РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ   – ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2021/22


РЕЗУЛТАТИ ОД II КОЛОКВИУМ   – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2021/22


РЕЗУЛТАТИ ОД I КОЛОКВИУМ   – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2021/22

Меѓународно јавно право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Административно право и постапка – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Римско право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Право на конкуренција – Конечни резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Казнено процесно право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Царинско казнено право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Историја на право – Конечни резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Претприемништво и бизнис – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Основи на економија – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Меѓународно приватно право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Арбитражно право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Право на конкуренција – Прелиминарни резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Еколошко право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Криминологија – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Право на конкуренција – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Социологија на право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Криминологија – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Вовед во право – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22
Политички систем и право на Е.У – Резултати од I колоквиум – Зимски семестар во Академската 2021/22


РЕЗУЛТАТИ ОД НОЕМВРИСКА ИСПИТНА  СЕСИЈА  – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2021/22

Меѓународно приватно право (проф. д-р Елена Темелковска) – Конечни резултати од испит  – Зимски семестар во Академската 2021/22
Политички систем – Резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Арбитражно право – Конечни резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од испит ( проф.д-р Мирјана Ристовкска) – Зимски семестар во Академската 2021/22
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Политички систем и право на Е.У – Резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Меѓународна економија – Континуирано оценување   – Зимски семестар во Академската 2021/22
Меѓународна економија – Резултати од испит  – Зимски семестар во Академската 2021/22
Криминологија – Кочени резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Криминологија – Резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Пенологија – Кочени резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Пенологија – Резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Судски систем – Резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Трудово право – Резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22
Применета економија – Резултати од испит – Зимски семестар во Академската 2021/22


РЕЗУЛТАТИ ОД СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА  – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2020/221

Меѓународно приватно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/21
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/21
Заштита на потрошувачи – Резултати од испит континуирано оценување– Летен семестар во Академската 2020/21
Право на хартии од вредност – Резултати од испит континуирано оценување– Летен семестар во Академската 2020/21
Криминологија – Резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Казнено процесно право – Резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Казнено право – Резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Право на осигурување – Прелиминарни резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Малолетничко казнено право – Резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Конечни резултати од испит– Летен семестар во Академската 2020/21
Историја на право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/21
Вовед во право – Резултати од испит – Летен семестар во Академската 2020/21
Историја на право – Резултати од испит и II колоквимум – Летен семестар во Академската 2020/21
Јавни служби – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Семејно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21


РЕЗУЛТАТИ ОД ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА  – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2020/221

Меѓународно јавно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Локална самоуправа – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Англиски јазик I и II – Резултати од испит и колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено процесно право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Уставно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Облигационо право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Трговско право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Дипломатско и конзултано право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Политички систем – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено процесно право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено право – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на ителектуална сопственост – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Вовед во право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Пенологија – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Филозофија на право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Семејно право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Mеѓународна економија – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Јавни служби – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Јавна и државна администрација – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на осигурување – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Вовед во право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Наследно право –  Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско и стварно право –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Алтернативни начини на решавање на спорови –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Римско право –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на осигурување –  Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем –  Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Организиран криминал и корупција–  Резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Семејно право – Конечни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на Конкуренција – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Заштита на потрошувачи – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Основи на економија – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Основи на економија – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Применета економија – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Семејно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21