Menu Close

Кичево II циклус студии

СООПШТЕНИЈА:

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Бојан Станскоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ ОД АСПЕКТ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ“ од кандидатот Бојан Станкоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 14:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Александар Кочоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Улогата на професијата нотар во обезбедување на правна сигурност на граѓаните“ од кандидатот Александар Кочоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА  СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
18.08.2020

Се известуваат студентите на Втор циклус студии на сите насоки дека пријавувањето на испити за септемвриската сесија ќе се одвива во деновите 19,20 и 21 август (он лине и со пријава )
Термините за полагање ќе бидат дополнително објавени со напомена дека сесијата ќе се одвива во периодот од 14 до 30 септември 

 

ПОВИК ЗА ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ – ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
08.07.2020

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) и Правниот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, организира курс за адвокатски приправници и студенти на правни студии за вовед во Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

Kурсот „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“ е изготвен во рамки на Европската програма за образование за човекови права за правни професионалци, позната и како ХЕЛП Програма. Се работи за програма на Совет на Европа изготвена со методологијата на ХЕЛП, финансирана од ЕУ. ПОВЕЌЕ