Menu Close

Битола II циклус студии

СООПШТЕНИЈА:
Aнкети за самоевалуација
22.09.2021

Се известуваат сите студенти кои студираат на Правен факултет Кичево и Д.С. во Битола и Струга (на прв втор и трет циклус студии) дека ЗАДОЛЖИТЕЛНО пред запишување на семестар мора да ги пополнат анкетите за самоевалуација достапни во iknow системот на ПФK

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – СИМОНА ПЕТКОСКА
26.08.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ТРГОВИЈА СО ДРОГА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ДОЛЖ БАЛКАНСКАТА РУТА”од кандидатот Симона Петкоска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 06.09.2021 год. ( Понеделник) со почеток во 14:00 часот.Одбраната ќе се одржи онлајн,заинтересираните да пишат мејл на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk доколку сакаат да присуствуваат на истата.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
17.08.2021
Ве известуваме дека септемврискиот испитен рок за прв и втор циклус студии ќе се спроведе во периодот од 13.09.-30.09.2021, по распоред кој дополнително ќе биде утврден.
Пријавувањето на испити ќе се врши во периодот од 30.08.-03.09.2021 год.

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ДЕЈАН МИТЕВСКИ
08.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Нормативна анализа на прекршочните санкции во правниот систем на Република Северна Македонија”од кандидатот Дејан Митрески констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 17.06.2021 год. со почеток во 14:00 часот во просториите на ПФК Кичево, дисперзирани студии – Битола.

Електронско пријавување на испити
08.06.2021

Се известуваат сите студенти од Втор циклус кои не извршиле електронско пријавување за полагање во јунската сесија  доколку се заинтересирани за полагање на предмети кои не се во распоредот да контактираат со предметните професори  со кои ќе се договорат за термин .
 
Анкета 
03.06.2021
Почитувани,
Младински образовен форум (МОФ) е младинска заедница која создава простор за дебата, слободно изразување и младинско организирање, охрабрува активизам, ги штити и унапредува младинските права и политики. МОФ ги остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка и преку мотивирање и поддршка на младите.ПОВЕЌЕ…
 
 Криминологија, Виктимологија и Криминалитет на насилство – термин за испит
02.06.2021
Се известуваат студентите кои ги пријавиле предметите Криминологија, Виктимологија и Криминалитет на насилство, дека имаат обврска да достават валидни e-mail адреси на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk за да добијат линк за полагање соодветно на терминот за испит кој е објавен во распоредот за полагање.
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МАРТИН МИТЕВСКИ
21.05.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:  „Значењето на адвокатурата и јавната перцепција за професијата со осврт на состојбите во Битола од кандидатката Мартин Митевски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 09.06.2021 год. со почеток во 13:00 часот во просториите на ПФК Кичево, Дисперзирани студии- Битола
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МАРИЈА КОНЕСКА
21.05.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:  „Прекршочната постапка во правниот систем на Република Северна Македонија: de lege lata и de lege ferenda од кандидатката Марија Конеска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 09.06.2021 год. со почеток во 12:00 часот во просториите на ПФК Кичево, Дисперзирани студии- Битола
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – АНЕТА П. ДИМОСКА
20.01.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Царински кривични дела во Република Северна Македонија: кривично – правни и криминолошки карактеристики” од кандидатот Анета П. Димоска   констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 07.06.2021 (понеделник) , со почеток во 17:00 часот. Одбраната ќе се одвива online, поради тоа сите заинтересирани кои сакаат да добијат линк за да  се вклучат за  следење на  одбраната, да достават барање до следниов емаил angelina.stanojoska@uklo.edu.mk
 
Пријавување на испити и електронска регистрација
25.05.2021
Се известуваат студентите дека пријавување на испитите за јунска сесија ќе се реализира од 26.05.2021 до 31.05.2021 а полагањата ќе се реализираат во периодот од 01.06.2021 до 17.06.2021. Студентите се должни да се регистрираат за полагање електронски и со пријави на студентски прашања. Електронската регистрација е достапна ТУКА
 
Методологија на општествените истражувања – термин за испит
25.05.2021

Студентите кои имаат пријавено испит во јунската испитна сесија по предметот Методологија на општествените истражувања да ја пратат својата електронска адреса заедно со името и презимето и бројот на индекс на: dimitar@ukim.edu.mk

Подигнување на дипломи
19.05.2021

Се известуваат студентите од втор циклус на правен факултет Кичево, дека дипломите за завршен втор циклус магистерски студии и втор циклус едногодишни и двегодишни стручни студии, можат да ги подигнат од службата за студентски прашања  на факултетот во Кичево, во периодот од 25.05. До 29.05.2021 год. Од 11:00-14:00 часот.
Студентите кои се опфатени со оваа промоција, се следните

Пријавување на испити во Јунска испитна сесија
06.05.2021

Се известуваат студентите дека пријавување на испитите за јунска сесија ќе се реализира  од  26.05.2021 до 31.05.2021 а полагањата ќе се реализираат во периодот од  01.06.2021 до 17.06.2021.
Студентите се должни да се регистрираат за полагање електронски и со пријави на студентски прашања

 
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – СТЕФАН БУЖЕВСКИ 
26.04.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:  Научна фундираност на новиот јавен менаџмент со осврт на неговата примена во јавниот сектор во општина Битола” од кандидатот Стефан Бужевски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 12.05.2021 год. со почеток во 13:00 часот во просториите на ПФК Кичево, Дисперзирани студии- Битола
 
