Научната работа претставува неодделива карактеристика на универзитетскиот профил на наставничкиот и соработничкиот кадар.Поради тоа во септември 2017 година е формиран Центарот за научно – истражувачка работа. Истиот е посебна организациона единица на Правниот факултет преку која се реализира научната и истражувачката дејност на институцијата.
Исто така, Центарот ја опфаќа и издавачката дејност на факултетот, како една од клучните дејности во неговиот развој. Во рамките на исполнувањето на своите надлежности, Центарот ги вклучува наставниците и соработниците на факултетот.

СИСТЕМ НА САНКЦИИ И НИВНО ИЗВРШУВАЊЕ ВО РСМ

СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО РСМ

 

Раководител на Центарот за научно – истражувачка работа
Вон. проф.д-р Ангелина Станојоска
E-mail:

 

angiest22@gmail.com
angelina.stanojoska@uklo.edu.mk