Menu Close

Предавања на Балканскиот летен универзитет

Доц. д-р Ангелина Станојоска (EU CEAS and its impact on regional cooperation in the Balkan EU candidate countries) и доц. д-р Мирјана Ристовска ( Regional cooperation as a conditio sine qou non for Western Balkan’s EU Integration) 10.09 и 11.09.2019 имаа свои предавања на Балканскиот летен универзитет кој од 10.09 до 15.09 се одржува на Факултетот за туризам и угостителство.