Правниот факултет на третиот циклус студии нуди можности за студирање на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика, при што по изработката и одбраната на докторскиот труд, докторантите се стекнуваатсо 180 ЕКТС кредити и со назив – доктор на правни науки.

Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна област. Во него до израз доаѓа оспособеноста на кандидатот да се занимава со самостојна научно – истражувачка работа, како и употреба на методолошката постапка при научното истражување.

Конкурс трет циклус 

ЕЛАБОРАТ ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Правилник трет циклус УКЛО

Изјава и согласност за менторство

Листа на ментори трет циклус

Пријавен лист – образец за трет циклус

Распределба на предметите и активностите

Соодветни студии за трет циклус студии

Одлука  критериуми при  упис

ENGLISH

Study program on the third cycle of academic studies in “International Law and International Politics”

List of accredited supervisors

Statement for Application Mentorship

APPLICATION FORM for third cycle study program