Menu Close

Постапка за пријавување на дипломска работа 
Пријава за изработка на магистерски труд
Упатство за изработка на магистерски труд
Упатство за изработка на дипломска работа
Статут на факултетско собрание на Правен факултет – Кичево, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола