Menu Close

III циклус студии

ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКА 2021/2022
22.09.2021
Се известуваат студентите кои студираат на трет циклус студии дека запишувањето на зимскиот семестар од академската 2021/2022 година ќе се одвива во периодот од 04.10.2021 г. до 08.10.2021 година

 
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ – СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2020-2021

19.08.2021

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија за студентите запишани на трет циклус студии ќе се одвива од 30.08. – 03.09.2021 година
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи во периодот од 13.09  до 30.09.2021 година
 
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ПРОЕКТ
19.08.2021
Се известуваат студентите на трет циклус студии дека е објавен повикот за Годишната конференција за одбрана на докторските проекти. Во продолжение се измените на Правилникот за условите, критериумите и павилата за запишување и студирање на трет циклус студии  кои се однесуваат на докторските проекти, како и Повикот за Годишната конференција
 

АВТОРЕЗИМЕ  НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
18.03.2021
 Авторезиме на докторскиот труд од студентот  м-р Емилија Ицоска со наслов „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ 

ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
17.03.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов:„Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите за нејзина одбрана. 
На ден 30.03.2021 година (вторник) со почеток во 12:30 часот, во просториите на дисперзираните студии во Битола, ќе се одржи јавна одбрана на доктoрскиот труд

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ  – ФЕВРУАРСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2020 – 2021 
20.01.2021
Пријавувањето на испити за февруарска испитна сесија за студентите запишани на трет циклус студии ќе се одвива во периодот од 21.01.2021 до 26.01.2021 година.
Февруарската испитна сесија ќе се одвива во перидот од  08.02.2021 година  до 22.02.2021 година.

Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
24.10.2020
Со оваа Одлука се запишува 1 (еден) студент на трет циклус студии за академската 2020/2021 година во трет уписен рок: ОДЛУКА

Конечна   ранг листа  – Трет уписен рок на III Циклус студии :
24.10
.2020
Конечна ранг листа на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во третиот уписен рок за академската 2020/2021 година КОНЕЧНА  ЛИСТА

Прелиминарна   ранг листа  – Трет уписен рок на III Циклус студии :
23.10
.2020
Прелиминарна ранг листа на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во третиот уписен рок за академската 2020/2021 година ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020 – ТРЕТ УПИСЕН РОК

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ  „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – ПРАВИЛНИК
29.10.2020
 
Конечна  ранг листа (Битола) – Прв уписен рок на III Циклус студии :
15.10
.2020
Конечна  листа  на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во прв уписен рок во академската 2020/2021 година  КОНЕЧНА  ЛИСТА
 
Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
15.10.2020
Со оваа Одлука се запишуваат 3 (три) студенти на трет циклус студии за академската 2020/2021 година во првиот уписен рок:
 ОДЛУКА
Прелиминарна  ранг листа (Битола) – Прв уписен рок на III Циклус студии :
14.10
.2020
Прелиминарна листа  на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во прв уписен рок во академската 2020/2021 година  ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА
 
Листа на акредитирани слободни
14.10.2020

Листа на акредитирани слободни ментори за трет циклус академски студии за академската 2020/2021 година

List of accredited supervisors – third cycle study program 2020/2021 : Листа на акредитирани слободни

ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
30.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов: „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите . 
Комисија за оценка на докторскиот труд:
 -Проф.д-р Владимир Ортаковски, редовен професор во пензија, Факултет за безбедност-Скопје, vladimir.ortakovski@gmail.com
-Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска, Правен факултет-Кичево,   elena.temelkovska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Светлана Велјановска, Правен факултет-Кичево,   svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Горан Илиќ, Правен факултет-Кичево,   goran.ilik@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Никола Тунтевски, Правен факултет-Кичево,   nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА  ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА БИТОЛА

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
27.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.12.2019
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
16.12.2019
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
– ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА МЕНТОР
– ПРИЈАВЕН ЛИСТ – ОБРАЗЕЦ III ЦИКЛУС
– ЛИСТА НА МЕНТОРИ ЗА III ЦИКЛУС
– СООДВЕТНИ СТУДИИ ЗА III ЦИКЛУС

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕНКОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
11.11.2019
КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
08.11.2019
ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020