Menu Close

Димитар Ефтимоски

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dimitar_Eftimoski

Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=lcpoC0AAAAAJ&hl=en

е-пошта:

dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk

ПРЕДМЕТИ

ПРВ ЦИКЛУС
Основи на економијата
Применета економија 

ВТОР ЦИКЛУС
Економски развој
Методологија на општествените истражувања

ТРЕТ ЦИКЛУС
Методологија на општествените истражувања

 

Професорот Димитар Ефтимоски е доктор на економски науки, од областа на макроекономската и развојната теорија. Од 2010 година е редовен професор по економска теорија и економски развој. Има реализирано студиски престои во Словачка, Австрија и Велика Британија, а учествувал и на повеќе домашни и меѓународни научни конференции и проекти. На Правниот факултет при УКЛО ги предава предметите Основи на економијата и Применета економија. Професорот Ефтимоски е автор на голем број научни и стручни трудови, книги и учебници, меѓу кои позначаен е учебникот “Економски раст“.