Menu Close

РЕЗУЛТАТИ ОД ЈУНСКА  СЕСИЈА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2020/221

Судски систем– Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем– Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Локална самоуправа – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Трговско право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Уставно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Политички систем – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Наука за политиката – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско право применета програма – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Вонпарнично извршно право – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Арбитражно право – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Филозофија на право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на ителектуална сопственост – Конечни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Применета економија –  Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем –  Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Криминологија – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено процесно право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем –  Резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Судски систем –  Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Право на интелектуална сопственост – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Еколошко право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21


РЕЗУЛТАТИ ОД II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20


РЕЗУЛТАТИ ОД АПРИЛСКА (ВОНРЕДНА) СЕСИЈА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2020/221

Меѓународно јавно право – Конечни резултати од испит – Летен семестар  во Академска 2020/21
Криминологија – Конечни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Административно право и постапка – Резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Граѓанско процесно право– Резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Применета економија – Резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Јавна и државна администрација – Прелиминарни резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Локална самоуправа – Прелиминарни резултати од испит– Летен семестар  во Академска 2020/21
Социјална патологија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Летен семестар  во Академска 2020/21
Трговско право – Прелиминарни резултати – Летен семестар  во Академска 2020/21
Криминологија – Резултати од испит и II колоквиум – Летен семестар  во Академска 2020/21


РЕЗУЛТАТИ ОД I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20


РЕЗУЛТАТИ ОД ФЕВРУАРСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2020/21

Јавни финансии – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Судски систем– Конечни резултати – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно јавно право– Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно приватно право– Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Казнено процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Казнено право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Судски систем – Конечни резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Казнено право – Конечни резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Политички систем , Локална самоуправа – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Применета економија – Конечни резултати од комисиско полагање – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Арбитражно право – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Облигационо право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Уставно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Наука за политиката – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Филозофија право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Еколошко право – Конечни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Политички систем и право на Е.У. – Конечни резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Вовед во право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Административно право и административна постапка – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Наследно право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Семејно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Казнено процесно право – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Судски систем – Конечни резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Казнено право – Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Криминологија – Конечни резултати – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Криминологија – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Меѓународно приватно право – Прелиминарни резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Арбитражно право – Прелиминарни резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Јавни служби – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Човекови права – Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Филозофија на право – Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Еколошко право – Резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Филозофија на право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Еколошко право – Резултати од испит и II колоквиум – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Применета економија – Резултати од континуирано оценување и испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Применета економија – Резултати од испит – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Политички систем и право на Европска унија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Криминологија – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
Облигационо право – Прелиминарни резултати од континуирано оценување – Февруарска испитна сесија – Академска 2020/21
РЕЗУЛТАТИ ОД НОЕМВРИСКА (ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20

Меѓународно приватно право – Конечни резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Конечни резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Административно право и постапка – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Конечни резултати – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Казнено процесно право – Резултати од испит и втор поправен колоквиум – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Граѓанско процесно право – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Применета економија  – Резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Арбиртажно право  – Прелиминарни резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020
Криминологија  – Прелиминарни резултати од испит – Ноемвриска (вонредна) испитна сесија 2020


РЕЗУЛТАТИ ОД СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20 – II ДЕКАДА

Меѓународно јавно право  – Конечни резултати од испит – I декада и II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право  – Конечни резултати од испит – I декада и II декада – Проф. д-р  Елена Т. Аневска – Септемвриска испитна сесија 2020
Административно право и административна постапка – Континуирано оценување  – Септемвриска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право  – Прелиминарни резултати од испит – I декада и II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право  – Прелиминарни резултати од испит – I декада и II декада – Проф. д-р  Елена Т. Аневска – Септемвриска испитна сесија 2020
Вонпарнично извршно право  – Конечни резултати од испит – Септемвриска испитна сесија 2020
Арбитражно право – Конечни резултати – II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Граѓанско процесно право . – Резултати од испит II декада – Септемвриска испитна сесија 2020
Административно право и административна постапка . – Резултати од испит II декада – Септемвриска испитна сесија 2020
Вовед во право. – Резултати од испит II декада – Септемвриска испитна сесија 2020
Арбитражно право – Прелиминарни резултати – II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Применета економија – Конечни резултати – II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Меѓународно приватно право – Резултати од испит – II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Меѓународно јавно право – Резултати од испит – II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Казнено процесно право- Конечни резултати со оценка- II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Казнено право- Конечни резултати со оценка – Септемвриска испитна сесија 2020
Казнено процесно право- Конечни резултати со оценка- II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Казнено право- Резултати од испит и II колоквиум – II декада – Септемвриска испитна сесија 2020
Уставно право – Резултати од испит – I декада и II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Судски ситем – Резултати од континуирано оценување – II декада – Септемвриска испитна сесија
Судски систем– Резултати од испит и II поправен колоквиум – II декада – Септемвриска испитна сесија
Криминологија – Резултати од континуирано оценување – II декада – Септемвриска испитна сесија
Криминологија – Резултати од испит – II декада – Септемвриска испитна сесија
Човекови права – Конечни резултати од испит – II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020
Еколошко право – Конечни резултати од испит – II декада  – Септемвриска испитна сесија 2020


РЕЗУЛТАТИ ОД СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20 – I ДЕКАДА

Меѓународно јавно право – Резултати од испит – I декада  – Септемвриска испитна сесија 2020