КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИНАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА  2019/2020 ГОДИНА


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА


Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема “Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност”


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА


Оглас за вршење на практична работа во Народна банка на Р.Македонија


Конкурс за избор на најдобар есеј на тема “МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКА УНИЈА”


Конкурс за стипендија – Фондација Тома Фила – 2018


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА II ЦИКЛУС ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА


Конкурс за стипендија – Фондација Тома Фила


Доделување на дипломи на дипломирани студенти, декември 2016


Денови на симулирано судење, декември 2016


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИНАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА  2019/2020 ГОДИНА