Menu Close

Кичево II циклус студии

СООПШТЕНИЈА:
Aнкети за самоевалуација
22.09.2021

Се известуваат сите студенти кои студираат на Правен факултет Кичево и Д.С. во Битола и Струга (на прв втор и трет циклус студии) дека ЗАДОЛЖИТЕЛНО пред запишување на семестар мора да ги пополнат анкетите за самоевалуација достапни во iknow системот на ПФК.

ОГЛАС
21.09.2020
СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – КАТЕРИНА МИНОСКА
17.09.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Слободен пристап на информации од институциите поврзани со прекршоци од сторители-лица со болести на зависност на подрачјето на Основен суд Кичево”од кандидатот Катерина Миноска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 28.09.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 12:00 часот.

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – АЛЕКСАНДАР КОСТЕСКИ
17.09.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОГОВОРИТЕ ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ”од кандидатот Александар Косетески констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 28.09.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 11:00 часот.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
17.08.2021
Ве известуваме дека септемврискиот испитен рок за прв и втор циклус студии ќе се спроведе во периодот од 13.09.-30.09.2021, по распоред кој дополнително ќе биде утврден.
Пријавувањето на испити ќе се врши во периодот од 30.08.-03.09.2021 год.

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – УЛВИЈА АЛИОСКА
19.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Алтернативни решенија за управување со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија од страна на единиците на локална самоуправа” од кандидатот Улвија Алиоска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 11:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Џехат Јашари
15.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Правна регулатива на Заштитата на потрошувачите со компаративна анализа на јавниот и приватниот сектор во Република Северна Македонија” од кандидатот Шпреса Алими Геци  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 13:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Шпреса Алими Геци
15.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Одлучување и управување во трговските друштва – концептуални предуслови за успешно пазарното позиционирање” од кандидатот Шпреса Алими Геци  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 12:00 часот

Електронско пријавување на испити
08.06.2021
Се известуваат сите студенти од Втор циклус кои не извршиле електронско пријавување за полагање во јунската сесија  доколку се заинтересирани за полагање на предмети кои не се во распоредот да контактираат со предметните професори  со кои ќе се договорат за термин .

 
Анкета 
03.06.2021
Почитувани,
Младински образовен форум (МОФ) е младинска заедница која создава простор за дебата, слободно изразување и младинско организирање, охрабрува активизам, ги штити и унапредува младинските права и политики. МОФ ги остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка и преку мотивирање и поддршка на младите.ПОВЕЌЕ…
 
 Криминологија, Виктимологија и Криминалитет на насилство – термин за испит 
02.06.2021
Се известуваат студентите кои ги пријавиле предметите Криминологија, Виктимологија и Криминалитет на насилство, дека имаат обврска да достават валидни e-mail адреси на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk за да добијат линк за полагање соодветно на терминот за испит кој е објавен во распоредот за полагање.
 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Драгана Јаковлеска
28.05.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “АНАЛИЗА НА ПРИМЕНАТА НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕУ ОД СФЕРАТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ПРЕКУ ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ЈАВНИОТ И ПРИВАТЕН СЕКТОР”од кандидатот Драгана Јаковлеска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 04.06.2021 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 11:00 часот


Пријавување на испити и електронска регистрација

25.05.2021
Се известуваат студентите дека пријавување на испитите за јунска сесија ќе се реализира од 26.05.2021 до 31.05.2021 а полагањата ќе се реализираат во периодот од 01.06.2021 до 17.06.2021. Студентите се должни да се регистрираат за полагање електронски и со пријави на студентски прашања. Електронската регистрација е достапна ТУКА

Методологија на општествените истражувања – термин за испит
25.05.2021

Студентите кои имаат пријавено испит во јунската испитна сесија по предметот Методологија на општествените истражувања да ја пратат својата електронска адреса заедно со името и презимето и бројот на индекс на: dimitar@ukim.edu.mk

Подигнување на дипломи
19.05.2021

Се известуваат студентите од втор циклус на Правен факултет кичево, дека дипломите за завршен втор циклус магистерски студии и втор циклус едногодишни и двегодишни стручни студии, можат да ги подигнат од службата за студентски прашања  на факултетот во Кичево, во периодот од 25.05. До 29.05.2021 год. Од 11:00-14:00 часот.
Студентите кои се опфатени со оваа промоција, се следните

Економски криминалитет – термин за испит
08.05.2021

Се известуваат студентите кои го имаат пријавено испитот по предметот Економски криминалитет во Вонредна (Априска ) сесија, истиот ќе се одржи на ден 21.05.2021 во 12:00 часот  во просториите на факултетот

Пријавување на испити во Јунска испитна сесија
06.05.2021

Се известуваат студентите дека пријавување на испитите за јунска сесија ќе се реализира  од      26.05.2021 до 31.05.2021 а полагањата ќе се реализираат во периодот од  01.06.2021 до 17.06.2021.
Студентите се должни да се регистрираат за полагање електронски и со пријави на студентски прашања

Криминологија – Термин за испит
04.05.2021
Се известуваат студентите на насоката Казнено право и криминологија, дека испитот по предметот Криминологија (за априлска казнена сесија) ќе се одржи на 14.05.2021 година (петок) со почеток во 17 часот. Студентите да испратат мејл адреси на e-mail: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk најдоцна до 09.05.2021 година (недела) за да добијат линк од Google Meet платформата и информации околу начинот за полагање.
 
Виктимологија – Термин за испит
29.04.2021
Се известуваат студентите дека испитот по Виктимологија ќе се одржи онлајн на 13.05.2021 година со почеток во 17 часот.
За таа цел студентите најдоцна до 10.05.2021 година да пратат мејл на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk за да добијат линк од Google Meet платформата и информации за начинот на полагање на испитот.
 
Соопштение за пополнување на анкети за евалуација на наставен, соработнички кадар и наставна програма за зимскиот семестар
23.04.2021
Се известуваат студентите од прв и втор циклус студии на Правниот факултет Кичево и ДС Битола и Струга дека се должни да ги пополнат анкетните листови за евалуација на наставниците, соработниците и наставната програма за зимскиот семестар, заклучно со 14.05.2021 година.
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МАРКО БОЖИНОСКИ
25.03.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”КОМПАРАТИВЕН ПРИКАЗ НА РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ НАСПРОТИ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ И НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ” од кандидатот Марко Божиноски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 06.04.2021 год. со почеток во 12:00 часот во просториите на ПФК Кичево. 
 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Бојан Станскоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ ОД АСПЕКТ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ“ од кандидатот Бојан Станкоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 14:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Александар Кочоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Улогата на професијата нотар во обезбедување на правна сигурност на граѓаните“ од кандидатот Александар Кочоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот