Проф д-р Ангелина Станојоска

Вонреден Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС

Криминологија

Пенологија

ВТОР ЦИКЛУС

Криминологија

Виктимологија

Криминалитет на насилство

ТРЕТ ЦИКЛУС

Имиграција и криминалитет

Меѓународен тероризам и организиран криминал

Криминологија со политика на сузбивање на криминал

Пенологија со извршување на кривичните санкции

Виктимологија

Род и криминал

Доктор на науки од областа на безбедноста

Факултет за безбедност – Скопје, 2011 – 2014 година

Докторска дисертација “Криминалистички карактеристики на трговијата со луѓе во Република Македонија, со посебен осврт на начинот на извршување (modus operandi)”

Магистер на науки од областа на криминалистиката и криминологијата

Факултет за безбедност – Скопје, 2009 – 2011 година (просечен успех 9.50)

Магистерска теза “Феноменолошки карактеристики на трговијата со луѓе на територијата на Република Македонија, во периодот 2004 – 2010 година”

Дипломиран криминалист

Полициска Академија – Скопје, 2004 – 2008 година (просечен успех 9.90)

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

– Вонреден професор – Правен факултет – Кичево 2019 –

– Доцент – Правен факултет – Кичево 2014 – 2019 година –

– Раководител на Центарот за научно – истражувачка работа при Правен факултет – септември 2017 – септември 2019 година, односно септември 2019 –

ОСТАНАТИ РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ

 1. Fulbright Visiting Scholar на Универзитетот во Мизури – Сент Луис, САД (12.03.2021 – 11.08.2021);
 2. Erasmus + Координатор на Правен факултет;
 3. Staff Exchange Erasmus Mundus Basileus Стипендија на Правен факултет, Лунд Универзитет, Кралството Шведска (13.01 – 10.02.2016);
 4. Стипендија за постдокторски престој на Макс Планк Институт за меѓународно казнено право, Оддел за криминологија, Фрајбург им Брајсфау, Федеративна Република Германија (16.05.2018 – 14.06.2018);
 5. Добитник на стипендија на Европското здружение за криминологија за учество на EUROCRIM во три наврати (2015, 2018 и 2019 година);
 6. Награден труд (со м-р Јулија Јуртоска) во “Best Paper Competition for Young Scholars” на UNODC (во Education for Justice програмата) и Меѓународното здружение за криминологија и учество на INTERCRIM 2019;
 7. Erasmus + стипендија за мобилност на Правниот факултет при Универзитетот во Марибор, Словенија (23.09.2021 – 29.09.2021);
 8. Oсновач и тренер во Клубот Titus Flavius Orestes;
 9. Associate Editor наJournal of Liberty and International Affairs;
 10. Член на European Society of Criminology;
 11. Рецензент во European Journal of Criminology;International Journal of Criminal Justice Sciences; Journal of Liberty and International Affairs;
 12. Член на Македонско научно друштво – Битола и Здружението на дипломирани криминалисти – Скопје.