Menu Close

Арсе Петрески

е-пошта:

arse.petreski@uklo.edu.mk

ПРЕДМЕТИ

ПРВ ЦИКЛУС
Семејно право
\r\n- Право на интелектуална сопственост
\r\n
\r\nВТОР ЦИКЛУС
\r\n​- Адвокатско и нотарско право

ОБРАЗОВАНИЕ

Докторски студии

Универзитет “Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, на Институтот за Социолошки и Политичко-Правни истражувања на ден 28.12.2004 година ја одбранил темата под наслов: “Ханифискиот мезхеб (правна школа) и социјалниот живот на муслиманите во Република Македонија“ и се стекнал со научен степен доктор на социолошки науки.

Втор докторат во полето на правните науки има завршено на Кантербери Универзитет во Велика Британија на 24.01.2013 година.

Магистерски студии

Постдипломски (магистерски) студии од областа на кривично-правните науки студирал во Белград и во Нови Сад. Ја одбранил магистерската теза под наслов: “Амнестијата како облик на криминалната политика“ и се стекнал со научен степен магистер по правни науки

Завршил магистерски студии од областа на менаџментот на јавните услуги.

Постдипломски студии од областа на јавно здравство студирал на Медицински факултет во Скопје, завршил со просек 9.88, и ја одбранил магистерската  теза на тема: “Епидемиолошки и социјално етички аспекти на ХЕПАТИТ Ц како јавно здравствен проблем во Р.Македонија“ под менторство на проф. д-р Розалинда Исјановска, и се стекнал со научен степен магистер по медицински науки од областа на јавното здравство

На Универзитетот “Свети Климент Охридски“ во Битола, на Технолошко – техничкиот факултет во Велес завршил магистерски студии од областа на квалитетот и безбедноста на храна со просек од 9,14 и ја одбранил магистерската теза на тема: Интегрирани процеси и системи за безбедност на храната со посебен статистички осврт во Република Македонија“ и се стекнал со научен назив МАГИСТЕР НА НАУКИ ПО КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА.

Дипломиран правник

Правен факултет „Јустинијан Први“  – Скопје (УКИМ) дипломирал на ден 21.06.1996 година на правни студии

Останати едукативни достигнувања (школи, курсеви, специјализации, стручни испити)

Има положено правосуден испит. Работел како адвокат од 2002 – 2007 година.

Има положено нотарски испит.
Исто така, има положено специјалистички испит од областа на индустриската сопственост, и меѓународен сертификат за интелектуална сопственост од 2009 година.
Има завршено обука за медијатор при Министерство за правда на Р.М. Воедно е сертифициран медијатор во Министерството за правда на Р.М.
Има завршено обука за решавање на меѓуетнички конфликти преку Институтот за Социолошки и политичко правни истражувања и Филозофскиот факултет во Скопје и Центарот за човекови права подржано од канцеларијата на ООН и УНИЦЕФ.
Има Диплома од Природно математички факултет – за форензичка едукација.
Има Дипломи од Универзитетот во Мериленд од САД во делот на екологијата, јавното здравство, и форензичната медицина.
Ima zavr{eno obuki od oblasta na pretpriemni~kiot menaxment, energetskiot menaxment, i e edukator za neformalno obrazovanie.
Има завршено VII степен на Англиски јазик – intermediate course
Има едукација од областа на Гешталт психотерапија во Скопје, исто така, 
Има едукација од областа на семејна и едукативна психотерапија.

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online:The Clinician in Court: Surviving a Malpractice Suit, October 4, 2016 year

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: Addiction in Your Practice: Information and Resources for Dealing with Addictive Behavior, October, 9, 2016 year

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: The Psychology of Criminal Justice August 27, 2014 year

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: Response to chemical, biological and radiological attack, 22th August, 2013 year

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК (од 1 до 5 1 – одлично, 5 – основно)

Англиски јазик Зборување:1    Пишување:1

Француски јазик Зборување:5    Пишување:5

Германски јазик Зборување:5    Пишување:5

Албански јазик Зборување:1    Пишување:1

Турски јазик Зборување:1    Пишување:1

Арапски јазик Зборување:1    Пишување:1

Српски и Хрватски јазик Зборување:1    Пишување:1

Словенски јазик  Зборување:1    Пишување:1


Членства во меѓународни организации, институции и факултети

Leiden Law School

The Hague Academy of International Law

Cape Breton University

Council of the European Union

World Health Organization (WHO)

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

2002 – 2007 година – Адвокат со број на лиценца издадена од Адвокатска комора на Република Македонија под бр. 1655

2008 – 2013 година – Доцент на Правен факултет – Кичево – дисперзирани студии во Битола и Струга

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР – Скопје, консултант од 2011 година

2011 година – Медијатор при Министерство за правда на Р.Македонија

2013 година избран за вонреден професор по социолошки науки од областа на Социологија на правото

2013 – 2017 година Професор на Ветеринарен факултет во Битола по предметот Судско ветеринарство и етика

2016 – 2017 година Професор на Факултет за Безбедност во Скопје по предметот Социологија на семејство

Објавени стручни и научни трудови

1)    “Договорите како правни институти во интерната сфера на корпоративното управување“УКЛО – Хоризонти 2010 година;
2)    “Еколошки согледувања и податоци за биодиверзитетот во Република Македонија“УКЛО – Хоризонти 2011 година;
3)    “Менаџмент план во една организација“Институт за јавно здравје на Р.М. 2008 година;
4)    “Здравствено едукативна програма и промоција со цел за превенција на хипертензија во Република Македонија“Институт за јавно здравје на Р.М. 2008 година;
5)    “Склучувањето и разводот на бракот низ историјата “Правен факултет Кичево, 2011;
6)    “Развојниот политички дијалог на Европската Унија“ Меѓународен Славјански Институт Г.Р. Державин Свети Николе Република Македонија,2011;
7)    “Pravni i socijalno zdravstveni aspekti na detskiot trud so poseben osvrt vo Republika Makedonija“ Godi{nik na Praven fakultet Ki~evo;
8)     “Diplomatskite odnosi na Velika Britanija vo odnos na Republika Makedonija posle nejzinata nezavisnost i osamostojuvawe”, УКЛО – Хоризонти 2012 година;
9)    “Noviot svetski poredok sprema tretite zemji vo svetot: mo`nosti i perspektivi“УКЛО – Хоризонти 2012 година,
10)    ФИНАНСИРАЊЕ ВО ДЕНЕШНАТА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА Скопје, 20.07.2012, Стопанска Комора на Мал Бизнис на Република Македонија, тема: “Промени во сопственичката и управувачката структура при директни странски инвестиции во мали и средни претпријатија во Македонија“ Д-р Арсе Петрески, Правен Факултет – Кичево, Универзитет „Св.Климент Охридски„ – Битола 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

1)    “Градење на капацитети за децентрализирано планирање, буџетирање, имплементација на превентивните програми за здравје и други здравствени активности со локална партиципација“Институт за јавно здравје на Република Македонија, Скопје, 2009 година;
2)    “Проект за бесплатна медијација на општините во Република Македонија“Комора за медијатори и Министерство за правда на Р.М. 2011 година;
3)    Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, во рамки на проектот “Поддршка за унапредувањето на спроведувањето на медијацијата во Македонија“, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија, во рамките на МАТРА Програмата, организира обука за обновување на знаењата за медијаторите. Обуката се организира во соработка со Министерството за правда.
Обуката е одржана на 12 и 13 мај 2012 година (сабота и недела) во просториите на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

4)    Министерството за правда во соработка со Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, во рамките на МАТРА Проектот поддржан и финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија, организира Тркалезна маса под наслов „Медијацијата во Република Македонија – како понатаму?“. Тркалезната маса на 16 мај 2012  година (среда), во Скопје, со почеток во 09.30 часот, во хотелот Александар Палас.

5)    Проект Зајакнување на капацитетите – Род  и медијација, Центарот за човекови права и разрешување на конфликти (ЦЧПРК) и Канцеларијата на Обединетите нации за родова рамноправност и зајакнување на жените (UNWOMEN) организираат базична и напредна обука за род и медијација со официјални медијатори и олеснувачи од заедницата на 26-ти и 27-ми Октомври во Хотел Водно во Скопје.

Печатени книги во последните пет години (до пет)

1)    “Трудово право и заштита при работа“ Прирачник КОСМО – Иновативен центар Скопје, 2011 година, април;
2)    “Семејно право“ авторизирани предавања
3)    “Еколошко право за правници“ авторизирани предавања
4)    “Социологија на правото“ авторизирани предавања
5)    “Информатика и право“ во работен текст

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

1)    “Медицината на трудот во заштита на правата на вработените“Институт за јавно здравје, март 2009 година;
2)    “Институционалната ефикасност nа превенцијата на заразните болести во функција на јавно здравствениот сектор во Republika Македонија“Институт за епидемиологија, медицинска статистика и биоинформатика при Медицински факултет во Скопје, април 2008 година;
3)    “Организираниот криминал како социјално-патолошка и јавно здравствена појава и извор на загрозување на човековите права“Институт за социјална медицина, Скопје, 2008 година;
4)    “Безбедност на храната и продуктите во услови на безбедносни ризици во земјата“Институт за хигиена, Скопје, јуни 2008 година;
5)    “Фискалната децентрализација во Р.М. и нејзиното влијание во превенцијата и ризиците кај ризичните категории на деца“Институт за социјална медицина – Скопје, 2008 година;

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

1)    Член на Комисија при ИСППИ – УКИМ 2011 година, за докторат на науки.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

1)    “Глобализацијата и туризмот како светски тренд“ Факултет за Туризам Скопје, септември 2008 година;
2)    “Социјалната димензија на заболените кај вирусот предизвикан од Хепатитис Ц“Медикус, Скопје 2011 година.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

1)    “Аристотеловото учење во развојот на македонската култура и духовност пред појавата на христијанскиот период“ Втор Меѓународен Научен симпозиум,  Самоков, 14-16.09.2011 година;
2)     “Реформите на отоманска Турција во однос на Македонија и македонскиот народ за време на младотурската револуција“Меѓународен Научен симпозиум Филозофски факултет Скопје, 2011 година, ноември;
3)    “Светската глобализација и земјите од Балканот“ ИСППИ – УКИМ Ректорат Меѓународна научна конференција, октомври 2011 година.