Рецензија на ракописот „Судски систем“ од авторката проф. д-р Светлана Вељановска
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.04.2024) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтенот на УКЛО број 516 од 01 04. 2024 година


Рецензија на ракописот „Вовед во правото – Практикум“ од авторот проф. д-р Никола Тунтевски
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.04.2024) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтенот на УКЛО број 516 од 01 04. 2024 година


Рецензија на ракописот „Меѓународно судство“ од авторите проф. д-р Светлана Вељановска и проф д-р Никола Тунтевски
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.04.2024) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтенот на УКЛО број 516 од 01 04. 2024 година


Рецензија на ракописот „Меѓународно воено и хуманитарно право“ од авторката проф. д-р Светлана Вељановска
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.04.2024) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтенот на УКЛО број 516 од 01 04. 2024 година


РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ “ДИПЛОМАТИЈА„  (50705) И“ПОЛИТИЧКИ НАУКИ„ (50700) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ- КИЧЕВО ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.02.2024) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр. 514 од 01.02.2024


 РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ ,,ВОВЕД ВО ПРАВОТО“ (50800) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО ВО БИЛТЕН НА УКЛО – БИТОЛА НА ДЕН 03.07.2023 ГОДИНА
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 03.07.2023) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр. 508 од 03.07.2023


РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (50900)- НАУКА ЗА УПРАВАTA И (50901)- ЈАВНА УПРАВА НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ- КИЧЕВО НА УКЛО
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.05.2023) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр. 506 од 02.05.2023


Р Е Ц Е Н З И Ј А на ракописот  „МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА“ од авторката вон. проф. д-р ЕлизабетаТошева


Објавување на Реферат за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања од научните области „Меѓународна економија“ (50309) и „Финансии“ (50326) на Правен факултет – Кичево во Билтен на УКЛО – Битола на ден 01.03.2023 година
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.03.2023) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр. 503 од 01.03.2023


 Реферат за избор на еден соработник – Асистент од научната област „Казнено право“ (50804) на Правен факултет – Кичево во Билтен
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.12.2022) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр. 500 од 01.12.2022


Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области
„Меѓународно јавно право“ (50806) и „Друго – Меѓународни организации“ (50835)
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.11.2022) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр. 499 од 01.11.2022


Рецензија на ракописот „Сексуално (полово) вознемирување на универзитетите во Република
Северна Македонија“ од авторите вонр. проф. д-р Ангелина Станојоска, вонр. проф. д-р Ице Илијевски, доц. д-р Ивона Шушак Лозановска
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 03.10.2022) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр.498 од 02.10.2022

 


Р Е Ф Е Р А Т ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ,,ДРУГО – СТВАРНО ПРАВО” (50835) и ,,НАСЛЕДНО ПРАВО” (50820) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 03.05.2022) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
Билтен бр. 494 од 03.05.2022


Реферат За избор на Наставник во сите наставно – научни звања во научните области: „друго – Судски систем“ (50835) и „друго – Меѓународно воено и хуманитарно право“ (50835) на Правен факултет – Кичево
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.02.2022) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 491 од 01.02.2022 годинa)


Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања Во научните области “Социологија на правото и Криминалистиката (51117)” и “Социјална патологија (51123)”
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.12.2021) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 489 од 01.012.2021 годинa)


Р Е Ц Е Н З И Ј А на трудот „Кривични санкции и нивното извршување во Република Северна Македонија“ од авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска

Р Е Ц Е Н З И Ј А  на трудот „Теории во криминологијата“ од авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области криминологија (51603) и општа криминалистичка теорија (51600) на Правен факултет – Кичево
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.07.2021) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 484 од 01.07.2021 годинa)

Реферат за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања од научната област „Управно право“ (50802) на Правен факултет – Кичево во Билтен на УКЛО – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.07.2021) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 484 од 01.07.2021 годинa)

Реферат за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања од научната област „Финансии“ (50326) на Правен факултет – Кичево во Билтен на УКЛО – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.07.2021) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 484 од 01.07.2021 годинa)

Реферат за избор на наставник на правен факултет – кичево во наставно – научните области друго – административна соработка меѓу европските држави (50903) и јавна управа (50901)
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.04.2021) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 481 од 01.04.2021 годинa)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања Во научните области “друго – политички систем и право на еу (50710)” и “друго – уставно право и политички систем (50710)”
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.04.2021) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 481 од 01.04.2021 годинa)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области трговско право (50823) и човекови права и слободи (50818) на правен факултет – Кичево
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.10.2020) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 475 од 01.10.2020 годинa)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области „Информатика“ (11000) и „Друго – Примена на ИКТ во високото образование“ (11011) на Правен факултет – Кичево на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2020) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 470 од 01.06.2020 годинa)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области „Криминологија“ (51603) и „Друго- Детско престапништво“ (51610) на Правен факултет – Кичево на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2020) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 470 од 01.06.2020 годинa)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области вонпарнично и извршно право (50835) и меѓународно приватно право (50807) на Правен факултет – Кичево на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2020) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 470 од 01.06.2020 годинa)

Р Е Ц Е Н З И Ј А на трудот „Теории во криминологијата“ од авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска
Објавен на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 03.04.2020) билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 468 од 01.04.2020 годинa

Извештај за монографијата „Теории во криминологијата“ од авторот д-р Ангелина Станојоска
Објавен на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 03.04.2019) билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 468 од 01.04.2020 годинa

