Menu Close

РЕЗУЛТАТИ ОД СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА  СЕСИЈА  – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2020/221


РЕЗУЛТАТИ ОД ЈУНСКА ИСПИТНА  СЕСИЈА  – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2020/221

Политички систем и право на Е.У. – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Уставно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од комисиско оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Локална самоуправа –Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Алтернативни начини на решавање на споровите – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Применета економија – Резултати од комисиско полагање – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународна економија – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Англиски јазик I и II – Резултати од испит и колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно казнено право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Малолетничко казнено право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Вовед во право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Облигационо право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Трговско право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Дипломатско и конзултано право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Политички систем – Резултати од испит и колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Трудово право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско право применета програма – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Политички систем и право на Е.У – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Уставно право – Прелиминарни резултати од континуирано 0ценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Арбитражно право – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Уставно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Политички систем и право на Е.У – Резултати од испит и  II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Човекови права – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Римско право – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Вонпарнично извршно право – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Криминологија – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Филозофија на право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Семејно право – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено процесно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Пенологија – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско и стварно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на осигурување – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Стварно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Mеѓународна економија – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Претприемништво и бизнис – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Претприемништво и бизнис – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Пенологија – Резултати од испит и  II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Криминологија – Резултати од испит и  II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско и стварно право – Прелиминарни резултати од континуирано ценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на осигурување – Прелиминарни резултати од континуирано ценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Стварно право – Прелиминарни резултати од континуирано ценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Социјална патологија – Конечни резултати од континуирано – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународна економија – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Вонпарнично извршно право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Вонпарнично извршно право – Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Алтернативни начини за решавање на споровите – Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Семејно право –  Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Наследно право –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско право –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем –  Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Јавни служби –  Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Јавна и државна администрација–  Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Организиран криминал и корупција–  Резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Криминалистика – резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународен тероризам – Конечни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Јавни финансии – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Применета економија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на Конкуренција – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Заштита на потрошувачи – Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Основи на економија – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Конституционизам и  Е.У – Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Социјална патологија – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Арбитражно право – Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Човекови права – Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Римско право – Прелиминарни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21


РЕЗУЛТАТИ ОД II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2020/21

Меѓународна економија – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско процесно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Алтернативни начини на решавање на споровите – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Малолетничко казнено право –  Резултати од II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Алтернативни начини на решавање на споровите – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Трговско право – Прелиминарни резултати од II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Облигационо право – Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на осигурување – Конечни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско и стварно право– Конечни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Пенологија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/2021
Социјална патологија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/2021
Уставно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/2021
Англиски јазик II – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско и стварно право– Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на осигуривање – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/2021
Право на интелектуална способност – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/2021
Пенологија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Политички систем – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Заштита на потрошувачи – Резултати од II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Применета економија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Социјална патологија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Уставно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско процесно право – Резултати од I колоквиум– Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународна економија – Континуирано оценување – Летен семестар во Академската 2020/2021
Меѓународна економија – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Семејно право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Организиран криминал и корупција – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Криминалистика – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Трговско право – Резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено право – Конечни резултати од II колоквиум и I поправен – Летен семестар  во Академска 2020/21