СООПШТЕНИЈА:


Алтернативни начини на решавање на спорови  – термин за комисиското полагање
16.06.2024

Му се соопштува на студентот со реден број на индекс 926 дека комисиското полагање по предметот ,,Алтернативни начини на решавање на спорови  ”  на прв циклус студии  во Кичево, ќе се одржи на ден 19.06.2024 година (Среда), со почеток во 11: 00 ч.
Од комисијата


Граѓанско процесно право – термин за комисиското полагање
16.06.2024

Му се соопштува на студентот со реден број на индекс 683 дека комисиското полагање по предметот ,,Граѓанско процесно право ”  на прв циклус студии  во Кичево, ќе се одржи на ден 19.06.2024 година (Среда), со почеток во 11: 00 ч.
Од комисијата


Арбитражно право – термин за комисиското полагање
16.06.2024

Му се соопштува на студентот со реден број на индекс 939 дека комисиското полагање по предметот ,,Арбитражно право ”  на прв циклус студии  во Кичево, ќе се одржи на ден 19.06.2024 година (Среда), со почеток во 11: 00 ч.
Од комисијата


Информатика 1 и Информатика 2

Испитот по Информатика 1 и Информатика 2 ќе се одржи на ден 17.06.2024 во 09:30ч.
Студентите кои ќе ги полагаат овие предмети да го известат предметниот наставник на следниот е-маил: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk

Криминологија/Пенологија – презакажување на термин за испит
10.06.2024
Се известуваат студентите дека испитите по Криминологија и Пенологија се презакажуваат и ќе се одржат на 25.06.2024 година (вторник) со почеток во 10 часот.

Казнено процесно право – термин за комисиското полагање
08.06.2024

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право ќе се одржи со физичко присуство на Правен факултет во Кичево на 11.06.2024 год. во 10:00 часот
Од комисијата


Термин на испити кај проф. д -р Мирјана Ристовска
03.06.2024

Испитите по предметите Арбитражно право, Алтернативни начини на решавање на споровите и Меѓународно приватно право кај проф. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат во терминот предвиден во распоредот, online на следниот линк: https://meet.google.com/vvv-mcve-vth?authuser=0


Меѓународно право за правата на човекот – термин за комисиското полагање
26.05.2024
Комисиското полагање на  испит по предметот Меѓународно право за правата на човекот за  студентите со број на индекс 926 и 980 ќе се одржи на ден 12.06.2024 година (среда) во 11 часот.
Од комисијата


Јавни финансии – термин за комисиското полагање
26.05.2024

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии за студентите со број на индекс 957 и 980 се закажува за 05.06.2024 година со почеток во 11.00 часот
Од комисијата


Арбитражно право – термин за комисиско полагање
26.05.2024

Му се соопштува на студентот со реден број на индекс 151-II/К дека комисиското полагање по предметот ,,Арбитражно право ”  на втор циклус студии на студиската програма ,, Бизбис право” , во Кичево, ќе се одржи на ден 31.05.2024 година (Петок), со почеток во 10: 00 ч.


Информација за мобилност во рамките на CEEPUS програмата
23.05.2024

Дали сте заинтересирани да студирате во земјите од Централна Европа или на Балканот? 
CEEPUS нуди мобилност за студенти на Прв, Втор и Трет циклус и наставници од високообразовни институции (универзитети) од земјите – членки.
Потсетување: Рокот за аплицирање за зимскиот семестар е 15 јуни.
Придружете ни се на онлајн информативен состанок посветен на CEEPUS мобилностите: “All You Would Like to Know about CEEPUS but You Are Shy to Ask”
6.06. from 16 to 17 CET

Промоција на дипломирани студенти
22.05.2024
Почитувани студенти,
Особена чест и задоволство ни претставува да Ве известиме дека Правниот факултет Кичево, организира промоција на дипломирани студенти на прв и втор циклус студии.
Промоцијата ќе се одржи на 29 Мај, со почеток во 12 часот, во Амфитеатарот на Правен факултет Кичево.


СООПШТЕНИЕ
16.05.2024

СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО ТЕКОТ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЛЕДАТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА КОЈА ИМ НОСИ ВКУПНО 2 КРЕДИТИ.

 СТУДЕНТИТЕ КОИ БИ САКАЛЕ ДА СЛЕДАТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПОД ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КАЈ АСИСТЕНТ М-Р АНДРЕА ЗДРАВКОВСКА (ANDREA.ZDRAVKOVSKA@UKLO.EDU.MK) НАДОЦНА ДО 25.05.2024 ГОДИНА.

СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ВО МОЖНОСТ САМОСТОЈНО ДА СИ ОБЕЗБЕДАТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА КАЈ АДВОКАТ, НОТАР, ИЗВРШИТЕЛ ИЛИ НА ДРУГО МЕСТО СООДВЕТНО НА ПРАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА, ПОТВРДА ЗА ПРАКСА МОЖЕ ДА ПОДИГНАТ ОД РЕФЕРЕНТОТ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА, А ПОПОЛНЕТАТА И ЗАВЕРЕНА ПОТВРДА  ДА ЈА ДОСТАВАТ ПРИ ЗАВЕРУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАР.

БЕЗ ПОТВРДА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА СТУДЕНТИТЕ НЕМА ДА МОЖЕ ДА ГО ЗАПИШАТ СЛЕДНИОТ СЕМЕСТАР!


Соопштение
13.05.2024
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за Јунската испитна сесија ќе се реализира на ден 27 и 28 Мај 2024 година.


СООПШТЕНИЕ
26.01.2023

СООПШТЕНИЕ
Се известуваат студентите дека донесени се измени на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Имено, членот 42 се менува и гласи:

„Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми.
Студентот го полага првиот колоквиум во осмата недела (прва колоквиумска недела) од семестарот во којшто се реализира предметната програма. Доколку студентот го полагал, но не го положил првиот колоквиум во првата колоквиумска недела, истиот може да го полага уште еднаш на поправен колоквиум. Поправниот колоквиум се организира во термин договорен помеѓу наставникот и студентите, најдоцна до почетокот на втората колоквиумска недела.
 Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, предметната програма ја полага во испитна сесија преку полагање завршен испит.
Студентот има право да полага втор колоквиум во петнаесеттата недела (втора колоквиумска недела) од семестарот во којшто се реализира предметната програма, доколку го има положено првиот колоквиум.  Доколку студентот го полагал, но не го положил вториот колоквиум во втората колоквиумска недела, истиот може да го полага уште еднаш и тоа во првиот нареден испитен рок.
 Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, предметната програма ја полага во испитна сесија преку полагање завршен испит.
За успешно полагање на предметната програма се смета успешно полагање на двата колоквиуми или успешно полагање на испитот.“

 Правилникот е објавен и е со важност од 30.12.2022 година и истиот може да го најдете и на линкот