Проф д-р Лазе Јаќимоски

Вонреден Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС
– Наследно право

ПОСЕТНИ ЧАСОВИ:

КИЧЕВО
\Вторник – 12:00 – 13:00

БИТОЛА
Петок – 12:00 – 13:00

СТРУГА
Среда – 12:00 – 13:00

ОБРАЗОВАНИЕ

Доктор по Правни науки од областа на Граѓанското право

Магистер по правни науки од областа на Граѓанското право

Југозападен Универзитет ,, Неофит Рилски” – Благоевград Р. Бугарија

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Правен факултет- Кичево

2010 -2016 – Помлад асистент: Одржување на вежби и други наставно-научни активности на прб циклус

2106-2017 – Асистен : Одржување на вежби и други наставно-научни активности на прв циклус

2017 – Доцент

ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ (СЕЛЕКТИРАНИ)

  1. Laze Jakimoski M.Sc., Liljana Jonoski MSc. “ PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS AND OTHER  REAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH SPECIAL EMPHASIS ON  OWNERSHIP LAWSUIT FOR RETURN OF THE ITEM  AND LAWSUIT THE PRESUMED OWNER” – “ЗАШТИТА НА ПРАВАТО НА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СОПСТВЕНИЧКАТА ТУЖБА ЗА ПОВРАТ НА СТВАРТА И ТУЖБАТА НА ПРЕТПОСТАВЕНИОТ СОПСТВЕНИК KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative papers V9 ISSN 1857-92 – INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE, MACEDONIA
  1. Laze Jakimoski M.Sc. “Виндикационно-правовая защита прав собственности в современной научной разработке: сущностная характеристика”- “Vindication legal protection of property rights in the modern scientific development: the essential characteristic” – матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Управління бізнесом в глобальної нестабільності– м. Київ МАУП 26 березня 2015 р. Випуск 13 – ББК 63.3(4УКР) я43+67.9(УКР)301 я43 – Proceedings of the International Scientific Conference “Business management in global instability”
  1.  Laze Jakimoski MSc. Gjorgji Petreski MSc. Goce Veleski MSc. “CALCULATING NECESSARY     PART, RETURN OF GIFTS AND CALCULATION OF INCOME TAX THE OF LEGACY AND GIFT” –     “ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУЖНИОТ ДЕЛ, ВРАЌАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК International Journal Scientific and Applicative papers V11/2  ISSN 1857-92 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE, MACEDONIA
  1. Laze Jakimoski M.Sc. , PUBLIC INTEREST, SOCIAL VALUES AND THE GOVERNMENTInternational scientific conference (3 ; 2014) pp. 860-890. ISBN 978-608-4729-03-7  „CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES“ subject focus: „STRATEGICALLY FOCUSED ORGANIZATION AND SUSTAINABLE ENTERPRISE COMPETITIVENESS“ – BAS INSTITUTE OF MANAGEMENT, BITOLA BUSINESS ACADEMY SMILEVSKI – BAS, SKOPJE BELGRADE BUSINESS SCHOOL, BELGRADE, SERBIA
  1. Laze Jakimoski M.Sc ,, Free Movement of Labor Force in the European Union” International Journal of Advances in Management and Economics Available online at www.managementjournal.info ISSN: 2278-3369 Sep.-Oct. 2016 | Vol.5| Issue 5|
  1. Liljana Jonoski MSc. ,Gjorgji Petreski MSc. , Laze Jakimoski MSc. “CORPORATE GOVERNANCE – CHALLENGE FOR THE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA KNOWLEDGE : international journal. #Vol. #4, Scientific and applicative papers (4; 2014) pp. 642-645. ISBN 978-608-65653-8-1 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE, MACEDONIA– (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International Vol. 3, No.2, 2015. ISSN: 2334-7449
  2. Gjorgji Petreski MSc.,  Laze Jakimoski MScПровизии при трансакции со платежни картички”. YEARBOOK FACULTY OF LAW (4; 2014) ISSN 1857-8713 GOCE DELCEV UNIVERSITY – STIP FACULTY OF LAW
  1. Liljana Jonoski MSc., Laze Jakimoski MSc. “ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА КОЈА ШТО ГО ТРЕТИРА КОРПОРАТИВНИОТ КРИМИНАЛ”- “CHALLENGES IN LAW REGULATIVE WHICH TREATS CORPORATIVE CRIMINAL”- Меѓународна научна конференција “ ОХРИДСКА ПРАВНА ШКОЛА” Новите предизвици во уредувањето на правните односи во духот на Европските вредности.  Association for Legal-Economic Research and Education  JURIDICA   14-17 May Ohrid 2015
  1. Liljana Jonoski MSc., Laze Jakimoski MSc. “Улогата на невладиниот сектор во креирањето на социјалната политика на државата “четврт симпозиум МЕНАЏМЕНТОТ И СОВРЕМЕНИТЕ ПРАКТИКИ со предметен фокус УЛОГАТА НА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ВО СОЗДАВАЊЕ НА ОДРЖЛИВА ВРАБОТЛИВОСТ- Бизнис академија Смилевски – БАС, СКопје – БАС Институт за менаџмент, Битола
  1. Gjorgji Petreski MSc. Laze Jakimoski MSc. “TAX EVASION AS CHRONICAL PROBLEM OF

              CONTEMPORARY ECONOMIES”- “ДАНОЧНАТА ЕВАЗИЈА КАКО ХРОНОЧЕН ПРОБЛЕМ НА      СОВРЕМЕНИТЕ  ЕКОНОМИИ” International Journal Scientific Papers Vol. 13.3   ISSN 1857-92

И учествувано на повеќе меѓународни научни конференции, семинари и симпозиуми.