Third Cycle

Правниот факултет на третиот циклус студии нуди можности за студирање на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика, при што по изработката и одбраната на докторскиот труд, докторантите се стекнуваатсо 180 ЕКТС кредити и со назив – доктор на правни науки.

Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна област. Во него до израз доаѓа оспособеноста на кандидатот да се занимава со самостојна научно – истражувачка работа, како и употреба на методолошката постапка при научното истражување.