Prof. d-r Aleksandar Jovanoski

Associate Professor

Professors

ПРВ ЦИКЛУС
– Социологија на право

Образование/квалификации и работно искуство


2012 (17.02. 2012) Избран за Доцент по предметите СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВО и СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА на Правниот Факултет – Кичево

2011 (02.12.2011) одбранета Докторска дисертација на Институтот за Социологија во рамките на Филозофскиот Факултет (УКИМ – Скопје). Тема од областа на социологијата на политиката: ТЕОРИЈА ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНАТА ДЕМОКРАТИЈА: ИНТЕГРИРАЊЕ НА СОЦИОЛОГИЈАТА НА ПОЛИТИКА И ПОЛИТОЛОГИЈАТА ВО СОВРЕМЕНАТА СОЦИЈАЛНА НАУКА.

2011 – до денес Член на Редакцискиот одбор на ГОДИШНИК на Правниот Факултет – Кичево. ISBN 978-9989-870-65-1

2010 – до денес  Член на Издавачкиот совет на Социолошка ревија – Списание на здружението на социолозите на Република Македонија и на Институтот за социологија при Филозофскиот Факултет – Скопје. ISSN–1409-553  УДК –316.

2010 – 2011
Освен по социолошките предмети, со почетокот на петтиот семестар, избран за асистент и по предметот ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО. Во шестиот семестар е определен за изведување на вежбите по предметот СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА.

2008-2009

Избран за асистент по СОЦИОЛОШКИ НАУКИ на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола на Правен Факултет – Кичево. Од следната академска 2009-2010 година, на истиот факултет покрај по социолошките науки, ги изведува и вежбите по предметот РЕТОРИКА И ПРАВО.

2007-2008

Во периодот на зимскиот семестар од академската 2007 – 2008 год., со својство на ангажиран стручњак од пракса има одржано неколку предавања по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ на студентите од втора година на Правниот Факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје.  На истиот факултет, во рамките на интердисциплинарните студии за новинарство, во летниот семестар ги реализирал вежбите на предметот ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА И МЕДИУМИ.

2006 – 2007

Исто така во периодот на зимскиот семестар од академската 2006 – 2007 год., со својство на ангажиран стручњак од пракса има одржано неколку предавања по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ на студентите од втора година на Правниот Факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје.

Во периодот на летниот семестар (Март – Мај) од академската 2006-2007 год., во рамките на студиите за политички науки на Правниот Факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје во својство на предавач има одржано 5 предавања на студентите од втора и четврта година по предметите СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ и ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА

2002 – 2005
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” – Филозофски Факултет: Институт за Социологија – постдипломски студии. Одбранета Магистерска теза во областа на Социологијата на политиката со наслов:

             ГРАЃАНСТВЕНОСТА ВО ПЛУРАЛНИТЕ ОПШТЕСТВА: НОРМАТИВНА
АНГЛО-АМЕРИКАНСКА ОПШТЕСТВЕНА ТЕОРИЈА  И ПРАВНО-
ПОЛИТИЧКИ ИСКУСТВА

2001 – 2002
Демонстратор на Филозофскиот Факултет – Скопје по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ НА РМ СО ОСНОВИ НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА.

1997 – 2001

     Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” – Филозофски Факултет Скопје Инстититут за Социологија. Дипломска работа од областа на Политичката Социологија со наслов:
ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЦИПАЦИЈА И УЧЕСТВО ВО ГРАЃАНСКО-
СОДРУЖНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ НА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1993 – 1997
Гимназија ,,Кирил Пејчиновиќ” – Тетово. Главни предмети: Историја, Македонски јазик и литература, Филозофија, Социологија, Латински јазик, Англиски јазик и др.

Учество на проекти/семинари/работилници


2010 – 2011 Во својство на млад истражувач ангажиран во Научно
истражувачкиот проект ,,Истражување на европски вредности во
Република Македонија“ . Овој проект е финансиран од Министерството
за образование и наука на РМ, врз основа на решение бр. 13-3568/1 од
27.07.2010.
2010      – 08.06  – 11.06. Second Workshop on European Value Survey Zagreb
Croatia, во својство на претставник на македонскиот тим од ова европско
лонгитуднално истражување.
-15.06 – 18.06. Society, Education and Economy 3rd Joint  Austrian-
German-Polish-Macedonian Sociological Seminar Organized by Faculty of
Philosophy, Institute of Sociology
2008 – 2009 Во својство на млад истражувач учествува во реализација на
проектот ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ (проектот го
изведуваше тим од Филозофскиот Факултет – Скопје, Финансиран од
ФИООМ и од Филозофскиот Факултет –  Скопје а во соработка со
истражувачки конзорциум составен од повеќе европски земји, чиј главен
координатор е Work & Organization Research Cеntre, Faculty of Social
Sciences, Tilburg University во Холандија)
2008       `Raising Quality of Education in Sociology in a Knowledge-based
Society` –  SEE FDP 2005/Unit Partnership, Open Society Institute –
Budapest, Project Code E1316 учество на годишен семинар од тригодишен
меѓународен проект на покана на Катедрата за Социологија при
Универзитетот Св. Климент Охридски 18 – 21 Јули Софија, Р Бугарија.
2002       Human Rights for Non-Layers 04 – 07 Април, Скопје
2001       Микросоциолошки проекти  Јануари, Софија Р Бугарија
За време на студиите има иницирано и учествувано во уште неколку студентски истражувања, како и учество на неколку семинари во и надвор од државата.