Соопштение за пополнување на анкети за евалуација на наставен, соработнички кадар и наставна програма за зимскиот семестар
23.04.2021
Се известуваат студентите од прв и втор циклус студии на Правниот факултет Кичево и ДС Битола и Струга дека се должни да ги пополнат анкетните листови за евалуација на наставниците, соработниците и наставната програма за зимскиот семестар, заклучно со 14.05.2021 година.
 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – БИСЕРА ГИНЕВСКА
03.03.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”Иднината на ЕУ – турските односи : помеѓу соработка и конфликт” од кандидатот Бисера Гиневска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 12.03.2021 год. со почеток во 11:00 часот во просториите на ПФК Битола. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ДАНИЕЛА ТРИФУНОВСКА
18.02.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”Недозволена трговија со дрога во Република Северна Македонија: кривично-правни и криминолошки аспекти” од кандидатот Даниела Трифуновска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 26.02.2021 год. со почеток во 12:30 часот во просториите на ПФК Битола. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – АЛЕКСАНДАР ЖОГЛЕВ
18.02.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”Убистватa во Република Северна Македонија со посебен осврт на серискитe убиства” од кандидатот Александар Жоглев  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 26.02.2021 год. со почеток во 11:00 часот во просториите на ПФК Битола. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – НАТАЛИЈА ВАСИЛЕВСКА
18.02.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”ФЕМИЦИД – облик на родово засновано насилство” од кандидатот Наталија Василевска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 25.02.2021 год. со почеток во 12:30 часот во просториите на ПФК Битола. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МИХАЕЛА НЕДЕЛКОСКА
18.02.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”Кривично – правна анализа на кривичното дело непостапување според здравствени прописи за време на епидемија – состојби во Република Северна Македонија, со посебен осврт на подрачјето на општина Прилеп” од кандидатот Михаела Неделкоска   констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 25.02.2021 год. со почеток во 11:00 часот во просториите на ПФК Битола. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ТЕОДОРА СПИРОВСКА
15.02.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”Идеолошки тенденции на политичките партии во Унгарија, Италија и Србија: перспективи на левиот и десниот авторитаризам” од кандидатот Теодора Спировска   констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 23.02.2021 год. со почеток во 12:30 часот во просториите на ПФК Битола. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ДАРКО ЧОРАЛОВСКИ
15.02.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ” Од демократија до автократија: Позитивни и негативни страни на претседателскиот и парламентарниот политички систем (со посебен осврт на САД, Русија, СР Германија и Швајцарија)” од кандидатот Дарко Чороловски   констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 23.02.2021 год. со почеток во 11.00 часот во просториите на ПФК Битола. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – СИБЕЛ Т.  АЈРУШ
20.01.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ” Правната положба на Нотарот и Адвокатот во оставинска постапка” од кандидатот Сибел Т. Ајруш   констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 28.01.2021 (четврток) , со почеток во 15:00 часот. Одбраната ќе се одвива online, поради тоа сите заинтересирани кои сакаат да добијат линк за да  се вклучат за  следење на  одбраната, да достават барање до следниов емаил laze.jakimoski@uklo.edu.mk 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МЕРИТА ШАХИН
30.12.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “КРИМИНАЛ НА ДЕМНЕЊЕ: ПОИМ, ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И КАРАКТЕРИСТИКИ” од кандидатот Мерита Шахин констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 13.01.2021 (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:30 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ВЕРИЦА ПЕТРЕСКА
11.12.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Фази или етапи на парничната постапка” од кандидатот Верица Петреска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 21.12.2020 (понеделник) , со почеток во 11:00 часот. Одбраната ќе се одвива online, поради тоа сите заинтересирани кои сакаат да добијат линк за да  се вклучат за  следење на  одбраната, да достават барање до следниов емаил dejan.vitanski@uklo.edu.mk

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – БИЉАНА ЛОЗАНОВСКА
11.12.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Мерки на засилен надзор спрема деца во република северна македонија” од кандидатот Биљана Лозановска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 18.12.2020 (петок) , со почеток во 13:15 часот. Одбраната ќе се одвива online, поради тоа сите заинтересирани кои сакаат да добијат линк за да  се вклучат за  следење на  одбраната, да достават барање до следниов емаил angelina.stanojoska@uklo.edu.mk 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ХАДИСА МАЛИЌИ
07.12.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Европски затворски правила, со посебен осврт на забраната од членот 3 од ЕКЧП ” од кандидатот Хадиса Малиќи  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 17.12.2020 (четврток) , со почеток во 15:30 часот. Одбраната ќе се одвива online, поради тоа сите заинтересирани кои сакаат да добијат линк за да  се вклучат за  следење на  одбраната, да достават барање до следниов емаил angelina.stanojoska@uklo.edu.mk 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – САНДРА ПЕЈКОВСКА
02.12.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Развод со посебен осврт на родителското право по престанок на бракот” од кандидатот Сандра Пејковска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 10.12.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 10:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – КИРИЛ ЈАНИНСКИ
01.12.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „МОБИНГ: Mултидимензионална криминална активност  на работното место“ од кандидатотКирил Јанински  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 14.12.2020 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 10:00 часот