Реферат за избор на еден наставник во наставно – стручно звање Виш лектор по предметите Англиски јазик I и Англиски јазик II на Правен факултет Кичево на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.03.2020) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 467 од 02.03.2020 годинa)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научната област „Казнено право“ (50804) – Кичево на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 462 од 01.10.2019 годинa)

Реферат за на наставник во сите наставно-научни звања во научните области Општа криминалистичка теорија (51600) и Друго – Безбедносни науки (51610) на Правен факултет – Кичево на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 462 од 01.10.2019 годинa)

Рецензија на трудот „Криминологија“ од авторите д-р Ангелина Станојоска и проф. д-р Пере Аслимоски
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 462 од 01.10.2019 годинa)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области наука за управата (50900) и друго – дипломатско – конзуларни служби и дипломатски протокол (50903) на Правен факултет – Кичево на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 462 од 01.10.2019 годинa)

Реферат за избор на еден соработник-асистент на Правен факултет- Кичево на Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ Битола

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 461 од 02.09.2019 годинa)

Report for electing a professor into all teaching and scientific titles in the scientific areas Criminology (51603) and General criminalistic theory (51600) at the faculty of Law – Kicevo

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 461 од 02.09.2019 годинa

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области Криминологија (51603) и Општа криминалистичка теорија (51600)

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 461 од 02.09.2019 година

Рецензија на практикумот по Јавна и државна администрација од авторот вон. проф. д-р Бранко Димески
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.07.2019) и вo билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 459 од 01.07.2019 година

Реферат за избор на насловен доцент на Правен факултет – Кичево во наставно – научната област Друго – Администрирање со ЕУ проекти
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 10.05.2019) и во Анекс од билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 456 од 10.05.2019 година

Реферат за избор на наставник во научните области “Дипломатија (50705) и Политички науки (50700)” на Правен факултет – Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.02.2019) и во билтен на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, број 451

Реферат за избор во наставно-научно звање Редовен професор од научната област: „Применета економија“ и „ Фискална Економија“ на Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ – Битола, Правен факултет –Кичево
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево(на ден 31.12.2018 ) и во билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 450

Реферат за избор на наставник од областа Вовед во правото на Правен факултет во Кичево
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 13.08.2018) и во Анекс на билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 443)

Реферат За избор на наставник на Правен факултет во Кичево во наставно-научните области Јавна управа  и Јавни служби .
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.07.2018) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 443)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања од областа на социолошките науки (социологија на право)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.07.2018) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 443)

Реферат за избор на еден наставник од научните области Меѓународна економија и Деловни финансии

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.03.2018) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 439)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната област Меѓународно јавно право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.09.2017) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 433)

Реферат за избор на асистент-докторант од научната област Јавна управа (50901)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 15.05.2017) и во Анекс на Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 427)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Стварно право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.05.2017) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 427)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Романистика
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 03.04.2017) и во Анекс на Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 426)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Судски систем
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 15.03.2017) и во Анекс на Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 425)

За избор на наставник на Правен факултет – Кичево во наставно – научната област Социјална патологија (51123)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.11.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 420)

Реферат за избор на асистент од областите Финансиско право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 07.10.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 419 од 05.10.2016 година)

Реферат за избор на соработник – асистент од научната област Граѓанско право (50803) и Издвоено мислење на член на Рецензентска комисија Д-р Саша Дукоски, вонреден професор во Рефератот за избор на соработник – Асистент од научната област – Граѓанско право (50803) (Линк до документот)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 16.09.2016) и во Анекс на Билтен бр. 418 од 16.09.2016 на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 418)

Реферат за избор на наставник од научната област “Управно право (50802)” на Правен факултет – Кичево
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 418)

Реферат за избор на соработник-асистент на Правен факултет – Кичево од научната област Наследно право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 418)

Реферат за избор на наставник од областа ФИНАНСИИ на Правен факултет – Кичево
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.09.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 418)

Реферат за избор на асистент-докторант од областа Политички систем и право на ЕУ (50710) на Правен факултет – Кичево

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 05.07.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 415)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања на научната област Политички систем и право на ЕУ (50710)

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 414)
За избор на наставник во сите наставно научни звања на Правен факултет во Кичево во наставно-научната област Економска теорија (50300)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.04.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 412)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања на научната област Административна соработка помеѓу европските држави (50903)

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2016) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 414)

Реферат за избор на асистент-докторант во научната област „Информатика“ на Правен факултет – Кичево

(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.10.2015) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, број 405)

Реферат за избор на асистент – докторант од научната област КАЗНЕНО ПРАВО
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 01.06.2015) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 401)

Реферат за избор на наставник на Правен факултет во Кичево во наставно-научните области Јавна управа (50901) и Јавни служби (50902)
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 02.02.2015) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 396)

Реферат за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научната област „КРИМИНОЛОГИЈА“
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 05.12.2014) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 394)

Реферат за избор на асистент – докторант од научната област „КАЗНЕНО ПРАВО“
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 05.12.2014) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 394)

Реферат за избор на соработник – помлад асистент од областа на Казнено право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево (на ден 13.02.2014) и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 383)

Приговор во врска со рефератот за избор на помлад асистент од научната област Финансиско
право од Катерина Штерјовска-Здравевска и одговор на приговор во врска со рефератот за избор на помлад асистент од научната област
Финансиско право од Катерина Штерјовска-Здравевска
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 381)

Реферат за избор на помлад асистент од научната област Финансиското право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 379)

Реферат за избор на наставник од научната област Вовед во право
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 378)

 

Реферат за избор на наставник по научните области Економска теорија и Економски развој 
(Објавено на веб страната на Правен факултет Кичево и во Билтен на Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола,  број 336)