Почитувани, задоволство ни е да ја информираме јавноста дека во меѓународното научно списание International Annals of Criminology објавен е научниот труд “Testing Agnew’s General Strain Theory Among Incarcerated Women in the Republic of North Macedonia” на вон. проф. д-р Ангелина Станојоска и нашата поранешна студентка м-р Јулија Јуртоска, кој беше награден од страна на UNODC (Канцеларијата за дрога и криминал на ООН) и International Society of Criminology (Меѓународното здружение за криминологија).