вон.проф. д-р Мирјана Ристовска на следната електронска адреса: mirjana.ristovska@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.

Достава на e-mail адреси за Царинско казнено право
02.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Царинско казнено право во зимскиот семестар кај Доц.д-р Пакиза Туфекџи, да достават
валидни e-mail адреси најдоцна до понеделник (04.10.2021 година),на нејзината e-mail адреса: pakiza.tufekci@uklo.edu.mk

Внесување на оценки во индекс по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право
02.10.2021
Внесувањето на оценки во индекс по предметите Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право кај вон.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска се закажува на ден 04.10 2021 година (понеделник) во 13:00 часот.


Предавања по Меѓународно јавно право
02.10.2021
Првите предавања по предметот Меѓународно јавно право ќе се одржат со физичко присуство на ден 04.10.2021 година (понеделник) во 13:15 часот, во просториите на факултетот во Битола. Студентите од втора година, кои овој семестар ќе го слушаат предметот, потребно е да достават валидни е-маил адреси до предметната професорка на следниот е-маил: e.temelkovska@gmail.com за да можат да добијат електронска покана за натамошните предавања.


Консултативна средба – Криминологија
02.10.2021
Се известуваат студентите дека консултативната средба со физичко присуство за предметот Криминологија ќе се одржи на 08.10.2021 година
со почеток во 12:00 часот. За време на средбата ќе се почитуваат протоколите за заштита од инфекција со COVID-19.

Впишување оценки – вон. проф. д-р Ангелина Станојоска
02.10.2021
Се известуваат студентите дека вон. проф. д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за сите предмети за априлска и јунска сесија на 05.10.2021 година, со почеток во 13 часот.

Достава на e-mail адреси за Криминологија
02.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Криминологијаво зимскиот семестар кај вон. проф. д-р Ангелина Станојоска, да достават валидни e-mail адреси најдоцна до понеделник (04.10.2021 година), 23:59 часот на нејзината e-mail адреса: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk


Јавни служби – предавања
01.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Јавни Служби да се обратат кај предметниот наставник, вон.проф. д-р Бранко Димески на следната електронска адреса: branko.dimeski@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Информатика – предавања
01.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Информатика да се обратат кај предметниот наставник, доц. д-р Благој Неновски на следната електронска адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Меѓународно приватно право – предавања
29.09.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Меѓународно приватно право во петти семестар да се обратат кај предметниот наставник, вон.проф. д-р Мирјана Ристовска на следната електронска адреса: mirjana.ristovska@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Еколошко право – прво предавање
29.09.2021
Се известуваат студентите од втора година дека првиот час по предметот Еколошко право ќе се одржи со физичко присуство на ден 07.10.2021 година  со почеток во 09:00 часот


Основи на економија– предавања
28.09.2021
Се информираат студентите од прва студиска година дека првото предавање по предметот Основи на економија кај Проф. д-р Димитар Ефтимоски ќе се одржи на 06.10.2021 година во 10.30 часот на платото пред Правниот факултет.


Основи на економија– внесување на оценки во индекс
28.09.2021
Студентите кои ги немаат земено оценките по предметот Основи на економија кај Проф. д-р  Димитар Ефтимоски, тоа можат да го направат на 06.10.2021 година во 10 часот.


Казнено процесно право– комисиско полагање
28.09.2021
Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Казнено процесно прво ќе се одржи на ден 30.09.2021 (четврток) со почеток во 10:00 часот


Локална самоуправа и Цивилно општество – промена на термин за испит
28.09.2021
Се известуваат студентите од Правен факултет Кичево дека испитите по предметите Локална самоуправа и Цивилно општество кај доц.д-р Иле Масалковски ќе се одржат на ден  02.10.2021 година во 11часот
Измените на термините се направени поради дополнителните уписи на 04.10.2021 година, по барање на службата за студентски прашања.


ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС
27.09.2021
Се известуваат студентите запишани во прва година на прв циклус правни студии дека првиот академски час и свеченото доделување на индексите ќе се одржи на ден 01.10.2021 (петок), со почеток во:
– 11.00 часот во Кичево;
– 11.00 часот во Битола;
– 13.00 часот во Струга.
Редовната настава за сите студиски години започнува на 04.10.2019 (понеделник) според утврдениот распоред.
*Првиот академски час ќе се одржи со физичко присуство почитувајќи ги сите мерки и протоколи за заштита и превенција од Covid-19.


Француски јазик – избор на предмет
27.09.2021
Студентите од прва година кои сакаат да го слушаат предметот Француски јазик 1, во зимскиот семестар од академската 2021/2022, можат да се обратат на мејл кај предметниот професор за повеќе детали околу предметот: milena.kasaposka@uklo.edu.mk


Криминологија – промена на термин за испит
23.09.2021
Се известуваат студентите дека новиот термин за полагање на испитот по предметот Криминологија во септемвриската испитна сесија е 04.10.2021 година (понеделник) во 10 часот


Запишување на Зимски семестар во академската 2021 – 2022 година
22.09.2021

Почитувани колеги,
Ве известуваме дека уписот на зимскиот семестар во Академската 2021 – 2022 година ќе се одвива во периодот од 12.10. до 15.10

Aнкети за самоевалуација
22.09.2021

Се известуваат сите студенти кои студираат на Правен факултет Кичево и Д.С. во Битола и Струга (на прв втор и трет циклус студии) дека ЗАДОЛЖИТЕЛНО пред запишување на семестар мора да ги пополнат анкетите за самоевалуација достапни во iknow системот на ПФК.


ПОВИК – ПРАВНА КЛИНИКА
21.09.2021
За учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2021/2022 годинa. Повеќе


ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
21.09.2021


ТЕРМИН ЗА ИСПИТ – Семејно право
19.09.2021

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат предметот “Семејно право“ во Септемвриската испитна сесија, за оние кои сакаат да полагаат on-line на ден 27.09.2021 година, да испратат e:mail до предметниот професор, а, останатите студенти кои сакаат да полагаат писмено испитот ќе се одржи на ден 30.09.2021 година со почеток во 10:00 часот


ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА 2021/22 АКАДЕМСКА ГОДИНА
17.09.2021
Се известуваат студентите дека во периодот од 27.09 до 29.09.2021 потребно е да ги пополнат анкетните листови за избор на предмети за академската 2021/22 . Исто така студентите да извршат избор на предмети на својот профил во Iknow системот.


ВНЕСУВАЊЕ ОЦЕНИ ВО ИНДЕКС КАЈ ПРОФ.Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАТОСКА
17.09.2021
Се известуваат студентите дека на ден 24.09.2021 година (петок) во 11.00 часот ќе можат да ги внесат оцените во индекс од сите сесии и по сите предмети кои ги полагале кај Проф.д-р Александра Патоска


Термин за испит– Казнено процесно право и Историја на правото  право
14.09.2021
Почитувани, испитот по предметите Казнено процесно право и Историја на правото, закажани на Правен факултет Кичево ДС Битола на 21.09.2021 година, наместо во 10, оо часот ќе се одржат истиот ден, но во 12,оо часот.
Со почит, Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски


Термин за испит– Меѓународно приватно  право
14.09.2021
Испитот по Меѓународно приватно право, на дисперзираните студии во Битола, закажан за ден 17.09.2021 г. (петок) ќе започне еден час порано, односно во 9 часот.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Теута Алиевка
14.09.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Процеси на интегрирање на Р.М во ЕУ ” од кандидатот/ката Теута Алиевска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 22.09.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 11:00 часот


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Емилија Димовска
14.09.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Еволуција на казната затвор и нејзиното значење” од кандидатот/ката Емилија Димовска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 16.09.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 13:00 часот


ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ФРАНКОФОНСКА ОБУКА
17.08.2021
Се известуваат студентите од прв циклус на Правниот факултет дека Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола ќе организира седумдневна стручна франкофонска обука на тема „Развивање на тврди и меки вештини кај младите луѓе“, ПОВЕЌЕ


СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.