ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО.