Menu Close

Елизабета Тошева

е-пошта:
elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk

ПРЕДМЕТИ

Прв циклус
Меѓународна економија
Претприемништво и бизнис
Монетарна економија

Втор циклус
Деловно комуницирање
Основи на менаџмент

ПОСЕТНИ ЧАСОВИ:
Битола
Среда
Кичево
Петок
Струга
Понеделник

ОБРАЗОВАНИЕ


Доктор  на економски науки 
УКИМ, Економски институт – Скопје (2009-2011)

Магистер на Бизнис администрација – МБА менаџмент
УКЛО, Економски факултет – Прилеп (2002 – 2008)    

Дипломиран економист
УКЛО Економски факултет – Прилеп (1989 – 1993)    


МОМЕНТАЛНА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

Наставник во звањето Доцент од областа Меѓународна економија и Деловни финансии во рамките на научното поле економски науки


ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Правен факултет – Кичево ,   2013-    
Доцент од областа на економските науки    Настава по предметите: Меѓународна Економија, Деловни финансии на додипломските студии, консултации по предметите, менторирање на изработката на дипломски проекти по предметите, организатор и координатор на судската практика во Основен суд Битола
Универзитет Св. Климент Охридски,

Правен факултет – Кичево    2011-2013
Асистент од областа на економските науки    Спроведување на вежби со студенти, по предметите: Основи на Економија, Јавни финансии, Применета економика и Деловни финансии на додипломските студии, консултации по предметите, менторирање на изработката на дипломски проекти по предметите, координатор на судската практика во Основен суд Битола

Педагошки факултет- Битола    1999-2011
Извршител на сметководствено – финансиски работи    Финансиско и материјално и сметководство, изготвување на финансиски планови, изработка на буџети, завршни сметки, периодични пресметки, јавни набавки, изработка на плати, извршување на трезорски плаќања, подготвување извештаи и сл.

НАУЧНИ ТРУДОВИ (СЕЛЕКТИРАНИ)

–    Тошева Е. (2008), “Улогата на стратегиите за развој и менаџмент на човечките ресурси во ефикасното работење на претпријатијата“ – Економски факултет Прилеп, магистерски труд

–    Тошева Е. (2008), “Стратегиски менаџмент на човечки ресурси – поврзување на луѓето со стратегиските потреби на бизнисот“- научно списание “Хоризонти “- Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, декември, 2008 год.

–    Тошева Е. (2009), “Стратегиски versus традиционален менаџмент на човечки ресурси“ – научно списание “Економија и бизнис“ – Скопје, март, 2009

–    Тошева Е. (2009), “Улогата на ефективното лидерство во креирањето успешна група за учење“, февруари, списание “Просветен работник“ – Скопје, бр. 963 .

–    Toseva Е. (2009), “Развивање институционална поддршка на надарените и талентираните ученици преку креативно лидерство“, – First International Science Conference: The Gifted and Talented Creators of Progress, (Theory and Practice), 16-17.10,  Ohrid 

–    Тошева Е. (2009), “Улогата на менаџментот на човечки ресурси во креирање одржлива конкурентска предност“- научно списание “Хоризонти “- Универзитет Св. Климент Охридски- Битола, декември, 2009 год. 

–    Toseva Е. (2010), “OBTAINING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH CREATION, TRANSFER AND KNOWLEDGE INSTITUTIONALIZATION“- International Science Conference: “ECONOMY AND BUSSINES IN POST RECESION“, Faculty of economics, 27 Oct. 2010, Prilep, R. Macedonia

–    Тошева Е. (2011), “Менаџментот на перформанси – средство за имплементација на организациската стратегија“, – научно списание “Економија и бизнис“- Скопје, март  2011, бр.134

–    Toseva Е. (2011), “GLOBALIZATION AND KONCEPT OF MORALITY OF THE GIFTED EDUCATION” – Меѓународна конференција и 17. округли стo: “ДАРОВИТОСТ И МОРАЛНОСТ” во организација на Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, 01.07.2011, Вршац, Р. Србија

–    Тошева Е. (2011), “Улогата на конфигурацискиот пристап кон стратегискиот менаџмент на човечки ресурси во постигнување одржлива конкурентска предност”, УКИМ, Економски институт Скопје – докторска дисертација
–    Tosheva E./Atanasoska T. (2011), “Motivation and barriers for women entrepreneurship in Republic of Macedonia”, 2nd International Balkan Countries Women & Business Conference, December 22nd, Edirne, Turkey

