СООПШТЕНИЈА:

ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ
02.01.2022

Се известуваат кандидатите за Втор циклус студии на Правен факултет Кичево Емин Емини и Сефедин Емини дека полагањето на приемен испит ќе се реализира на 10 01 2022 со почеток во 11 00 часот
од Комисијата

ПРЕДАВАЊА (АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА) – ИНСТИТУЦИИ НА ЕУ
21.12.2021
Се известуваат студентите на втор циклус студии на студиската програма по Административно право и администрација дека предавањето по предметот Институции на ЕУ на 27.12.2021 ќе може да го следат со пристапување на следниот линк на платформата Google Meet: https://meet.google.com/udo-hcnc-igu

       Наставници:
Проф. д-р Горан Илиќ
Проф. д-р Младен Караџоски


ПРЕДАВАЊА (ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА) – СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ
21.12.2021

Се известуваат студентите на втор циклус студии на студиската програма по Човекови права и демократија дека предавањето по предметот Современи политички теории на 28.12.2021 ќе може да го следат со пристапување на следниот линк на платформата Google Meet: https://meet.google.com/dne-ieiu-mip

Наставници:
Проф. д-р Горан Илиќ
Проф. д-р Елена Тиловска – Кечеџи


ПРЕДАВАЊА (БИЗНИС И ПРАВО) – БИЗНИС ПРАВО
13.12.2021
Се информираат студентите кои ќе го слушаат предметот Економија за бизнис, на студиската програма Бизнис право, да ја пратат својата електронска адреса, заедно со бројот на индекс, до Проф. Димитар Ефтимоски, на следниот маил: dimitar@ukim.edu.mk


РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА – ЗИМСКИ  СЕМЕСТАР (АКАДЕМСКА 2021-22)
12.12.2021

Се известуваат студентите запишани на 2 циклус студии во сите насоки деке е објавен распоредот на предавања за зимски семестар. Студентите се должнинајдоцна до 13 декември да ги достават своите е маил адреси до предметните професори (на двајцата по секој предмет задолжителни и изборни ).

Професорите ќе им пратат покани за час во термините дадени во распоредот на предавање.

ПРЕДАВАЊА (БИЗНИС И ПРАВО) – ТРГОВСКО ПРАВО
12.12.2021

Студентите од втор циклус студии во насоката Бизнис право во Кичево и Битола кои следат настава по предметот Трговско право, кај Проф. д-р Саша Дукоски се замолуваат да формираат група на Вибер и да  се јават на предметниот професор на тел 070 504 500 , односно да контактираат на неговиот мејл sasadukoski@hotmail.com

КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ – ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛИТЕТ
12.11.2021

Комисискиот испит по предметот Економски криминалитет од втор циклус студии ќе се одржи на 22.11.2021 година (понеделник) во 11.00 часот

Пријавување на испити 
28.10.2021

Се известуваат студентите на сите насоки на Втор циклус студии дека пријавување на испитите за ноемвриската сесија ќе се реализира од 01-03 ноември а полагањата ќе се реализираат во периодот од 08 до 12 ноември по распоред кој дополнително ќе се објави.

Се известуваат студентите од Правен факултет Кичево и ДС Битола и Струга дека гласањето за членови и претседател на Студентското собрание ќе се одвиваат на 29.10.2021 (петок) во Трите градови каде функционира факултетот во периодот од 09:00 часот до 13:00 часот
Од Комисијата за спроведување на гласањето

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ДИМИТАР ДИМОСКИ
25.10.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:“ИМОТНИОТ КРИМИНАЛ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД 19: ВИДОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ”од кандидатот Димитар Димовски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 02.11.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Битола со почеток во 13:30 часот.

ИКТ одделение за подготовка на правници
20.10.2021


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – КАТЕРИНА МИНОСКА
17.09.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Слободен пристап на информации од институциите поврзани со прекршоци од сторители-лица со болести на зависност на подрачјето на Основен суд Кичево”од кандидатот Катерина Миноска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 28.09.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 12:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – АЛЕКСАНДАР КОСТЕСКИ
17.09.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОГОВОРИТЕ ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ”од кандидатот Александар Косетески констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 28.09.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 11:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – УЛВИЈА АЛИОСКА
19.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Алтернативни решенија за управување со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија од страна на единиците на локална самоуправа” од кандидатот Улвија Алиоска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 11:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Џехат Јашари
15.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Правна регулатива на Заштитата на потрошувачите со компаративна анализа на јавниот и приватниот сектор во Република Северна Македонија” од кандидатот Шпреса Алими Геци  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 13:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Шпреса Алими Геци
15.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Одлучување и управување во трговските друштва – концептуални предуслови за успешно пазарното позиционирање” од кандидатот Шпреса Алими Геци  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 12:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Драгана Јаковлеска
28.05.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “АНАЛИЗА НА ПРИМЕНАТА НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕУ ОД СФЕРАТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ПРЕКУ ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ЈАВНИОТ И ПРИВАТЕН СЕКТОР”од кандидатот Драгана Јаковлеска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 04.06.2021 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 11:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МАРКО БОЖИНОСКИ
25.03.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”КОМПАРАТИВЕН ПРИКАЗ НА РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ НАСПРОТИ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ И НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ” од кандидатот Марко Божиноски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 06.04.2021 год. со почеток во 12:00 часот во просториите на ПФК Кичево.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Бојан Станскоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ ОД АСПЕКТ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ“ од кандидатот Бојан Станкоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 14:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Александар Кочоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Улогата на професијата нотар во обезбедување на правна сигурност на граѓаните“ од кандидатот Александар Кочоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот02.11.2021