Позначајни научни и стручни трудови


–    Јованоски, А. 2011. “Системската теорија и социологијата на право на Никлас
Луман“ во ГОДИШНИК на Правниот факултет – Кичево, Кичево:
Правен факултет стр. 179 – 189  ISBN 978-9989-870-65-1
УДК 316.258
–    Јованоски, А. 2011. “Правна култура: Социолошко димензионирање на поимот“
во Хоризонти – меѓународно научно списание на Универзитетот
Св. Климент Охридски – Битола, Битола: УКЛО стр. 337 – 347
ISSN 1857 – 6206
–    Јованоски, А. 2011. “Социологијата на право во системот на комуникативната
филозофија на Јирген Хабермас“ во Зборник на Правниот
Факултет ,,Јустинијан Први“ – Скопје во чест на Никола Матовски.
стр. 1113 – 1124. ISBN 978–608–4655–07–7. УДК: 316.334.4
1.02 Прегледна научна статија
–    Petkovska A., Popovski, M., Minoski, K., Jovanoski, A., 2011. The Forms of
Religiousity and Religious Practices of Citizens of Macedonia, paper
presented on conference “The Value(s) of Europe” on November 23-25
at Tilburg University, Tilburg, the Netherlands.
–    Поповски, М. Петковска, А. и Јованоски, А. 2010. “Довербата кај граѓаните на
Република Македонија“ во Хоризонти – годишник на
Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, Битола: УКЛО
стр. 285 – 296.        ISSN 1857-6206  УДК 316.653:342.5(497.7)
–    Јованоски, А. 2010. “Роско Понд: Влогот на традицијата на социолошката
јуриспруденција во изградбата на социологијата на правото“ во
Хоризонти – годишник на Универзитетот Св. Климент Охридски
– Битола, Битола: УКЛО стр. 85 – 94. ISSN 1857-6206
УДК 316.334.4(73)
–   Јованоски, А. 2010. “Современи теории за граѓанственост“ во Зборник на
Правниот Факултет ,,Јустинијан Први“ – Скопје во чест на
Томислав Чокрески. стр. 883-893, ISBN 978-9989-194-48-1
–   Петковска, А. Поповски, М. и Јованоски, А. 2010. “Сондирање европски
вредности во Република Македонија“ во Социолошка ревија IX-
X: Скопје: Филозофски Факултет стр. 225-259. ISSN–1409-553
УДК –316 303.1:316.74(497.7:4)(083.94)
–   Јованоски, А. 2010. “Основните теоретски постулати на комунитаризмот“ во
Социолошка ревија IX-X: Скопје: Филозофски Факултет
стр. 131- 146. ISSN–1409-553  УДК –316.723-021.463(049.3)
–   Jovanoski, A. 2010. ,,European Values Survey in Republic in Macedonia: The Basic
Values and Value Orientations“ Paper presented on Society,
Education and Economy 3rd Joint  Austrian-German-Polish-
Macedonian Sociological Seminar Organized by Faculty of
Philosophy, Institute of Sociology, Skopje, 15-18 June, 2010
–   Јованоски, А. 2009 ,,Едно видување на животот и делото на Партениј
Зографски“ во Хоризонти – годишник на Универзитетот Св.
Климент Охридски – Битола, Битола: УКЛО стр. 469-479.
ISSN 1857-6206   УДК 930.85:929(497.7)     811.163.3-05(091)
–   Јованоски А. (ур.) 2008 СОЦИОЛОГИЈА НА ПОЛИТИКАТА – зборник текстови
(превод и редакција со предговор, на учебно помагало за
студентите на Институтот за Социологија 4 година) Скопје:
Филозофски Факултет.
–   Јованоски, А. 2007 “Комунитаризам“ во Зборник на Правниот Факултет
Јустинијан Први во чест на Панта Марина, Скопје: Правен
Факултет стр. 864 – 880. ISBN 978-9989-194-10-8