–    Тошева Е. (2011), “ФОРМУЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ – меѓународно научно списание на УКЛО, Хоризонти, декември, 2011

–    Toseva Е. (2012), ”MANAGING THE HUMAN RESOURCE ARHITECTURE FOR KNOWLEDGE – BASED COMPETITION”, Scientific Conference “Challenges of Science in knowledge-based Economy – Current Situation and Prospects” 30.05.2012, Skopje, Republic of Macedonia
–    Тошева, Е./Пановски, А. (2012), “ПРИСТАП ЗА ОДРЖЛИВА КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ БАЗИРАН НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ”, International Scientific Conference: „Contemporary Management Challenges  and the Organizational Sciences“ with focus of Management and Company Competition, organized by BAS – Institute of Management Bitola, 21 and June, 2012, R. Macedonia 
–    
–    TOSHEVA, E. (2012), “MANAGING KNOWLEDGE FOR SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE”, X međunarodna konferencija ”NA PUTU KA DOBU ZNANJA”, Tema INTELEKTUALNI KAPITAL, 28. i 29. septembar 2012   godinа во Sremski Karlovci, Fakultet za menadžment – Novi Sad, R. Serbia, , ISBN : 978-86-85067-43-3, pp 314

–    POPOVSKI, V./TOSHEVA, E. (2012), “MIGRATORY MOVEMENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND LABOUR MARKET: IMPLICATIONS FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT”, International scientific conference “MIGRATION AND LABOUR MARKET”, Hotel “Montana palace”, Krushevo, R. Macedonia, October 19-20, 2012

–     Tosheva, E. (2013), ”CONFIGURATIONS OF PRACTICES FOR STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA”- International scientific magazine “Horizons”, ISSN 1857-856X, Year IX, Volume 10,  May, 2013, Bitola UDC 005.95/96(497/7).

–    TOSHEVA ELIZABETA (2013), “THE CONCEPTS OF FIT AND FLEXIBILITY IN THE STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORDER TO ATTAIN SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE”, ISBN: 978-86-6305-006-8, UNIVERSITY OF BELGRADE, TECHNICAL FACULTY IN BOR, MANAGEMENT DEPARTMENT, INTERNATIONAL MAY CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT, International May Conference on Strategic Management – IMKSM2013, 24-26. May 2013, Bor, Serbia

–    Tosheva E. & Tilovska K.E. (2013) ”INSTITUTIONS AND ECONOMIC GROWTH”, International Conference Young Scientists 16-18 June, 2013, Plovdiv, Bulgaria

–    Tilovska K. E. & Tosheva E. (2013), “The future of the European Union: Managing globalization”, International Conference Young Scientists 16-18 June, 2013, Plovdiv, Bulgaria

–    TOSHEVA ELIZABETA (2013), “ACHIEVING SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE BY ENHANCING ORGANIZATIONAL DISTINCTIVE COMPETENCIES” Journal of Economic Development 1-2/2013, Institute of Economics – Skopje

–    Тошева, Е./Пановски, А. (2013), ”CREATING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE ERA OF CONTINUOUSLY CHANGING ENVIRONMENTS”, The Second International Scientific Conference “CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES”, Thematic focus: CONTRIBUTION OF HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL CHANGE TO SUSTAINABLE COMPANY COMPETITIVENESS, organized by BAS – Institute of Management Bitola, 2013, Bitola R. Macedonia

–    Тошева Е. (2013), “Трансформирање на глобалното присутство во глобална конкурентска предност“, труд Годишник на УКЛО, Правен факултет – Кичево
 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

–    Модернизација на образованието, во организација на Бирото за развој на образованието и МОН – Скопје; 

–    Обука на директори; Бирото за развој на образованието и МОН – Скопје и Педагошкиот факултет – Битола. 

–    Влијанието на организациската култура и клима врз подобрувањето на меѓусебните односи на учесниците во образовниот процес; во реализација на УКЛО Педагошки факултет – Битола.

Research gate:

https://www.researchgate.net/profile/Elizabeta_Tosheva/?ev=hdr_xprf

Google Scholar Citations

https://scholar.google.com/citations?user=HKTPsn0AAAAJ&hl=en

Academia:

https://uklo.academia.edu/ElizabetaTosheva

Linkedin:

https://www.linkedin.com/profile/view?id=135370891&trk=nav_responsive_tab_profile

Моментална работна позиција –  Вонреден професор во научните области Меѓународна економија и Деловни финансии.

 • Предмети (Прв циклус): Меѓународна економија; Основи на економија, Применета економија; Претприемништво и бизнис; Монетарна економија;
 • Предмети (Втор циклус): Основи на менаџмент; Банкарско право, Деловно право, Право на хартии од вредност, Меѓународни хартии од вредност, Монетарно, кредитно и девизно право.
 • Предмети (Трет циклус): Меѓународни економски односи

Образование:

Институција (дата од – дата до)Стекната диплома
УКИМ, Економски институт – Скопје (2009-2011)Доктор  на економски науки
УКЛО, Економски факултет – Прилеп (2002 – 2008)Магистер на Бизнис администрација – МБА менаџмент
 УКЛО Економски факултет – Прилеп (1989 – 1993)Дипломиран економист

Професионално искуство

2018  –        Универзитет Св. Климент Охридски, Правен факултет – Кичево – Наставник во звањето Вонреден професор во научните области Меѓународна економија и Деловни финансии.

2013-2018- Универзитет Св. Климент Охридски, Правен факултет – Кичево- Наставник во звањето Доцент од областа Меѓународна економија и Деловни финансии во рамките на научното поле економски науки.

2011-2013 -Универзитет Св. Климент Охридски, Правен факултет – Кичево – Асистент од областа на економските науки

1999-2011 -Универзитет Св. Климент Охридски, Педагошки факултет – Битола – Извршител на сметководствено – финансиски работи

Останати релевантни информации:

 • Координатор за ЕКТС на Правен факултет- Кичево

Членство во професионални мрежи и асоцијации:

 • IFUW – International Federation of University Women,
 • National Association for Business Economics 
 • Balkan Women Coalition B-Wco  
 • Здружение на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија, Велес.
 •  (04/2014-Present) Member of Methodspace – Home of the Research Methods community http://www.methodspace.com/profile/ElizabetaTosheva
 • (07/2014-Present) – Членство во Еуроакадемиаhttp://euroacademia.eu/about-us/members-directory/
 • (5/2016- Present) Член на MME  – Mакедонската Mрежа на Евалуатори (Macedonian Evaluation Network) во рамките на WBEN – Western Balkans Evaluation Network http://www.mca-2000.org/
 • European commission – Public group: Environment, climate change and Green economy http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-environment-climate/people/recent?page=2
 • 2016– Present)  – Македонско научно друштво Битола Macedonian Scientific Association Bitola, R. Macedonia, http://www.mnd-bitola.mk/
 • 2017– Present) – Здружение на бизнис жени Скопје, РМ Association of Bussines Women Skopje – Macedonia
 • 2017 – Клуб на бизнис жени на Пелагониски регион

Член во уредувачки одбори на следниве домашни и странски научни списанија (Editorial Board member):

 • (2013-Present) Рецензент во IJM&P INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION, ISSN 2236-269X, Impact factor 0,42/2012; http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/about/displayMembership/2
 • (2013-Present) Член во меѓународен уредувачки одбор на IJM&P INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION , ISSN 2236-269X, Impact factor 0.9858/2013
 • (2013-Present) – Рецензент во Journal of Economics and International Business Management – JEIBM
 • (2015- Present) – Editoarial Board – International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252 ISSN (online): 2393 – 0373, Impact factor 0.249/2014 http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board,
 • (2015 – Present) – Editorial Board and Reviewer Panel for Indonesian Journal of Management Science (IJMS), http://ojs.stimyapim.ac.id/index.php/ijms
 • (2016- Present) Reviewer for International e-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS) http://ijasos.ocerintjournals.org/

–          (2016 – Present) – Reviewer for Scientific Research Publishing – Modern Economy Journal http://www.scirp.org/journal/ME/

 • 2018, Member of the Organizational Committee and Reviewer for the Conference “Towards a Better Future The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development”, 11-12 May (Одлука бр. 02-602/8 од 15.11.2017 година)
 • 2018, 2019. Moderator of the Conference sessions “Towards a Better Future The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development”, 11-12 May Bitola
 • 2018, Member of the Organizational Committee and Reviewer for the Conference“ “SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD” Bitola, Republic of Macedonia, 19 – 21 October, 2018 (Одлука бр. 02- 81/9 од 09.02.2018 година)
 • (2018- Present) – Reviewer International Journal of Economics Management and Social Science (IJEMSS) http://journals.salewangang.org/index.php/IJEMSS/reviewers
 • 2019, Member of the Organizational Committee and Reviewer for the Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE”, 10-12 May, 2019 Bitola Bitola, Republic of Macedonia, (Одлука бр. 02- 499/9 од 12.09.2018 година)
 • 2019– Член на Уредувачки одбор -International Year book 2019 – Правен факултет Кичево (Одлука бр. 02-678/8 од 03.12.2018 година)

Студиски престои:

 • Study visit – Fondacija Mozaik and Municipality East Ilidza Sarajevo BIH. 28-30.05.2018with the project: Youth Banks Network Macedonia supported by the USAID Citizens’ Participation Program – Youth Banks Network Macedonia – YBNM.
 • Jagiellonian University in Cracow, Centre for European Studies (Institute of European Studies), Poland. 15-23.10.2018.
 • Study visit – Thessaloniki, Greece, 07-12.07.2019 Jobs4You project – Youth Entrepreneurship based on good practices Project – Capacity building project-  Erasmus Plus KA2.
 • Study Visit – Malmo (Sweden) and Copenhagen (Denmark). 06-12.10.2019. WeB4YES project – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support (EU).
 • Study Visit – Granada, Spain, 01.03.-06-03.2020. “Boosting youth participation at local level,” Erasmus+ KA 1 learning mobility for individuals.

Стипендии и награди:

 • 2018- CEEPUS – Award of Scholarship – CIII-PL-0815-06-1819-M-120583 – Jagiellonian University in Cracow, Centre for European Studies (Institute of European Studies), Poland, 15-23.10.2018

Учество во проекти:

 • (2008-2010). Обука на директори; проект во реализација на Бирото за развој на образованието и МОН – Скопје и Педагошкиот факултет – Битола, Position – Financial expert, Consultant and Accountant.
 • (2010-2011). Модернизација на образованието, проект во реализација на Бирото за развој на образованието и МОН – Скопје; Position – Financial expert and Consultant.
 • 2016/17 – Researcher in the project IPA, Civil Society for European Integration- Segregation of Roma population 2016/2017, Macedonia
 • 2017-2018 – National working group on regional consultative platform for monitoring public administration reform in Western Balkans – Accession monitoring and advocacy: WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform), funded by the EU and implemented by European Policy Institute (Macedonia) and (Think for Europe Network) – TEN.
 • 2017, 2018, 2019 – Проект „Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“  Romaversitas MacedoniaТутор
 • 2018 Претседател и Основач на НВО Центар за образовни и развојни иницијативи- ИНОВА ЛАБ – Битола – која дејствува во областите младинско вработување, младински иницијативи и зголемување на компетенции кај младите
Ø  (2018 – 2019) – Advocacy officer – Мрежа на младински банки Македонија поддржана од Проектот за граѓанско учество на УСАИД Youth Banks Network Macedonia – YBNM
 • 2018-2019. Consultant and Trainer for forming and managing social enterprises with the project Opening opportunities – Initiatives for community development: “Empowering Roma women trough social enterprise creation. HERA – Health Education and Research Association I Udruga Slap HR financed by EU
 • 2018/19 – Обучувач – Проект Академски креативен предизвик”, во реализација на Центар Инова Лаб Битола со поддршка на Општина Битола и Кредо центарот при УКЛО
 • 2019, Коавтор Водич за младински банки во Република Северна Македонија – за ангажирани млади и одговорни заедници! Проект Мрежа на младински банки Македонија поддржана од Проектот за граѓанско учество на УСАИД https://bit.ly/30c9Xi5
 • 2019. Project coordinator, Проект Од Млади за Млади програма „Национален ресурсен центар за граѓански организации“ based on the Grant Contract No. 19 11 НРЦ 101, Договор бр. 11-151/1-2019 од  12.06.2019, financed by EU
 • 2019-2020. Mentor and Trainer, HEI Student Internship in NGOs – towards a functional bridge across WB (HEIntern<>NGO), WeB4YES project – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, based on the Grant Contract No. IPA 2017/394-387, financed by EU
 • Супервизор 2019-2020. Проект „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните Асоцијација за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје и Институтот за европска политика (ЕПИ) финансиран од Европската Унија
 • 2020 – Експерт во рамките на мрежата ЕВРИДИКА – Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
 • 2020 – Project coordinator, ПроектОпштина по мерка на младите” финансиран од Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар дог.бр.0301-699. IPA 2017//393-725
 • 2020. Researcher – ProjectTowards Social Economy: Young Social Innovators as Forerunners of Positive Change in V4 and WB6. Financed by Visegrad Fund

Книги: Д-р Елизабета Тошева, (2013), СТРАТЕГИСКО УПРАВУВАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВА КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ – ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО СО СТРАТЕГИСКИТЕ ПОТРЕБИ НА БИЗНИСОТ: Заклучоци и препораки за менаџерите во Република Македонија, 2013, Графо пром, Битола, ISBN 978-608-4522-30-0, COBISS.MK-ID 94905098

Публикации: (2019). Ана Алибегова, Билјана Стојчевска, Елизабета Тошева, Маја Стевановска, Стефан Малески – Водич за младински банки во Република Северна Македонија – за ангажирани млади и одговорни заедници! Април, 2019. Скопје. https://bit.ly/30c9Xi5

Научни трудови (селектирани) 2013-2020

TOSHEVA E. (2013), “MACROECONOMIC OUTLOOK FOR THE WESTERN BALKANS IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS WITH A FOCUS ON THE REPUBLIC OF MACEDONIA”, Balkan Social Science Review (BSSR) ISSN: 1857- 8772, Volume 2 (2013), pp. 269-289,December, 2013. http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/771/744,

Tosheva E., & TilovskaK.E. (2013). INSTITUTIONS AND ECONOMIC GROWTH”, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria, Series C. Natural Sciences and Humanities, vol. XVI, ISSN 1311-9192, pp. 410, Union of Scientists, International Conference of Young Scientists, 13-15 June, 2013, Plovdiv, Bulgaria.

TilovskaK. E., & Tosheva E., (2013), “THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION: MANAGING GLOBALIZATION”, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria, Series C. Natural Sciences and Humanities,vol. XVI, ISSN 1311-9192, pp. 407,Union of Scientists, International Conference of Young Scientists, 13-15 June, 2013, Plovdiv, Bulgaria, http://icys2013.uni-plovdiv.net

TOSHEVA ELIZABETA (2013), ACHIEVING SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE BY ENHANCING ORGANIZATIONAL DISTINCTIVE COMPETENCIES”, UDC 005,96:005.332.4(497.7) – Journal of  The Institute of Economics’- Skopje, Economic Development, Year 15 No. 1-2/2013, ISSN 1409-7893, e- ISSN 1857-7741, pp 187-200, UDK-338 – Skopje, ISSN 1409-7893, ZDB-ID 22150997. – Vol. 15.2013, 1/2, p. 187-200 Economic development: Journal of the Institute of Economics, Skopje.

TOSHEVA  E. (2014), “KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION”, Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURETopic: NEW KNOWLEDGE FOR THE NEW PEOPLE – Ohrid, R. Macedonia, 20-23 May, 2014, KNOWLEDGE –International Journal Scientific & Applicative Papers (V.1&2,/14 – ISSN 1857-923X), pp.509-514; www.ikm.mk; Journal of Process Management New Technologies- International, JPMNT Special Edition, ISSN: 2334-7449 (Online), pp. 498-502, ICDS = 3.6 http://www.japmnt.com/index.php/archives/86-current-issue/159-special-edition-2014

TOSHEVA E. (2014), “ECONOMY OPENNESS AS AN IMPORTANT FACTOR TO OVERCOME SLOW ECONOMIC GROWTH IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES”, International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM; ISSN 2348-0386), Rochester, United Kingdom, Volume II, Issue 8, 2014, http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2014/08/2816.pdf

TilovskaK. E., & Tosheva E. (2014), POLITICAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE NEW REGIONALISM: PRESENTED THROUGH THE EUROPEAN UNION; FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD, Center for Legal and Political Research on Faculty of Law, University “Goce Delchev”- Shtip, Macedonia, September, 11-13, 2014, ISBN 978 -608-244-129-0, pp.419-434; 341.17:[33:32/100]; http://clprmk.org/wp-content/uploads/2014/12/Proceedings-Vol.-2.pdf

TOSHEVA E. (2014), “EXTERNAL COMPETITIVENES OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES IN CONTEXT OF THE GLOBAL ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS” – INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “Horizons”, September, 2014, ISSN 1857-856X,  Year 10 , Volume 14, pp. 49-60.  http://www.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIZONTI_SERIJA_A14.pdf

Тosheva, Е./Panovski, А. (2014). MANAGERIAL INNOVATIONS AND ORGANIZATIONAL CHANGES IN ORDER TO ACHIEVE SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE: CASE STUDY – “FOD” LLC – NOVACI, R.MACEDONIA, International conference: SMEs DEVELOPMENT AND INNOVATION: BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH-EASTERN EUROPE, October 3-4, 2014, Ohrid, Macedonia, ISBN 978-9989-695-56-8, pp.875-890 http://eccfp.edu.mk/filemanager/COnference2014/Proceedings.pdf

TOSHEVA E. (2014), “CONCEPTUAL MODELS FOR STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES IN CREATING SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE”, UDK:005.96:339.137.2, Third International Scientific conference: “Contemporary management challenges and the organizational sciences” with thematic focus – “STRATEGICALLY FOCUSED ORGANIZATION AND SUSTAINABLE ENTERPRISE COMPETITIVENESS”, 24-25 October 2014, Bitola, Macedonia, Conference papers – ISBN 978-608-4729-03-7, pp.330-343. http://www.basim.edu.mk/images/Zbornik%20III%202014.pdf

TOSHEVA E. (2016),THE EFFECTS OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON MACEDONIAN ECONOMY: SOME MACROECONOMIC INDICATORS AND FUTURE POLICY RECOMMENDATIONS” Academicus International Scientific Journal, pISSN – 2079-3715, eISSN- 2309-1088,  Year 2016, Nr. 13, pp.171-183. Academicus ISJ, 2016; 2016(13) 171–183 DOI: 10.7336/academicus.2016.13.14 Global Impact Factor (2015) – 0.675, General Impact Factor (2015) – 1.1896, SJIF (2014) – 5,099

http://www.academicus.edu.al/nr13/Academicus-MMXVI-13-171-183.pdf

Tosheva E., & TilovskaK.E. (2016). “INTERLINKING EDUCATION, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP.“ Third International Conference “Education across Borders” EDUCATION AND RESEARCH ACROSS TIME AND SPACE, October 6-7, 2016 in “St. Kliment Ohridski” University in Bitola, Faculty of Education, Conference proceedings: ISBN 978-9989-100-50-5 pp. 896-902 http://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/ZBORNIK%201%20(Jove%20FINAL%20CIP).pdf

Tosheva E. (2016).Women’s entrepreneurship in the Republic of Macedonia.” International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series – IBANESS Conference Series-Prilep /Republic of Macedonia October 28-30, 2016, University of “St. Kliment Ohridski” Bitola, Republic of Macedonia ISBN 978-9989-695-56-8, pp.855

http://ibaness.org/conferences/prilep/ibaness_prilep_proceedings_19_December_2016.pdf

Angeloska – Dichovska M. & Tosheva, E.  (2017). “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN THE BANKING SECTOR OF MACEDОNIA. Journal of Social and Administrative Sciences, Volume 4, December 2017, Issue 4. http://kspjournals.org/index.php/JSAS/article/download/1552/1527

Tosheva, E. (2017).INTEGRATED GROWTH MODEL OF SOUTH EAST EUROPE COUNTRIES” International Conference “Inter regional developments in geographical, historical, social, economical and cultural focus”. 03.11.2017. Korca, Albania http://www.unkorce.edu.al

