Menu Close

Мирјана Ристовска

е-пошта:
mirjana.ristovska@uklo.edu.mk

ПРЕДМЕТИ

ПРВ ЦИКЛУС
Меѓународно приватно право
Арбитражно право
Вонпарнично и извршно право
Римско право
Човекови права

Доктор на правни науки
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2011 – 2015
Тема: „Меѓународна надлежност и меродавно право за потрошувачките договори во правото на Европската Унија и правото на Република Македонија“

Магистер на правни науки, насока меѓународно право, (постипломски студии по меѓународно право и политика),  просечен успех 9.86
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2006 – 2011
Тема: „Арбитражата како начин за решавање на спорови помеѓу државите и странските инвеститори со осврт на двостраните меѓународни договори за заштита на инвестициите склучени од Република Македонија“

Дипломиран правник (додипломски правни студии, меѓународно-правна група), просечен успех 9.07
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2000 – 2005

Положен правосуден испит на 14.11.2019 година
Предавач на Ад Хок листата на предавачи на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев од 12.03.2019

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Доцент, Правен факултет – Кичево, 2015 – до денес
Асистент, Правен факултет – Кичево, 2014 – 2015
Асистент, ФАМИС – Битола, 2012 – 2014
Помлад асистент, ФАМИС – Битола, 2007 – 2012
Адвокатски приправник, Адвокатска канцеларија, 2006 – 2007
Волонтер, Основен суд Битола, 2005 – 2006

Учество на меѓународни конференции (селектирани)

1. Mirjana Ristovska, NatasaPelivanova, “Human Rights as part of Ordre Public (Public Policy) in the European Union Law and the Law of the Republic of Macedonia”, International Scientific Conference-“Security concepts and policies-New generation of risks and threats”Faculty of Security-Skopje, 04-06 June, 2017, Ohrid, Macedonia.

2.MirjanaRistovska, NatasaPelivanova, “Justice and Law in Modern Democratic Societies”, International Scientific Conference- “St.Clement’s messages for ethics, morality and values”, Faculty of Security-Skopje, 05 December, 2016, Skopje, Macedonia.

3.Mirjana Ristovska, Natasa Pelivanova, “The Legal Framework of the Right to Asylym in the European Union and the Republic of Macedonia”, International Scientific Conference- Researching security-approaches, concepts and policies, Faculty of Security-Skopje, 02-03 June, Ohrid, 2015, Macedonia.

4. Mirjana Ristovska, Elizabeta Spiroska, “The Collision Law Protection of Consumers in the Field of International Electronic Commerce”, International Scientific Conference: Social change in the global world, Center for Legal and Political Research on Faculty of Law- Stip, 11-13 September, Stip, 2014, Macedonia.

5. Ristovska Mirjana, Natasa Pelivanova, “Protection of Consumer Rights – a Challenge for Modern States: the Case of the Republic of Macedonia”, First International Conference: Promoting Human Rights: Recent Developments, MIT University, Faculty of law studies, international relations and diplomacy, 2013, Skopje, Macedonia. 

6.Ristovska Mirjana, BozidarMilenkovski, others, “Inter-relationship of democracy and human rights in the modern state”, International Scientific Conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, Faculty of Security Studies, St. Kliment Ohridski University, Bitola, 05.06.-08.06.2013, Ohrid, Macedonia.

7. Mirjana Ristovska, Natasa Pelivanova, “Service Oriented Public Administration in the Republic of Macedonia”, XX  NISPAcee Annual Conference: Public Administration East and West: Twenty Years of Development”,  May 23-26, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia (Working Group on PA Reform, Session 4: Solutions for public administration reform; published in CD Conference proceedings, ISBN 978-80-89013-63-0, published by NISPAcee PRESS).

8. Mirjana Ristovska, BozidarMilenkovski,  “The Development of Democracy Through the Prism of Human Rights in the Republic of Macedonia”, First International Young Researches Conference on Law, “Human Rights in 21 Century, 18-19 May, 2012, BEDER University Tirana, Albania (published in CD Conference proceedings, ISBN 978-9928-4120-0-3, pp.683-701).

Публикувани трудови во меѓународно научно списание (селектирани)

1. Mirjana Ristovska, Natasa Pelivanova, “The Rule of Law Principle and the effective functioning of Democratic Institutions”, ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research Volume 3 Issue 12, December, 2013, ISSN 2231-5780, Global Impact Factor 0.874; ICV (2013): 4.82, pp. 220-227.

2. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, “Control of Legality of Administrativ Acts and Protection of Human Rihts and Freedoms”, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.29, 2014, ISSN 2224-3240, pp. 9-14.

3. Elizabeta Spiroska, Mirjana Ristovska, “Needs Assessment and Sustainability of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Civil Disputes Resolving”, Balkan Social Science Review, Vol.2, December 2013, ISSN 1857-8772, pp 83-101. 

4. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, “Information Society and Principle of Service Oriented Administration”, International Scienfitic Magazine Horizons, University St. Kliment Ohridski- Bitola, Volume 8, година VIII, 2012, ISSN 1857-6206, pp. 45-55.

Стручни трудови

1.Божидар Миленковски, Мирјана Ристовска, „Регионалната политика на ЕУ и нејзиното влијание врз евроинтегративниот процес на РМ“, Списание за европски прашања „Евродијалог“,ISSN 1857-6222,Скопје, 2011, стр. .293-307

2.Мирјана Ристовска „Резерви на меѓународните договори за човекови права“, Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола, година II, бр.02, ISSN 1857-6893, Битола, 2009, стр. 176-186.

3.Ристовска Мирјана, Присиѓанец Милчо „Примената на електронскиот потпис“, Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола, година I, бр.01, 2008, 159- 176.

4.Мирјана Ристовска „Форма на арбитражна спогодба“, Стручно списание „Правник“, број 199, година XVII, Скопје, ноември 2008, 41-50.

5.Член на истражувачкиот тим за издавање на книгата „Спорот за името- Грција и Македонија, ЈП Службен весник на РМ, Скопје, 2008.

Учество на проекти, семинари и обуки (селектирани)

1.Обука на тема „Менаџирање на ЕУ Проекти“, организирана од Consalting Macedonia, септември/октомври, 2011

2.Првата меѓународна конференција – жените и бизнисот организирана од страна на Тракија Универзитетот од Едрене, Република Турција и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2011

3.Јавна дебата на тема „Етничката дискриминација е пречка за социјална интеграција“ во организација на на Ромаверзитас/ФИООМ и Ромскиот Едукативен Фонд 2011

4. Прва научно-стручна конференција „Општествено- правни аспекти на спортот во Република Македонија, во организација на Геостратешкиот Институт Глобал и Факултетот за физичка култура- Скопје, 2011

5.Работилницата ,,Младите правници и примената на законот за трговски друштва и корпоративната општествена одговорност” во организација на Здружение на правници од стопанството на РМ и УСАИД , 2006

6. 10-та Меѓународна летна школа „Environmental politics in the new Europe” во организација на Istituto di sociologia internazionale (Institute of international sociology) – Gorizia-Italy, University of Trieste, International University Instityte for Europian Studies, International Sociological Association, Italian Association of Sociology, University of Westminster Diplomatic Academy of London, 2004

7 .Шестнеделниот семинар “From peacekeeping to sustainable cultures of peace” во организација на Fridtjof Nansen Academy-Lillehammer- Норвешка, 2004

8.Посета на Меѓународен кривичен трибунал за поранешна Југославија (главна цел : следење на судскиот процес против Слободан Милошевиќ) и запознавање на политичкиот систем на Холандија, во организација на Nansen Dialogue Center, Pax Christi, 2003

Студиски престој во странство:

1. Добитник на стипендија BASILEUS V staff од 2013 за престој и размена на академски кадар на Универзитетот во Словенија.

2. Учесник во програмата European Union Visitor Program, десеттневен престој во Брисел, 2012 година.

Членство во професионални организации:

1. Член на Друштвото на правници на Република Македонија

2. Член на Македонското научно друштво- Битола

3. Координатор на Центарот за информации и податоци на ЕУ – EUi УКЛО – Битола /