Елаборат за трет циклус студии за Казнено право и кривична правда

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ СТУДИИ КАЗНЕНО ПРАВО И КРИВИЧНА ПРАВДА

Листа на акредитирани слободни ментори за трет циклус академски студии на студиската програма „Казнено право и кривична правда“за академската 2021/2022 година

Одлука за утврдување на соодветни студиски програми од втор циклус студии односно последипломски студии за упис на трет циклус студии на Правен факултет – Кичево на студиската програма „Казнено право и кривична правда“ во академската 2021/2022 година

Одлука за утврдување на основните и дополнителните услови за упис на трет циклус студии на Правен факултет – Кичево на студиската програма „Казнено право и кривична правда“ во акадмската 2021/2022 година

ПРИЈАВЕН ЛИСТ

ИЗЈАВА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНО МЕНТОРСТВО

____________________________________________________________________________________________________________________

ENGLISH

Study program on the third cycle of academic studies in Criminal Law and Criminal Justice

List of accredited supervisors – third cycle academic studies program Criminal Law and Criminal Justice –  2021/2022

APPLICATION FORM

STATEMENT FOR  POTENTIAL MENTORSHIP