Tosheva, E./Temelkovska A. E. (2018). DECENTRALIZATION, LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REPUBLIC OF MACEDONIA’S ACCESSION IN THE EU: DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES International Scientific Conference: “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development”, 11-12. May, 2018, Bitola; Conference proceedings: ISBN978-608-4670-00-1 V.1 pp.2015-227

http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf

Tosheva, E. (2018). “Growing inequality as one of the biggest social, economic and political challenges of our time”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:“SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD” Bitola, Republic of Macedonia, 19 – 21 October, 2018, Conference proceedings: ISBN: 978-9989-870-79-8. Vol. 1 pp.238-251330.368(100); 339.9-027.511

http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol.1.pdf

Tosheva, E. (2018).WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: ISSUES AND PERSPECTIVES” – INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “Horizons”, ISSN 1857-9884 Year 12, Volume 22, November 2018. pp. 51-61, DOI 10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P04,

http://uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202018/Serija%20A/konecen%20trud%20p04.pdf

Dimeski.B. & Tosheva E. (2018).EXAMINING RURAL REGIONS IN HUNGARY AFTER EU ACCESSION: PUBLIC MANAGEMENT OF SOME KEY PERFORMANCES (2004-2014)”. Balkan Social Science Review (BSSR). Vol. 12 No. 12 (2018):ISSN: 1857- 8772, December, 2018. pp. 7-25

http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/2503/2238

Tosheva, E. & Angeloska – Dichovska M. (2018).EXPLORING ENTREPRENEURIAL MOTIVATIONS AND BARRIERS: A STUDY OF WOMEN BUSSINES OWNERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA” Annals of ‘Constantin Brancusi’ University of Targu-Jiu. UCB Annals No.6/2018 Economy Series. ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2018-06/03_Tosheva.pdf

Tosheva E. & Gjorgioski, B. (2019). “SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE LABOR MARKET MOBILITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND ITS IMPLICATIONS ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT”. International Scientific Conference “TOWARDS A BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE” 10-12 May, 2019 Bitola, Republic of Macedonia. Conference proceedings, Vol.1. ISBN 978-608-4670-04-9 608-4670-04-0 (V.1).pp 257-270

http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_maj19.pdf

Temelkovska Anevska, E. & Tosheva, E. (2019). “THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: THE ABUSE OF ITS VETO POWERAND ITS NECESSITY FOR REFORM” International Scientific Conference “TOWARDS A BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE” 10-12 May, 2019 Bitola, Republic of Macedonia. Conference proceedings, Vol.1. ISBN 978-608-4670-04-9 608-4670-04-0 (V.1). pp 74-83 http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_maj19.pdf

Tosheva E. & Dimeski.B. (2019). “ELECTRONIC COMMUNICATION AS A PRECONDITION FOR EFICIENCY OF THE INSTITUTIONS AND COMPANIES IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA” International Scientific Conference “Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future” 19.-20.10.2019, Prilep, ISBN 978-9989-695-65-0, pp.191-201

http://eccfp.edu.mk/files/biltens/Proceedings_2019.pdf

Tosheva E. & Dimeski.B. (2019). “THE COMPETITION POLICY IN WESTERN BALKAN COUNTRIES: HOW FAR THEY HAVE COME ON THE EU ACCESSION “ROAD?” Balkan Social Science Review (BSSR).  Vol. No 14 (2019): pp. 31-55. ISSN: 1857- 8772, December, 2019.

http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3338/3028

Tosheva E. & TuntevskiN. (2020). “REGIONAL COOPERATION OF THE SOUTH EAST EUROPEAN COUNTRIES AS A PRECOGNITION FOR ACCELERATED AND SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH” INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “Horizons”, ISSN 1857-9884 DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20, Series A Social Sciences and Humanities, Year Issue XIII, Volume 24, February 2020. pp 231-243

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202020/Serija%20A%20vol%2024/20.pdf

Tuntevski. N., Tosheva E. & Tilovska K. E. (2020).SALING THROUGH THE STORMS – A BALKAN RESPONSE TO CONTEMPORARY MIGRANT AND REFUGEE CHALLENGES”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “Horizons”, ISSN 1857-9884 DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20, Series A Social Sciences and Humanities, Year XIII, Volume 24, February 2020.pp. 105-115.

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202020/Serija%20A%20vol%2024/10.pdf

Tosheva, E. (2020). “ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS OF DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA”, İzmir Journal of Social Sciences, 2 (2), 42-51.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/53900