СООПШТЕНИЈА:

Конкурс за избор на Студентски правобранител на УКЛО


КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА ИСПИТ
22.11.2021
Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на 02.12.2021(ЧЕТВРТОК) со почеток во 12ч.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Златко Кузмановски
19.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Синдикат и синдикално организирање во Република С. Македонија од кандидатот Златко Кузмановски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 24.10.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 12:00 часот.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Златко Кузмановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Синдикат и синдикално организирање во Република С. Македонија од кандидатот Златко Кузмановски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 24.10.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр.1, со почеток во 12:00 часот.

СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА ИСПИТ
17.11.2021
Им се соопштува на студентите на Правен факултет – Кичево, дека првиот колоквиум по предметот “Социологија на право“ ќе го полагаат истиот ден на 22.11.2021 година (понеделник), но, наместо во 12:00 часот, полагањето ќе започне во 10:30 часот.


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА ИСПИТ
17.11.2021

Испитот по предметот Локална самоуправа во ноемвриски испитен рок ќе одржат по следниот распоред:
19.11.2021 петок – ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ВО БИТОЛА во 12.30часот
22.11.2021 понеделник – ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ВО СТРУГА во 11 часот
22.11.2021 вторник – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО во 10.30часот

Се известуваат студентите од Правен факултет Кичево и ДС Битола и Струга дека гласањето за членови и претседател на Студентското собрание ќе се одвиваат на 29.10.2021 (петок) во Трите градови каде функционира факултетот во периодот од 09:00 часот до 13:00 часот
Од Комисијата за спроведување на гласањето


Право на конкуренција – предавања
24.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Право на конкуренција во зимскиот семестар дека предавања се закажани за среда, 27.10.2021 г. во 11.00 часот online преку платформата Google meet. За да им биде испратен линк за предавањата студентите да достават своја e-mail адреса на aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Сема Ѓулагоска
21.10.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Заштита на правото на сопственост- запишување на правата врз недвижност” од кандидатот/ката Сема Ѓулагоска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 26.10.2021 година (вторник) во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 10:00 часот.


ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА 1 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
05.10.2021
Право да се пријават на огласот за членови на Факултетското собрание и за председател на Факултетското собрание  на Правен факултет – Кичево  имаат сите  студенти  на Факултетот кои имаат запишано летен семестар во академската 2020/21 и зимски семестар во академската 2021/22. ПОВЕЌЕ…

Арбитражно право – предавања
02.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Арбитражно право во седми семестар да се обратат кај предметниот наставник, вон.проф. д-р Мирјана Ристовска на следната електронска адреса: mirjana.ristovska@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.

Достава на e-mail адреси за Царинско казнено право и Казнено процесно право
02.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе ги слушаат предметите Царинско казнено право и Казнено процесно право во зимскиот семестар кај Доц.д-р Пакиза Туфекџи, да достават  валидни e-mail адреси најдоцна до понеделник (04.10.2021 година),на нејзината e-mail адреса: pakiza.tufekci@uklo.edu.mk

Предавања по Меѓународно јавно право
02.10.2021

Студентите од втора година кои овој семестар ќе го слушаат предметот Меѓународно јавно право, потребно е да достават валидни е-маил адреси до предметната професорка најдоцна до 04.10.2021 година (понеделник) до 09:00 часот на следниот е-маил: e.temelkovska@gmail.com за да можат да добијат електронска покана за предавањата.


Впишување оценки – вон. проф. д-р Ангелина Станојоска
02.10.2021

Се известуваат студентите дека вон. проф. д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за сите предмети за априлска и јунска сесија на  06.10.2021 година, со почеток во 11 часот.

Достава на e-mail адреси за Криминологија
02.10.2021

Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Криминологијаво зимскиот семестар кај вон. проф. д-р Ангелина Станојоска, да достават
валидни e-mail адреси најдоцна до понеделник (04.10.2021 година), 23:59 часот на нејзината e-mail адреса: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД –Викторија Гиноска
02.10.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Смртна казна од кандидатот/ката Викторија Гиноска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 06.10.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 10:00 часот.

Јавни служби – предавања
01.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Јавни Служби да се обратат кај предметниот наставник, вон.проф. д-р Бранко Димески на следната електронска адреса: branko.dimeski@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Вовед во право и Историја на  право – предавања
01.10.2021
Почитувани студенти,
На 05.10.2021 година (вторник) во 12,оо часот со студентите од прва година од Правен факултет Кичево ќе се одржи информативна средба во врска со предметите „Вовед во правото“ и „Историја на правото“ (за оние кои го избрале овој изборен предмет). Средбата ќе се одржи по електронски пат, за што студентите се должни да ги достават своите податоци (име и презиме и број на индекс), како и Email  адреси до предметниот професор на следната Email адреса nikola.tuntevski@uklo.edu.mk како би можеле да добиете електронски покани за средбата.
Со почит.


Информатика – предавања
01.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Информатика да се обратат кај предметниот наставник, доц. д-р Благој Неновски на следната електронска адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Меѓународно приватно право – предавања
29.09.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Меѓународно приватно право во петти семестар да се обратат кај предметниот наставник, вон.проф. д-р Мирјана Ристовска на следната електронска адреса: mirjana.ristovska@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Француски јазик – избор на предмет
27.09.2021
Студентите од прва година кои сакаат да го слушаат предметот Француски јазик 1, во зимскиот семестар од академската 2021/2022, можат да се обратат на мејл кај предметниот професор за повеќе детали околу предметот: milena.kasaposka@uklo.edu.mk


ПОВИК – ПРАВНА КЛИНИКА
21.09.2021
За учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2021/2022 годинa. Повеќе


ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

21.09.2021


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Маре Силјановска
17.09.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Трговски договори од кандидатот/ката Маре Силјановска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 28.09.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 13:00 часот.


ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ФРАНКОФОНСКА ОБУКА
17.08.2021
Се известуваат студентите од прв циклус на Правниот факултет дека Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола ќе организира седумдневна стручна франкофонска обука на тема „Развивање на тврди и меки вештини кај младите луѓе“, ПОВЕЌЕ


СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ

24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испити